Eseti állásfoglalások

A gogo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  21/2009. (X. 30.) sz. Állásfoglalása

A gogo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(805/2009. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 805/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. október 30-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A domain név részére delegálandó.

 

 

Indokolás:

 

A gogo.hu domain név iránt 2009. június 30-án nyújtott be prioritás nélküli igénylést.

 

Az igénylést a Nyilvántartó a hatályos Domainregisztrációs Szabályzatba ütközõnek találta. Álláspontja szerint a „gogo” szóra Magyarországra is kiterjedõen, érvényben lévõ EU közösségi védjegyek vannak, pl: 004565941, 0972762, 0954700, 0952270 lajstromszámon. A Szabályzat 2.3.2. pontja kiterjed a védjegyekre is, és mivel Magyarországon a közösségi védjegyek érvényesek, függetlenül attól, hogy közösségi védjegyek esetén nem a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) adja ki a vonatkozó okiratot, az Igénylõnek a védjeggyel megegyezõ szövegû domain használatára megfelelõ jogosultságot kell igazolnia, ennek hiányában a kérelem a Szabályzat 2.2.1. és 2.2.2.a. pontja alapján nem teljesíthetõ.

 

Az elutasításra reagálva az Igénylõ kifejtette, hogy a Szabályzat 2.2.1. és 2.2.2. pontjai szerint egy domain névfoglalás akkor nem felel meg a Szabályzatnak, ha jogellenes, vagy sérti a védjegy tulajdonosok érdekeit. Úgy véli, hogy csak akkor köteles a regisztrátor megtagadni a domain igénylést, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Mivel az Igénylõnek nem célja a domain névvel bárminemû üzleti tevékenységet folytatni, csak kizárólag magán oldalt akar létrehozni, amelyen nyilvános naplót kíván nyitni, amelyben munkájával és hobbijával kapcsolatban kíván cikkeket írni, ezzel növelve webprogramozói szakmai hírnevét, e tevékenységével bevételre nem fog szert tenni, ezért álláspontja szerint nincs alapja az igénylése elutasításának.

 

Választásának oka, hogy egyszerû és könnyen megjegyezhetõ szót kívánt domainnek, ezért keresett négybetûs ismétlõdõ szótagos domain nevet.

 

Elõadta még, hogy a kihirdetés ideje alatt kifogás az igénylésével szemben nem érkezett, ezért a domain részére bejegyzendõ.

 

A Tanácsadó Testület (TT) elé utalt ügyben a TT az alábbi kérdések eldöntését látta szükségesnek:

 

1./ Megtagadhatja-e a domain bejegyzését a Nyilvántartó, ha bejelentés nélkül, hivatalból észlel jogsértésre utaló tényt, helyzetet, adott esetben valamely védjegy esetleges sérelmét? Jelentõsége van-e ebben az esetben annak, hogy a nem prioritásos igénylés várakozási ideje alatt kifogást az igényléssel szemben nem terjesztettek elõ?

 

2./ Védelemre jogosult-e ebben az esetben a közösségi (uniós) védjegy ?

 

3./ A regisztráció, a védjegy sérelemlehetõsége esetén kizárólag csak akkor tagadható meg, ha az Igénylõ gazdasági tevékenysége kapcsán használja a domaint vagy a megtagadás alapos magánhasználat esetén is?

 

4./ A fentiekre adott válaszok alapján, a tágybani igénylés teljesíthetõ-e?

 

 

Ad.1. A TT elvi éllel leszögezi, hogy Magyarországon a jogszabályok betartása minden személy és szerv alkotmányos kötelessége. Ezért a domainregisztrációs eljárásban közremûködõ szervezeteknek, személyeknek is kötelessége a jogellenes állapot létrejöttének megakadályozása illetve az ilyen helyzet megszüntetése.

 

A domain regisztrációk nagy száma, az eljárás rövid határideje, általánosságban az eljárás jellege azonban nem teszi lehetõvé a delegálás során minden jogellenes állapot észlelését vagy ilyen helyzet veszélyének felismerését, ezért etekintetben a Szabályzat bizonyos pontjai pl. a 2.3.5. pont, a Regisztrátor és a Nyilvántartó felelõsségét kizárják, korlátozzák, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne nevezetteknek intézkedési lehetõsége, ha jogellenes helyzetet vagy ennek lehetséges bekövetkezését észlelik. Ugyanakkor a domain név választásával kapcsolatos felelõsség a Szabályzat 2.3. pontjaiba foglaltak szerint az Igénylõt terheli.

 

A TT álláspontja szerint tehát a Nyilvántartó és a Regisztrátor jogosult és köteles a jogellenes helyzet megakadályozása illetve megszüntetése iránt a jogszabályok és a Szabályzat keretei között intézkedni. Mivel ez egy általános kötelezettség nem kizárt az intézkedés bejelentés vagy kérelem hiánya esetén sem.

 

Ad.2./ Magyarország mint az Európai Unió tagja, kötelezettséget vállalt az uniós szabályok betartására is. Az európai közösségi védjegyek oltalmáról szóló 40/94/EK tanácsi rendelet a magyar jogrendszer része, betartása és betartatása tehát általános kötelezettség. Ennek alapján a közösségi védjegyek, a Magyarországon bejegyzett védjegyekkel azonos védelmet élveznek.

 

Ad.3./ A tárgyi ügyben a, a közösségi védjegyekre is kihatóan, a TT változatlanul érvényesnek tartja a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásában rögzítetteket:

„Amennyiben az igény elõzetes nyilvános meghirdetése során a védjegy jogosultja nem nyújt be a meghirdetett domainnel azonos domain delegálására vonatkozó igényt, a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék.”

Az elvi állásfoglalás indoklása szerint „Ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a regisztrációs szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására. A szabályzat e rendelkezései alapján a regisztrátort a delegálás visszautasításának kötelezettsége csak a ‘gyanúra’ nyilvánvalóan okot szolgáltató esetekben terheli.”

Jogellenesség gyanújának elbírálásánál a TT figyelembe veszi a védjegy árujegyzékét is.

 

Ad. 4./ A tárgyi ügyben a Nyilvántartó nem indokolta, illetve nem jelölte meg, hogy a domain regisztráció megtagadása során milyen „gyanúra” nyilvánvalóan okot adó tényekbõl, bizonyítékokból következtetett arra, hogy az Igénylõ a lajstromozott védjegyekkel megegyezõ karaktersorozatú domain nevet gazdasági tevékenység körében fogja használni. E körben kizárólag az Igénylõ nyilatkozata áll rendelkezésre, amely szerint nem áll szándékában domain üzleti hasznosítása, az kizárólag magánhasználatra fog szolgálni.

Az Igénylõ gazdasági tevékenysége hiányában a TT nem lát lehetõséget a jogsértés megállapítására, a „first comes, first served” elv mellõzésére, illetve a delegáció megtagadására. A TT ugyanakkor felhívja az Igénylõ figyelmét, hogy a domain, nyilatkozatától eltérõ, gazdasági célú használata megalapozhatja jogi felelõsségét és a regisztráció visszavonását.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület véleménye szerint a domain részére delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 4 tag ‘igen’ szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. október 30.

 

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.