Eseti állásfoglalások

A fiatgyor.hu és fiat-gyor.hu domainnevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (600/2001. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 97/2001.
(X.03.) Állásfoglalása

A fiatgyor.hu és fiat-gyor.hu domainnevek
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz
(600/2001. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
600/2001. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. október 3-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ

jelen eseti Állásfoglalást.

A fiatgyor.hu és fiat-gyor.hu domainek nem
delegálhatók a Different Internet Services Informatikai
Kft. számára. A fiatgyor.hu és a fiat-gyor.hu
domainek az Autófórum Riegler Kft. számára
delegálandók.

Indokolás:

 

A 600/2001. sz. ügyben a Wonderline Rt. mint az
igénylést vitató Autófórum Riegler
Kft. regisztrátora a Different Internet Services Kft.
(regisztrátor: DataLink Kft.) által a fiatgyor.hu
és a fiat-gyor.hu domainnév vonatkozásában
benyújtott igényt utalta a Tanácsadó
Testület elé. A TT Titkársága
révén 2001. augusztus 13-án kiküldött
levelében felkérte Igénylõ
regisztrátorát, a DataLink Kft-t, hogy küldje meg az
igénylõlapot valamint az igényléshez
kapcsolódó dokumentumokat a titkárság
címére, tájékoztassa az Igénylõt a TT
elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor
vagy az Igénylõ véleményezni kívánja
az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét
alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat
is. A Regisztrátor a megadott határidõn belül
írásban közölte
véleményét.

A Different Internet Services Kft. által a
fiatgyor.hu vonatkozásában benyújtott
prioritás nélküli igénylés 2001.
július 23-án, a fiat-gyor.hu domain
vonatkozásában benyújtott prioritás
nélküli igénylés 2001. július
24-én került nyilvántartásba. A Wonderline
Rt. 2001. augusztus 3-án kelt levelében kérte a
domain ügyfele, az Autófórum Riegler Kft.
számára történõ
‘megítélését’ – indokolása
szerint az Autófórum Riegler Kft. a Fiat hivatalos
és kizárólagos gyõri márkakereskedõje, s
ezért a Different Internet Services Kft. általi
használat megtévesztõ lenne. A DataLink Kft., a Different
Kft. regisztrátora a TT Titkárságának
felhívására küldött
válaszában úgy nyilatkozott, hogy ügyfele –
amely gyõri székhelyû – használt autó
kereskedelemmel is foglalkozik, s az interneten aktívan meg
kíván jelenni. A domainnévvel az általa is
árusított használt gépjármûvek
márkájára, valamint arra utal, hogy gyõri
telephelyû, székhelyû cégrõl van szó. Az
igénylõ regisztrátora szerint az igénylést
vitató cég nem jogosult kizárólagosan a
domain használatára, a domain ügyfele általi
használata nem lenne megtévesztõ, s az
igénylést vitatónak a domaindelegálás
liberalizációja óta eltelt idõben lehetõsége
lett volna ‘a domainnevek zökkenõmentes
delegálására’.

A TT rendelkezésére álló
cégnyilvántartási adatokból az derül
ki, hogy a Different Internet Services Kft. tevékenységi
körei között a gépjármû-kereskedelem nem
szerepel. A cégnyilvántartás adatai szerint az
Autófórum Riegler Kft. fõtevékenysége a
gépjármû-kereskedelem (TEÁOR 50.10). A Fiat
Magyarország Kft. által fenntartott http://www.fiat.hu honlapon
2001.
szeptember 7-i állapot szerint az Autófórum Riegler
Kft. egyedüli gyõri márkakereskedõként szerepel.

A FIAT megjelölés a Fiat S.P.A. mint
jogosult számára a Madridi Megállapodás
és Jegyzõkönyv rendelkezéseivel összhangban
nemzetközi bejelentés alapján lajstromozott
védjegy, amely vonatkozásában a nemzetközi
lajstromozásból eredõ oltalom Magyarországra is
kiterjed. A 193404 lajstromszámú védjegy
árujegyzékébe a nizzai osztályozás
szerinti 1-34. áruosztályokba tartozó áruk
és szolgáltatások tartoznak, míg a 328506.
lajstomszámú védjegy
árujegyzékében a 35-41. áruosztályba
sorolt áruk és szolgáltatások szerepelnek.
A TT 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalása
szerint alkalmazásában a Magyar Szabadalmi Hivatal
által lajstromozott védjegynek minõsül a
védjegyek nemzetközi lajstromozásáról
szóló Madridi Megállapodás és a
hozzá kapcsolódó Jegyzõkönyv
rendelkezéseivel összhangban nemzetközi
bejelentés alapján a WIPO Nemzetközi
Irodájánál lajstromozott védjegy is,
feltéve, hogy a nemzetközi lajstromozásból
eredõ oltalom a megállapodás és a jegyzõkönyv
értelmében Magyarországra is kiterjed.

A TT álláspontja szerint a
megjelölés a védjegyek és földrajzi
árujelzõk oltalmáról szóló 1997.
évi XI. tv. (Vt.) 12. § (2) bek. c) pontjának
alkalmazásában belföldön jó
hírnevet élvezõ védjegynek minõsül.

