Eseti állásfoglalások

A fischer.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 20/2016. (VII. 27.)
sz. Állásfoglalása

 

A fischer.hu domain regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1004/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A fischer.hu domain a
Cetinje s.r.o  részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A
fischer.hu domain delegálását a Cetinje s.r.o szlovák társaság (328
94618 Trávnik, Szlovákia, a továbbiakban: „Panaszolt”) kérte, amely
ellen jogi képviselõje, Dr. Liber Ádám (Liber Ügyvédi Iroda, 1131 Budapest,
Dolmány u. 11/A). („Panaszos”)  útján nyújtott be kifogást magánszemély.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az
általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történõ delegálása jogellenes
helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill.
„DRSZ”) 2.2.2. pontját sértené, mert a Panaszos névjogosultságát sértené.

 

A
Panaszos elõadta, hogy adótanácsadó és jogi szakvizsgával rendelkezõ jogász,
akinek saját neve alatt publikációi jelennek meg különbözõ lapokban. Jogi
érvként a TT állásfoglalásaira hivatkozott és a névkizárólagosság elvét
hangsúlyozta.

 

A
Panaszolt vitatta, hogy a domain használata megtévesztõ vagy jogellenes
volna. Érvelésében arra hivatkozott, hogy a „Fischer” rendkívül elterjedt
családnév, és a panaszos nem sajátíthatja ki. Példaként híres embereket sorolt
fel, Fischer vezetéknévvel. Felsorolt még gazdasági társaságokat Fischer
elõtaggal és domain névvel, továbbá arra hivatkozott, hogy a szó németül
„horgászt” jelent, és ebben a jelentésben kívánja használni. Elõadta továbbá,
hogy legtöbb esetben megbízásból regisztrál domain neveket és kérte, hogy a TT
ne hozza a panaszt teljes terjedelmében nyilvánosságra.

 

A
Tanácsadó Testület a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt
kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely
jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ. A TT osztotta a
Panaszolt álláspontját abban, hogy a panaszosnak nincs kizárólagos jogosultsága
a családnevével azonos karakterû domain névre, és önmagában a családnév (ami
ráadásul, ahogyan a panaszolt jelezte idegen nyelven jelentéstartalommal bír)
nem alapozza meg azt a panaszosi  igényt, hogy kizárólag õ használhatná a
nevet. A TT megjegyzi, hogy gyakorlatában többször fordult már elõ a kérdés, és
többször leszögezte már, hogy önmagában a családnévvel azonos karaktersorozat
nem jelenti a családi név kisajátíthatóságát. Ezekben az esetekben az igénylés
elsõbbsége a döntõ.

 

Ugyanakkor
a TT felhívja a Panaszolt figyelmét, hogy esetlegesen a rosszhiszemû használat
(beleértve azt is, ha huzamosabb ideig nem használja a domain nevet), a
késõbbiekben megalapozhatja a domain név Infomediátor testület általi más
jogosultra ruházását. Jelen esetben azonban önmagában a panaszosi és panaszolti
nyilatkozatokról nem lehetett rosszhiszemûséget feltételezni.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. július 27.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.