Eseti állásfoglalások

A drog.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény (311/2000. sz. ügy) teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 53/2001. (VII.18.)
Állásfoglalása

A drog.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos
igény (311/2000. sz. ügy) teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 311/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A drog.hu domain a Demokráciáért Információs
Központ Alapítvány részére delegálandó.

Indokolás:

A 311/2000. sz. ügyben az Elender Informatika
Rt. a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány, a Dr. Porcsalmy
Ügyvédi Iroda és az Idõkerék Kft. által a ‘drog’ domain vonatkozásában
benyújtott igényt terjesztette állásfoglaláskérésre a TT elé.

A fenti domainre vonatkozóan a Demokráciáért
Információs Központ Alapítvány 2000. március 4-én, a Dr. Porcsalmy
Ügyvédi Iroda 2000. március 20-án, az Idõkerék Kft. 2000. március 23-án
nyújtott be igényt. További igényt nyújtott be 2000. április
10-én. Valamennyi igény prioritás nélkül került benyújtásra.

Az állásfoglaláskéréshez csatolt iratok szerint az
Idõkerék Kft. mint az Északi Támpont Egyesület által megvalósítani
tervezett ifjúsági droginformációs portál leendõ üzemeltetõje igényelte
a domaint. Az Egyesület az állásfoglalás-kéréshez csatolt levelében nem
ad elõ jogi érveket atekintetben, hogy a megbízottja által benyújtott
igény miért volna teljesítendõ a korábbi igénylõkkel szemben.

Mivel az Idõkerék Kft. igénylése nem prioritásos, s
nem adott elõ olyan jogi érveket, amelyek alapján az igénylését
megelõzõen benyújtott igénylések jogellenes vagy megtévesztõ volta
valószínûsíthetõ lenne, a TT állásfoglalása szerint az ügy elbírálásakor
irányadó, az igényléskor hatályos Regisztrációs Szabályzat
rendelkezéseivel összhangban a domain az igénylést legkorábban benyújtó
Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.