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a
védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak
kizárólagos joga van a védjegy
használatára. A kizárólagos
használati jog alapján a védjegyjogosult
bárkivel szemben felléphet, aki engedélye
nélkül gazdasági tevékenység
körében használ a védjeggyel azonos
megjelölést olyan árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a
védjegy árujegyzékében szereplõkkel;
olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a
védjeggyel összetéveszthetnek a
megjelölés és a védjegy azonossága vagy
hasonlósága, valamint az érintett áruk,
illetve szolgáltatások azonossága vagy
hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy
ahhoz hasonló megjelölést a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz
nem hasonló árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a
védjegy belföldön jóhírnevet
élvez, és a megjelölés használata
sértené vagy tisztességtelenül
kihasználná a védjegy
megkülönböztetõ képességét vagy
jóhírnevét (Vt. 12. § (2) bek.). A
törvény nem határozza meg kimerítõen a
védjegyhasználat módjait, azokra csupán
példálódzó felsorolást ad (Vt. 12. §
(3) bek.). A TT 7/2000. (V. 31.) számú Elvi
Állásfoglalásában tárgyalta azt a
kérdést, hogy mennyiben valósulhat meg
védjegyhasználat az Interneten folytatott
tevékenységgel, s a használati
módokról – szintén nem taxatív –
felsorolást is adott: ‘[…] a más
védjegyével azonos vagy összetéveszthetõ
domainnévnek a védjegyjogosult engedélye
nélkül történõ üzleti célú
használata a Vt. alapján tilos, azaz
védjegybitorlást (Vt. 27. §) valósít meg.
Különösen így van, ha a megjelölést az
elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó üzleti
levelezésben vagy az interneten megvalósuló
reklámozásban használják a
védjegyjogosult engedélye nélkül.
Hasonlóképpen védjegybitorlásnak
minõsülhet, ha a versenytárs fogyasztóit az õ
védjegyét tartalmazó domainnév jogosulatlan
használatával kívánják
‘átcsábítani’. Nemkülönben
védjegybitorlásnak számít, ha a
jóhírnév védjegy
megkülönböztetõ képességét vagy
jóhírnevét olyan módon
kívánják tisztességtelenül
kihasználni a gazdasági tevékenység
körében, hogy a védjeggyel egyezõ vagy azzal
összetéveszthetõ domainnév
használatának megszüntetését, a
domainnévrõl való lemondást vagy annak
átruházását a védjegyjogosult vagy
más által fizetendõ ellenértéktõl teszik
függõvé’.

 

A TT rendelkezésére
álló adatok alapján
valószínûsíthetõ, hogy a Different Internet
Services Kft. igénylõ gazdasági tevékenység
körében kívánja használni a domaint.
Mivel belföldön jóhírnevet élvezõ
védjegyrõl van szó, e használat ellen a
védjegyjogosult a Vt. 12. § (2) bek. c) pontja alapján
akkor is felléphet, ha a védjeggyel azonos vagy ahhoz
hasonló megjelölést a védjegy
árujegyzékében szereplõkkel nem azonos ill. azokhoz
nem hasonló árukkal, szolgáltatásokkal
kapcsolatban használják, ha a megjelölés
használata sértené vagy
tisztességtelenül kihasználná a védjegy
megkülönböztetõ képességét vagy
jóhírnevét; adott esetben azonban a
rendelkezésre álló információk
szerint a 193404. lajstomszámú védjegy
árujegyzékében szereplõkkel azonos áruk –
gépkocsik – kapcsán történne a védjegy
használata; ezen túl bármely, interneten
nyújtott szolgáltatás hasonló a 328506.
lajstromszámú védjegy
árujegyzékében szereplõ, a 38.
áruosztályba sorolt szolgáltatásokhoz. A TT
vizsgálta a Vt.-nek a védjegyoltalom
korlátairól szóló rendelkezéseit is,
és úgy találta, hogy a szóban forgó
esetben nem alkalmazható a Vt. 15. § b) vagy c) pontja, mivel a
használat nem az ‘üzleti tisztesség
követelményeivel összhangban történne’
– a fiatgyor.hu és fiat-gyor.hu domain használata ugyanis
nem használtautó-kereskedelemre utal, hanem a
jóhírnevet élvezõ védjegy és a
földrajzi név összekapcsolásával azt a
benyomást kelti, hogy a védjegyjogosult által
ún. márkakereskedõkön keresztül
kínált szolgáltatások, áruk
érhetõk el az adott címen. A szóban forgó
esetben a védjegy jogszerû használatához a
védjegyjogosult hozzájárulására van
szükség. Ebbõl az okból a TT
álláspontja szerint a fiatgyor.hu ill. fiat-gyor.hu domain
használata a Different Internet Services Informatikai Kft.
részérõl a hatályos
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
3.2. a) pontja alapján használatára nézve
gyaníthatóan jogellenes ill. c) pontja alapján
megtévesztõ lenne, így az igénylõ által a
domainnév nem választható.

Mivel az idõrendben elsõként benyújtott
igény nem teljesíthetõ, a Testület az
Autófórum Riegler Kft. másodikként
benyújtott igényét vizsgálta. A
Testület rendelkezésére álló adatok
szerint valószínûsíthetõ, hogy az
Autófórum Riegler Kft. a Fiat hivatalos gyõri
márkakereskedõje, ezért a számára
történõ delegálás a Testület szerint
gyaníthatóan nem jogellenes ill. megtévesztõ,
ezért nem ütközik a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek rendelkezéseibe. A domainek
az Autófórum Riegler Kft. számára
delegálandók. A TT felhívja az
Autófórum Riegler Kft. figyelmét, hogy a
védjegyjogosulttal való kapcsolatának
megszûnése esetén a további használat
jogellenes lehet, s ilyen esetben a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek 5.1. e) pontja alapján a
domainek felfüggesztésére vagy
visszavonására kerülhet sor.

Jelen döntés a 6/2000. (V.24.) és a 7/2000. (V.
31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. október 3.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.