Eseti állásfoglalások

A gardena-akcio.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 09/2018. (VI. 18.)
sz. Állásfoglalása

 

A gardena-akcio.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1048/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti
szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény
csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti
Állásfoglalást.

 

A gardena-akcio.hu domain név a Sight
Innovative Kft.
részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A gardena-akcio.hu domain név delegálását a Sight
Innovative Kft.
(„Panaszolt”) kérte, amely ellen, jogi
képviselõje útján, a Husqvarna AB („Panaszos”) nyújtott be
kifogást.

 

A Panaszos cég beadványában elõadta, hogy,
mint a Husqvarna csoport anyavállalata kültéri termékek, szerszámok
forgalmazásával foglalkozik. Ezen a területen Európában piacvezetõ,
világszinten pedig a piacvezetõ gazdasági társaságok között van. A cég
tevékenységével kapcsolatban megemlíti még, hogy a kertészettel mind
hobbiszinten, mind professzionális szinten foglalkozó vásárlók részére
értékesít termékeket. Ezen tevékenysége körében Európában és Magyarországon is
régóta és tág körben használja a „GARDENA” megjelölést.

 

A Panaszoltról elõadta, hogy kevés információ áll rendelkezésre róla az
interneten. A Panaszos arra következtet, hogy üzleti célokra, értékesítési
tevékenységre használná a Panaszolt a domain nevet, mivel az gazdasági
társaság.

 

A Panaszos elõadta, hogy több, Európában és Magyarországon is használt
védjegye van, melyek közül két közösségi védjegyet jelölt meg: 003591542.
számú, „GARDENA” szóvédjegyet, mely az 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 28, 35, 41, 42 és 44 áruosztályokban került bejegyzésre és a
010676955. számú, GARDENA” szóvédjegyet, mely a 7, 9 és 37. áruosztályokban került
bejegyzésre. Az elõbbi védjegyekkel kapcsolatban a Panaszos hivatkozik arra,
hogy a védjegyek jó hírûek és közismert státusszal rendelkeznek.

 

Panaszos szerint a domain név Panaszolt részére nem delegálható, mivel
az Internet Szolgáltatók Tanácsának Domainregisztrációs Szabályzata (Szabályzat)
2.2.1 pontjába ütközik. Ennek keretében Panaszos elõadta, hogy Panaszolttól
elvárható, hogy ellenõrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegyadatbázisokat.

 

Panaszos hivatkozott még a Szabályzat 2.2.2 pontjára, miszerint nem
választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve
és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. Ennek
alátámasztására Panaszos az alábbi jogszabályok megsértésére hivatkozott:

  1. az Európai Uniós védjegyekrõl szóló 2017/1001. számú Európai
    Parlament és Tanács rendelete (Rendelet)
  2. a Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
    tilalmáról 1996. évi LVII. számú törvény (Tptv.)
  3. a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
    tilalmáról szóló, 2008. évi XLVII. számú törvény (Fvtv.)

 

ad 1 Panaszos elõadta, hogy a domain név használata védjegybitorlást
valósít meg a fent említett két védjeggyel kapcsolatban, mivel jelen eljárás
tárgyát képezõ domain név összetéveszthetõségig hasonlít a Panaszos védjegyeire.
Az összetéveszthetõség vizsgálatának körében a Panaszos hivatkozott a releváns
európai joggyakorlatra, mely alapján, analógia útján, vizsgálni szükséges a
domain név és a védjegyek ütközését. A „GARDENA” szóelem a tárgyi domain név
elsõ eleme, így a joggyakorlat szerint az minõsül domináns elemnek. A domain
név második elemét leírónak értékelte a Panaszos, ezért azt az a hasonlóság
vizsgálatából kizárta azt.

 

Mivel a domain név elsõ eleme megegyezik a Panaszos hivatkozott
szóvédjegyeivel a Panaszos megítélése szerint a hasonlóság, a joggyakorlatnak
megfelelõen mind vizuális, mind konceptuális, mind fonetikai aspektusban
megállapítható, így a domain név összetéveszthetõ a hivatkozott védjegyekkel.

 

A domain név megtévesztõ jellegéhez kapcsolódóan Panaszos elõadta még,
hogy semmilyen hozzájárulást nem kapott a Panaszolt a szóvédjegyek
használatára, továbbá, hogy a domain név használata azt a látszatot kelti, hogy
a Panaszolt a Panaszos gyári hálózatának hivatalos tagja lenne vagy, hogy
közöttük különleges kapcsolat áll fenn.

 

ad 2 Panaszos elõadja, hogy a Panaszolt a cégjegyzék adatai
alapján reklámozási szolgáltatásokat nyújt, amelyek a 35. szolgáltatási
osztályban, a hivatkozott védjegyek is védelmet nyújtanak. Ezen szolgáltatások
körében a Panaszos megítélése szerint a Panaszolttal versenytársak, így
vizsgálható, hogy a domain név igénylése, illetve használata sérti-e a Tptv.
2.§ és 6.§-át.

 

Panaszos hivatkozik a BDT2012.2677. számú döntésre, melynek
értelmében „
domain
név jogsértõ használatával is megvalósulhat a jellegbitorlás, mivel a
versenyjogi szabályok értelmében a domainnév olyan névnek minõsül, amelynek
használata alkalmas a versenytárs, illetve árujának felismerésére.”

 

Az 1. pontban leírtak alapján a Panaszos szerint megállapítható
a jellegbitorlás így a Tptv. 6.§ -nak sérelme, továbbá, mivel a domain név
megtévesztõ, a 2.§-t is sérti.

