Eseti állásfoglalások

A giuseppemoletti.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 09/2010.  (V. 21.) sz. Állásfoglalása

 

A giuseppemoletti.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz

 

(822/2010. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 822/2010 ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. május 21-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A giuseppemoletti.hu domain név delegálható az Integrity Kft. számára.

 

Indokolás

 

A giuseppemoletti.hu domain nevet az Integrity Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. február 13-án.

 

Az igénylés ellen az NE Video Bt (Panaszos) 2010. február 15-én kifogással élt, és kifogásában elõadta és bizonyította, hogy tulajdonosa a „Lady Moletti” ábrás védjegynek és hangsúlyozta, hogy a „MOLETTI” szóelemre építette a termékének a kereskedelmi nevét és kommunikációját. Bizonyítékként csatolt egy korábbi bírósági ítéletet is amelyben a Fõvárosi Bíróság egy ügy kapcsán kimondta, hogy a „moletti” olyan fantázianév, amely a Panaszos oltalma alatt áll. Tájékoztatta a TT-t, hogy jelenleg a Lady Moletti védjegy mellett, a moletti utótagnak több eleme is védjegyoltalom alá helyezés alatt áll. A panaszos kérte a domain regisztráció felfüggesztését, a domain saját részére történõ delegálását azonban nem kérte.

 

A panaszolt írásban reagált a panaszra, 2010. március 5-én.

 

Válaszában a Panaszolt elõadta, hogy a „giuseppemoletti” karaktersorozatot egy olasz családnévnek tartja, és ebbõl a célból szeretné használni, mert Giuseppe Moletti matematikusról szeretne információkat szolgáltatni, és álláspontja szerint nem valósítana meg megtévesztést vagy védjegybitorlást a domain használata. A Panaszos hangsúlyozta, hogy biztosítja, hogy a „szóban forgó védjegy jó vagy rosszhírnevét nem képes befolyásolni igényünk és a Giuseppe Molettiról készülõ honlap”. Összefoglalóan kiemelte, hogy a „Moletti” nem fantáziaszó, hanem családnév”. Nem bizonyította azonban, hogy a családnévhez bármilyen kötõdése, kapcsolata lenne.

 

A TT megvizsgálta a panaszt, a „moletti” kifejezést említõ web oldalakat és megállapította, hogy a Panaszos a „moletti”, „lady moletti” kereskedelmi neveket használja, és bizonyos fogyasztói réteg (célcsoport) számára népszerû termékeket gyárt. Termékei a „moletti” fantázia névre épülnek, és divatcégként hangsúlyt fektet az „olaszos” megjelenési formára is. A „giuseppe” vagy „giuseppe moletti” fantázianév, kereskedelmi név azonban nem jelenik meg.

 

A Szabályzat 2.2.2 pontjának a) és c) alpontjai alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

 

a) jogellenes, vagy

c) megtévesztõ.

 

A jelen ügyben a TT megállapította, hogy a panaszos oldalán egy több mint egy évtizede mûködõ kereskedelmi név és védjegy áll, azonban ez csak a „moletti” kifejezésre terjed ki. A Panaszolt ezzel szemben indokolta, hogy egy tájékoztató jellegû web oldalt szeretne üzemeltetni, amelynek üzemeltetéséhez egyáltalán nem szükséges a „giuseppe moletti” domain név.

 

A TT hangsúlyozza azt is, hogy a Szabályzat fenti rendelkezése nemcsak a domain név használatáról rendelkezik, hanem elsõdlegesen a domain név választásáról, azaz azt kellett a TT-nek vizsgálnia, hogy egy létezõ és népszerûséget élvezõ név (moletti) hangsúlyos utótag-kénti választása megtévesztõ (jogellenes) lehet-e?

 

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt [..] (Vt. 12. § (2) bek.).

 

A TT többször foglalt állást hasonló jellegû ügyekben és mindig hangsúlyozta, hogy esetrõl-esetre kell és lehet eldönteni, hogy egy védjegy elõ- vagy utótagokkal történõ ellátása gyaníthatóan jogsértést valósíthat-e meg, vagy megtévesztõ lehet-e? Jelen esetben a döntõ érv a Panaszolt érvelésének elfogadására az volt, hogy a Panaszos nem használja „Giuseppe” kiterjesztéssel a moletti kifejezést és Panaszolt igazolta ahhoz fûzõdõ érdekét, tervét, hogy miért ezt a nevet választotta. Kifejezett nyilatkozatot csatolt, hogy tevékenysége során nem fog utalni a divatmárkára, amelyet a TT elfogad és vélelmez, ugyanakkor megjegyzi, hogy amennyiben mégis olyan tartalom kerülne a Panaszolt weblapjára amely panaszos érdekeit sértheti vagy amennyiben nem szerepel tartalom a domainnév alatt, az külön, nem a TT hatáskörébe tartozó eljárás során vizsgálandó, a domain név használója ugyanis nem igényelheti rosszhiszemûen a domain nevet. A jelen ügyben azonban a csatolt nyilatkozatok alapján – és figyelembe véve azt is, hogy Panaszos nem igényelte saját részére a domain nevet – ez jelenleg nem valószínûsíthetõ.

 

A Tanácsadó Testület megállapítása szerint a jelen ügyben a Panaszolt domain választása önmagában nem keltheti azt a látszatot mintha a Panaszolt kereskedelmi neve alatt folytatott tevékenység a Panaszoshoz, a Panaszos nevéhez kötõdne.

 

A TT megjegyzi, hogy a Panaszolt saját maga is ellentmondásba keveredett a beadványaiban a tekintetben, hogy milyen célból kívánja használni a domain nevet, míg a panaszos világosan és bizonyítékokkal együtt elõadta, hogy az egész tevékenysége a „moletti” kifejezésre, fantázianévre és annak egyes változataira épül, azonban ezek az ellentmondások a önmagúkban nem akadályozhatják meg egy karaktersorozat domain névkénti választását.

 

A fenti okokból a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a giuseppemoletti.hu domain név használata a Panaszolt részérõl a Szabályzat 2.2.2 a) pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan nem jogellenes, így a Panaszolt által a domain név választható és delegálható a Panaszolt számára.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2010. május 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.