Eseti állásfoglalások

A fabio.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 21/2001. (V. 2.)
Állásfoglalása

A fabio.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elé 588/2000 ügyszámon
felterjesztett panaszt a Tanácsadó Testület (‘TT’) megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (‘SZESZ’) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. május 2-i ülésén 6 tag jelenlétében, a SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A fabio.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó
Testület megállapítja, hogy a Fabio Informatikai Bt. panasza
megalapozott, mert prioritását igazolta. A fabio.hu domain nevet részére
kell delegálni.

 

Indokolás:

A Fabio Informatikai Bt. panasza 2000.
november 29-én érkezett a TT-hez, amelyben a panaszos a fabio.hu domain
név máshoz történõ delegálása ellen tiltakozik, arra hivatkozva, hogy
‘ha a fabio.hu domaint más számára adnák használatba’ azzal a cég
hátrányos helyzetbe kerülne és a ‘domain használati jogát is meg kellene
vásárolni egy más által üzleti céllal regisztrált nem prioritásos
igénylõtõl’. Panaszához az igénylõlapot valamint a Fabio Informatikai
Bt. 2000 augusztusi cégkivonatát csatolta, amelybõl megállapítható, hogy
az igénylés prioritása megalapozott, hiszen az igényelt domain név
nemcsak a cég vezérszavával, de a rövidített nevével is azonos.

A TT elé utalt iratokból megállapítható, hogy
fabio.hu domain névre két regisztrátornál két különbözõ vállalkozás
nyújtott be igénylést az alábbiak szerint:

 1. Az Elender Rt. regisztrátornál az eStore
  Consulting Bt. 2000. november 7-én nyújtott be nem prioritásos
  igénylést,

 1. a 23VNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  regisztrátornál a Fabio Informatikai Bt. 2000. november 8-án nyújtott be
  prioritásos igénylést, az igénylõlapon azonban 2000. november 6-i dátum
  szerepel.

A Fabio Informatikai Bt. bejegyzõ végzéssel és
cégkivonattal kielégítõen igazolta, hogy a domain vonatkozásában
prioritása van. A másik igénylõ hiánypótló felhívás ellenére sem csatolt
semmilyen dokumentumot arra vonatkozóan, hogy van-e prioritása a domain
név vonatkozásában.

Mindkét igénylés idején a Delegációs és Regisztrációs
Szabályzat volt irányadó a domain nevek delegálására, így annak
ellenére, hogy a panasz elbírálásakor már módosított szabályzat
(‘Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek’) van hatályban a TT a
Szabályzat régi (2000. március 1-tõl november 30-ig hatályos) szövege
alapján vizsgálta.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület web-oldalán
(www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 2.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.