 

ad 3 Panaszos elõadja továbbá, hogy az Fvtv-be foglalt tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalma is sérült. A Panaszos által hivatkozott
szabályok alapján a domain név rontja a fogyasztók döntési helyzetét továbbá
megtévesztõ.

 

A fentieken túl a Panaszos hivatkozott még a névkizárólagosság elvére
is, ezzel kapcsolatban továbbá a BDT 2011. 2506 szám alatt közzétett döntésre,
melynek értelmében „
a domain név az
elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást nyújtó
természetes vagy jogi személyt, mert annak nevét és elérhetõségét egyaránt
meghatározza, ezért a domain név használata névhasználatnak minõsül. A
névviselési jog sérelmét jelenti más nevének az interneten domain névként való
jogtalan használata
.’

 

A Panaszolt a kifogásra nem tett észrevételeket.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a megvizsgálta a
Panaszos hivatkozott védjegyeit és megállapította, hogy mindkét védjegy hatályos
és megismerhetõ az Európai Unió Szabadalmi Hivatal interneten elérhetõ
adatbázisából.

 

A TT megvizsgálta a Panaszos által hivatkozott
védjegyeket és összevetette a domain névvel. A TT elfogadta a Panaszos
érvelését miszerint a domain név használata gyaníthatóan védjegybitorlást
valósít meg, a fogyasztók a védjegyjogosult Panaszosra asszociálhatnak a domain
kapcsán. Az „-akcio” toldat önmagában nem elég ahhoz, hogy a védjegyoltalom
korlátja érvényesüljön.

 

A TT megtekintette a domain név alatt szereplõ honlapot
is. A honlapon, a jelen döntés születésekor megtalálható a „GARDENA” szóelem
egy ábrával, továbbá a honlap központi helyén elhelyezett tájékoztató mely
egyesszám elsõ személyben nyújt tájékoztatót „GARDENA” termékekrõl. A honlap
alján elhelyezkedõ két link egyikével elérhetõ egy katalógus pdf formátumban,
mely Gardena termékeket tartalmaz. A másik link pedig átirányítja a
felhasználót a https://www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/
honlapra.

 

A kifogásolt domain név alatt szereplõ tartalom,
valamint a Panaszolt által felhozott érvek alapján megállapítható, hogy a
domain név azt a látszatot kelti, hogy a Panaszolt és a Panaszos gazdasági
kapcsolatban állnak egymással. Fontos kiemelni, hogy a Panaszos állítása
szerint a Panaszoltnak nincs engedélye, így jogalapja arra, hogy a védjegyeket
használja.

 

A TT megvizsgálta a Panaszos Tptv.-re alapított
jogsérelmét is az alábbiakban.

 

A szolgáltatott cégkivonatok és egyéb dokumentumok
alapján, illetve mert ezt a Panaszos maga sem vitatta, a TT úgy foglalt állást,
hogy a Panaszos és a Panaszolt cégek egymásnak versenytársai, így viszonyukra a
Tptv rendelkezései irányadóak.

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2.§-a szerint „Tilos
gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a megrendelõk, vevõk,
igénybevevõk és felhasználók (a továbbiakban együtt: üzletfelek), illetve a
versenytársak törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti
tisztesség követelményeibe ütközõen – folytatni’.

 

A Tpvt. 6. §-a szerint ,, Tilos valamely
forgalomképes ingó dolgot (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a
versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással,
megjelöléssel – ideértve az eredet megjelölést is – vagy elnevezéssel
elõállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzõt vagy
egyéb megjelölést használni, amelyrõl a versenytársat, illetve annak termékét,
szolgáltatását szokták felismerni.’

 

A Tpvt. 2. § és 6. § alkalmazásának együttes
feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek, azaz azonos piacon fejtsenek
ki gazdasági tevékenységet, a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már
ismert legyen, legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza.

 

Mivel a felek kültéri szerszámok reklámozása
körében azonos tevékenységet végzõ cégek, versenytársak, akikrõl joggal
feltételezhetõ, hogy az általuk igényelt domain nevek használatára üzleti
tevékenységük kapcsán tartanak igényt, a Panaszos domain nevével nagy
hasonlóságot mutató tárgyi domain név, Panaszolt általi használata nagy
valószínûséggel piaczavaró hatást fog kiváltani.

 

„A piaczavaró hatás két oldalról ragadható meg: ha
létezõ, mûködõ vállalkozások piaci magatartását megzavarja, számukra
versenyhátrányt okoz; illetve abban az esetben, ha megtévesztõ jellegû, és ezáltal
párhuzamosan fogyasztói keresletet vonz és hódít el mindazoktól, akik az üzleti
tisztesség követelményének megfelelõen viselkednek.” 4/2000. (V.10.) Elvi
Állásfoglalás)

 

A TT korábbi, konzekvensen követett gyakorlata
szerint a versenytárs domain nevével összetéveszthetõ domain név választása és
használata felveti a domain ismertségének, visszaélésszerû kihasználását, az.
u.n. „farvizen hajózás’ lehetõségét is. A fentiek alapján névválasztás gyaníthatóan
megtévesztõ jellegû.

 

A TT értékelése szerint a Panaszolt domain név
igénylése a DRSZ rendelkezéseinek nem felelt meg, ezért a gardena-akcio.hu
domain név a Sight
Innovative Kft.
részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni.
Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. június 18.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.