Eseti állásfoglalások

A disztribútor.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 21/2004. (XI. 12.) Állásfoglalása

 

A disztribútor.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. november 12-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A disztribútor.hu domain név nem delegálható a SZÁMALK Rendszerház Rt. részére, a domain nevet magánszemély részére kell használatba adni.

 

Indokolás:

 A 653/2004. sz. ügyben magánszemélyû státusú igénylõ a KiberNet Kft., mint regisztrátor útján elõterjesztett, a disztribútor.hu domain név tárgyában 2004. május 25-én benyújtott igénylésének teljesíthetõségérõl kellett a Tanácsadó Testületnek állást foglalnia. Az igényléssel szemben a Domainregisztrációs Szabályzat szerinti határidõn belül a SZÁMALK Kereskedõház Rt., (a Számalk Rendszerház Rt. iratokkal igazolt jogutódaként) mint a disztributor.hu domain név 2000. 08. 13. napjától jogszerû használója kifogást jelentett be, melyben elõadta, hogy a megjelölt domain név alatt tényleges tartalomszolgáltatást nyújt, a domain nevet kereskedelmi kapcsolataiban széles körben használja, s álláspontja szerint a név más számára történõ delegálása megtévesztõ, s üzleti érdekeit sértõ lenne. 2004. június 8-án pedig a GTS Datanet Kft., mint regisztrátor útján a kérdéses domain névre igényét is bejelentette.

A TT titkársága útján 2004 június 9-én illetve 23-án regisztrátoruk útján felhívta az érdekelt feleket névhasználati joguk igazolására, s az ezzel összefüggõ dokumentumok csatolására, 2004. július 12-én pedig a Kibernet Kft. útján igénylõt hiánypótlásra is felszólította. A SZÁMALK Kereskedõház a domain név alatti, kereskedelmi célú, folyamatosan nyújtott tartalomszolgáltatás tényét igazolta. a felhívásra adott válaszában elismerte, hogy a disztributor.hu domain név a SZÁMALK Rendszerház Rt. „tulajdonában van”, de álláspontja szerint ebbõl nem következik, hogy kizárólagos jogot formálhatna a disztribútor.hu ékezetes domain használatára nézve is: a szó nem kapcsolódik kizárólagosan hozzá, azt nem sajátíthatja ki. Hivatkozott arra is, hogy az ékezetes domain nevek bevezetésének szabályai szerint igényét a SZÁMALK már korábban is bejelenthette volna, amit elmulasztott. Egyúttal nyilatkozott, hogy nem kíván a honlapon számítástechnikai disztribútorként tevékenykedni.

A TT az adott ügy összefüggésében elsõként a SZÁMALK által benyújtott igénylés jellegét vizsgálta meg. A hatályos Domainregisztrációs Szabályzat Záradékának 2. szerint „Az ékezetes nevek bevezetésekor egy késõbb meghatározandó átmeneti ideig minden igény elõtt azok az ékezetes domain nevekre vonatkozó igények élveznek prioritást, amely igények egyébként prioritásra jogosultak, és amelyek esetében az ékezet nélküli formára (karakterrõl-karakterre) átírt alak olyan domain nevet ad eredményül, amely domain név az adott közdomain alatt már a domain-igénylõ használatában van. Az átmeneti idõt követõen ezen igények is a prioritásra jogosult igényekkel azonosan kezelendõk.” A Záradék szerinti idõszak 2004. május 21-én lejárt, a SZÁMALK igénylését ezt követõen (2004. június 8.) nyújtotta be. A SZÁMALK az átmeneti idõszakban sem élhetett volna a prioritásos igénylés jogával, hiszen annak a Szabályzat szerint elõírt feltételei – a cégnévre, ill. védjegyjogosultságra való hivatkozás – ténylegesen nem álltak fenn.

A TT-nek ezért azt kellett vizsgálnia, hogy a SZÁMALK, mint az ékezet nélküli domain név használója a domain név alatti tartalomszolgáltatása az elmúlt években széles körben ismertté vált-e. A TT figyelembe véve, hogy a „disztribútor” szónak számtalan, nem a SZÁMALK-hoz kapcsoló jelentése is van, arra a következtetésre jutott, hogy nagy valószínûséggel egyelõre nem vált a SZÁMALK kereskedelmi nevévé, ezért nem találta alaposnak a SZÁMALK kifogását.

Mindezekre tekintettel a TT úgy találta, hogy igénylése teljesíthetõ A TT megjegyzi ugyanakkor, hogy függetlenül attól, hogy a „disztribútor” szó a SZÁMALK kereskedelmi neve-e, a disztribútor.hu domain név alatt nem tehetõ közzé olyan tartalom, amely a SZÁMALK-ra utalna, vagy a SZÁMALK szolgáltatásaival összetéveszthetõvé tenné.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. november 12.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.