Eseti állásfoglalások

A fogas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 14/2014 (XII. 01.) sz. Állásfoglalása

 

A fogas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(964/2014. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A fogas.hu domain név részére delegálható.

 

Indokolás

 

A fogas.hu domain nevet magánszemély igényelte. Az igénylés ellen a Schibsted Classified Media Hungary Kft.(a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

                                                                                                     

Panaszos kifogásában elõadta, hogy Panaszolt által bejegyezni kívánt domain név megtévesztõen hasonlít az általa 2009. november 28-án regisztráltatott jofogas.hu domain névre. Kifogásában hivatkozott arra, hogy õ a jogosultja a jófogás.hu (M1100420 ügyszámú, 202544 lajstromszámú) színes ábrás védjegynek, amelyet a 35. osztályba jelentettek be többek között „reklámozás és kereskedelmi ügyletek” vonatkozásában 2011. február 14-én. Panaszos továbbá a jogosultja a Jófogás.hu (M1203933 ügyszámú,  208028 lajstromszámú) szóvédjegynek, amelyet a 35. osztályba jelentettek be, többek között „reklámozás és kereskedelmi ügyletek” vonatkozásában 2012. október 17-én. Panaszos kérte a fogas.hu domain név delegálásának megtagadását Panaszolt részére.

 

Panaszolt véleménye szerint a nyilvántartásba vétel elleni kifogás indoka nem valós, mivel a jófogás.hu védjegy egy „színes ábrás” védjegy, amely csak az ékezetes jófogás.hu logóra vonatkozik. Álláspontja szerint a „fogas” kifejezés, ékezet nélkül, több jelentéssel is bír a magyar nyelvben, ezek a jelentések azonban semmilyen összefüggésben nem állnak a hivatkozott védjegyekkel illetve a Panaszos domain nevével, ezért kérte a nyilvántartásba vétel elleni panasz elutasítását.

 

Érdemi nyilatkozatában elõadta továbbá, hogy a fogas szó az értelmezõ szótárak szerint „a Balatonban tenyészõ, a süllõhöz hasonló hal”, és az általa tervezett weboldal is a fogasról, mint nemzeti értékkel bíró halról szólna.

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta. A testület a fogas.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását nem találta jogellenesnek vagy megtévesztõnek.

 

Panaszolt a nyilatkozata szerint a fogas.hu honlapot, a fogas halfajtával kapcsolatos információk közlésére kívánja használni, amely az eljárásban szereplõ adatok szerint egyrészt nem minõsül gazdasági tevékenységnek, másrészt kizárható, hogy a domain név használata alapján bárki is a Panaszos jófogás.hu weblapjára, illetve az azon folyó gazdasági tevékenységre asszociálna. További érvként vette a TT figyelembe, hogy az igénylõ magánszemély, és nyilatkozata szerint nem kíván üzleti tevékenységet végezni a domain név segítségével.

 

A Tanácsadó Testület véleménye szerint a fogas.hu domain név nem ütközik a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. § és 6. §-ba sem, mert Panaszolt és Panaszos egymásnak nem versenytársai, így fel sem merül a Tpvt. II. fejezetének esetleges alkalmazása.

 

Ugyanezen oknál fogva a TT a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv 12.§-ban megfogalmazott, a domain regisztrációját lehetetlenné tevõ feltételeket sem látta megvalósultnak.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott fogas.hu domain név részére delegálásra kerülhet.

 

Felhívja azonban a TT az igénylõ Panaszolt figyelmét, hogy domain általa elõadottaktól eltérõ használata védjegybitorlást valósíthat meg, amelynek jogi következményeit viselnie kell, és amelynek megvalósulása, illetve a domain megtévesztõ használata a domain visszavonását eredményezi.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 12. 01.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.