A fotoszanto.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 54/2001. (VII.18.)
Állásfoglalása

A fotoszanto.hu domainnév regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 593/2001. ügyszámon
iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A fotoszanto domainnév történõ
delegálása gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet eredményezne, ezért a
domainnév által nem válaszható. A fotoszanto domainnév –
amennyiben az általa benyújtott igény a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvekben írtaknak megfelelõ – a Foto Szántó Egyéni
Cég részére delegálandó.

Indokolás:

Az 593/2001. sz. ügyben a 23VNet Kft. és a
Fotó Szántó Egyéni Cég a fotoszanto.hu domainnév
vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglalás kérésre a
TT elé.

A TT rendelkezésére álló adatok szerint
2001. február 9-én nyújtott be prioritás nélküli igényt a fotoszanto.hu
domainre, a 2001. február 13-án bejegyzett Fotó Szántó Egyéni cég pedig
2001. február 12-én nyújtotta be prioritásos igénylését.

A 23VNet Kft. állásfoglaláskérésében elõadta, hogy a
fotoszanto.hu domain igénylését 2000. decemberében egri viszonteladójuk
indította, azonban ‘idõközben az elindított domain kikerült az
adatbázisból’. A csatolt iratokból az derül ki, hogy
szerint õ maga adott be igénylést a 23VNet Kft.-nél, ám az igényt
visszavonta. A 23VNet Kft állásfoglalás-kérése szerint ‘2001. elején
, aki eredetileg a fotoszanto.hu domain bejegyzését kérte’
megkereste a 23VNet Kft-t, és elmondta, hogy az általa megbízott saját nevére igényelte a domaint.’

A TT Titkársága 2001. március 5. napján értesítette
igénylõ Regisztrátorát, az InterdotNet Hungary Kft-t, hogy
14 napon belül az igénylõ vagy a Regisztrátor véleményezheti a panaszt,
ill. megküldheti a véleményét vagy névhasználati jogosultságát
alátámasztó dokumentumokat is. a panaszt illetõ
véleményében vitatja, hogy a fotoszanto.hu domain igénylését a 23VNet
Kft. egri viszonteladója 2000. decemberében indította, rámutat arra,
hogy a 23VNet Kft. által csatolt igénylõlapról hiányzik a cégszerû
aláírás, kifejti, hogy saját igénylésének benyújtásakor a Fotó Szántó
Egyéni Cég még nem is létezett, ill. vitatja egyéb
állításait. Névhasználati jogosultságot nem igazolt.

A TT megállapítja, hogy a Foto Szántó Egyéni Cég
igénylése a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.4. a) pontja
alapján prioritással rendelkezik, ám mivel a prioritás alapja késõbbi,
mint az eredeti igény benyújtása, az az Irányelvek 1.3. pontja alapján a
nem prioritásos igénnyel szemben nem lenne teljesítendõ.

A TT ugyanakkor az iratok (a helyi telefonkönyv ‘Foto
Szántó’ logót feltüntetõ lapja, az ugyane logót feltüntetõ céges
levélpapír, a Heves Megyei Bíróság cégbejegyzõ végzése valamint nyilatkozata) alapján valószínûsíti, hogy a Foto Szántó Egyéni
Cég ill. a Foto Szántó megjelölést kereskedelmi névként
használja. Ezzel szemben elmulasztotta azt, hogy a
névhasználathoz fûzõdõ bármely jogosultságról nyilatkozzon, vagy ilyet
igazoljon. A TT 4/2000. (V. 10.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint ‘Azokban
az esetekben, amikor az igénylõ kétséget kizáró módon igazolja, hogy az
általa választott domain az õ kereskedelmi neve, ennek domainként
választására, a Tanácsadó Testület véleménye szerint, másokat megelõzõen
jogosult.’ A 8/2000. (VIII. 29.) sz. Elvi Állásfoglalásban a Testület a
következõképp foglalt állást: ‘[…] a Nyilvántartó és a Regisztrátor a
Ptk. 205. § /4/ bekezdésére való hivatkozással és az okok közlésével
felhívhatja az Igénylõt arra, hogy ésszerû határidõn belül nyilatkozzon:
a domain névként igényelt, névkizárólagosság alapján õt meg nem illetõ
elnevezés, szó vonatkozásában igazolja használati jogosultságát (a
névhasználatra kizárólagosan jogosult nyilatkozatát, a vele kötött, a
névhasználatra feljogosító megállapodást). Ennek teljesítését – a
szerzõdéskötési együttmûködési kötelezettségre vissza vezethetõen – az
Igénylõ nem tagadhatja meg. Ha az Igénylõ a névhasználati jogot igazolni
nem tudja, vagy az igazolásra a megnyitott határidõn belül nem kerül
sor, a Regisztrátor a szerzõdéskötést alappal utasítja vissza.’

A TT álláspontja szerint a fotoszanto domainnév általi igénylése gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet
eredményezne, ezért a név által a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek 3.2. c) pontja alapján nem választható.

A TT – mint a domainnevek választhatóságával
kapcsolatos vitás kérdésekben döntõ testület – nem hivatott dönteni
abban a kérdésben, hogy a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
1.2. pontjában foglaltak formai szabályoknak megfelel-e a Foto Szántó
Egyéni Cég igénye, s mivel az eredeti dokumentumok nincsenek birtokában,
erre nem is lenne képes. A TT álláspontja szerint a domainnév –
amennyiben az általa benyújtott igény a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvekben írtaknak megfelelõ – a Foto Szántó Egyéni
Cég számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.