Eseti állásfoglalások

A felsooktatas.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  14/2005. (X. 10.) sz. Állásfoglalása

A felsooktatas.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(680/2005 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 680/2005 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. október 10-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Pókháló Kft. felsooktatas.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylése teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben a Mission Critical Linux Kft. regisztrátor útján az Oktatási Minisztérium igényelte a Tanácsadó Testület eljárását. Az Oktatási Minisztérium panaszos kifogásában arra hivatkozott, hogy igénylõ tevékenységi körei „elektronikai, illetve informatikai kereskedelmi szolgáltatást és profilt” írnak le, azonban a domain használata „azt a látszatot keltheti, hogy a domain név mögött a felsõoktatásra, mint országos intézményrendszerre vonatkozó, teljes körû információt, tájékoztatást kap a látogató”. A panaszos szerint Magyarországon csak két olyan szervezet létezik, amely a felsõoktatásról „az egész országra kiterjedõ illetékességgel információt gyûjt és szolgáltat: az egyik az Oktatási Minisztérium, a másik az Országos Felsõoktatási Információs Központ”. A panaszos szerint „Van tehát olyan szervezet, amely valóban teljes körûen informálja az érdekélõdõket a magyar felsõoktatásról, és ez nem a Pókháló Internetszolgáltató Kft.”. A panaszos szerint az igénylés teljesítése sértené az üzleti tisztességet az OFIK vonatkozásában, és így jogellenes is, mivel sérti a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi VII. törvény (Tpvt.) 2. §-át.

A Testület azt vizsgálta, teljesíthetõ-e a Pókháló idõrendben elsõként nyilvántartásba vett igénye.

 

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

 

A megjelölés igénylõ általi használatából a TT álláspontja szerint nem következik a Szabályzat 2.2.2. c) pontja szerinti helyzet: a Pókháló Kft. azon a panaszos által elõírt tájékoztatási tevékenységen kívül álló szolgáltatást is nyújthat, s ha ez az oldal tartalmából megvalósításából az átlagos felhasználó számára érzékelhetõ, akkor a megtévesztõ jelleg nem áll fenn.

 

A Testület szerint a jogellenesség sem állapítható meg, mivel a panaszos által hivatkozott jogszabályok (a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet) nem a felsõoktatással kapcsolatos adatok teljes körére, hanem csak ezen adatok egy halmazára és csak egyes mûveletek (meghatározott módon történõ tájékoztatás, nyilvántartás, stb.) tekintetében ír elõ kizárólagosságot az Országos Felsõoktatási Felvételi Központ számára. Utal a Tanácsadó Testület arra, hogy a felsõoktatással kapcsolatba hozható adatok bizonyos része az 1992. évi LXIII. törvény szerinti közérdekû adatnak minõsül, amelyek kezelése, további, akár másodlagos célokból történõ felhasználása (így azok weboldalra gyûjtése, stb.) bármely személy által jogszerû, azzal kapcsolatban általában kizárólagosság nem állapítható meg. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy az igénylés teljesítésével kapcsolatban nem vetõdik fel a Tpvt. megsértésének gyanúja sem.

A Tanácsadó Testület felhívja az igénylõ figyelmét, hogy a valószínûsítettõl eltérõ használat – mindenekelõtt a hivatkozott jogszabályokban az OFIK számára elõírt tevékenység színlelése – nyomán a 2.2.2. c) pont szerint minõsülõ helyzet elõállhat, amely esetben a Szabályzat által elõírt eljárások és intézkedések alkalmazhatók.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2005. október 10.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.