Eseti állásfoglalások

A facebookszallas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 34/2011. (XI. 11.) sz. Állásfoglalása

 

A facebookszallas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(879/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A facebookszallas.hu domain név javára nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A facebookszallas.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. szeptember 28-án. Az igény ellen a Facebook Inc. (1601 South California Avenue Palo Alto, CA 94304, Amerikai Egyesült Államok, a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott a 2006. december 22-ei elsõbbségû 005585518 lajstromozású közösségi védjegyre, amely a 35, 41, 42. és 45. áruosztályokra került bejelentésre. Panaszos hivatkozott továbbá arra, hogy a védjegy Magyarországon is jó hírnévnek örvend. Panaszos hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, amely nagymértékben összetéveszthetõ saját közösségi védjegyével és cégnevével. Panaszos ugyancsak kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján a domainregisztrációk haladéktalan felfüggesztését.

 

Panaszolt egyrészt kifogásolta Panaszos jogi képviselõje meghatalmazása érvényességét, másrészt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy más domain nevek is érvényesen mûködnek „facebook” megjelölést tartalmazva, valamint rögzíti, hogy az általa igényelt domain név sem színvilágában és külalakjában, sem betûkészletében nem hasonlít a „facebook.com” domain névre.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta. A testület a facebookszallas.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását gyaníthatóan jogellenesnek találta. A jogellenesség a Vt. 12.§ (2) bekezdésére alapozott megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a Panaszos engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést (facebookszallas.hu), amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt. A Testület a védjegybitorlásra történõ hivatkozást megalapozottnak találta, mert a facebookszallas.hu domain név hangsúlyosabb eleme a Panaszos védjegyével azonos „facebook” megjelölés. A Panaszosnak pedig mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van „facebook” védjegye használatára. A TT figyelembe vette, továbbá, hogy bár az igénylõ magánszemély, az érdemi védekezésében elõadottakból nyilvánvaló, hogy üzleti céllal kívánta volna használni a domain nevet.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott facebookszallas.hu domain név részére nem kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 11. 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.