Eseti állásfoglalások

A dallmayrshop.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 18/2011 (VII. 12.) sz. Állásfoglalása

A dallmayrshop.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(860/2011. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 860/2011. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A dallmayrshop.hu domain az USYS Szolgáltató és Tanácsadó Bt-nek nem delegálható.

 

Indokolás:

A dallmayrshop.hu domain név iránt az USYS Szolgáltató és Tanácsadó Bt (Igénylõ) 2011. 06. 08. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben az Alois Dallmayr KG (Dienerstrasse 14-15., 80331 München, Németország) képviseletében az SBGK ügyvédi Iroda, név szerint Dr. László Áron Márk ügyvéd (Panaszos) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Az eljáró ügyvéd elõadta, hogy Megbízója 2007. november 12-i elsõbbséggel jogosultja, a 965160 lajstromszámú DALLMAYR nemzetközi védjegynek a 8„ 9., 11., 16., 21., 25. 29., 30., 32., 33., 35., 36., és 37. áru- és szolgáltatási osztályokban, mely oltalom Magyarország területére is érvényes. A vonatkozó lajstromkivonatot csatolta.

 

A védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI, törvény (Vt.) 12, § (1) bekezdése értelmében a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A Vt 12. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

A dallmayrshop.hu domainnév elõtagja részben megegyezik a DALLMAYR védjeggyel, attól pusztán a leíró jellegû „shop’ toldat különbözteti meg, amely a védjegy árujegyzékében szereplõ áruk árusítási helyére utal. Ezek alapján az átlagos fogyasztó a dallmayrshop.hu domainnév kapcsán arra a téves következtetésre juthat, hogy a domainnév, illetve az ahhoz tartozó tartalom az Alois Dallmayr KG-hez kötõdik.

 

Mivel jelen esetben az Igénylõ egy gazdasági társaság, a domain használat szükségszerûen gazdasági tevékenység körében valósulna meg, ezért a DRSZ 2.2.2 pontja szerinti ‘gyanítható jogellenesség’ kérdését a Vt. fent idézett, védjegybitorlásra vonatkozó szabályai szerint kell megítélni, továbbá a „shop’ toldat is nyilvánvalóan arra utal, hogy a domainnevet az igénylõ gazdasági tevékenysége körében szándékozik használni.

 

Mivel az Alois Dallmayr KG, a DALLMAYR védjegy használatára az Igénylõnek engedélyt nem adott, a domain regisztrálása esetén az Igénylõ gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, így a domain bejelentés gyaníthatóan jogellenes, és a DRSZ 2.2.2.a) pontjába ütközik.

 

Válaszában az USYS Szolgáltató és Tanácsadó Bt arra hivatkozott, hogy a bejegyzést a USYS Bt nem rosszhiszemûségbõl kezdeményezte a saját nevében, hanem mert az ügyintézés így lényegesebben gyorsabb volt, és mert erre szerzõdött partnerétõl az Alois Dallmayr Automaten-Service Kft-tõl megbízást kapott. Jelezte, hogy az Alois Dallmayr Automaten-Service Kft, az Alois Dallmayr KG magyarországi leányvállalata, akivel már több éve hivatalos, szerzõdött információs technológiai partnerségben áll. Tájékoztatásul észrevételéhez mellékelte azt a 2011. június 20.-án kelt nyilatkozatot, amellyel az USYS Szolgáltató és Tanácsadó Bt hivatalosan is átadta a dallmayrshop.hu domaint az Alois Dallmayr Automaten-Service Kft részére, ezért véleménye szerint a delegálással szembeni kifogás nem állja meg a helyét.

 

A Tanácsadó Testület (TT), utalással a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásában foglaltakra is, a Panaszos észrevételeit osztja.

 

A TT 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában tárgyalta azt a kérdést, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az interneten folytatott tevékenységgel, s a használati módokról – szintén nem taxatív – felsorolást is adott: ‘[…] a más védjegyével azonos vagy összetéveszthetõ domain névnek a védjegyjogosult engedélye nélkül történõ üzleti célú használata a Vt. alapján tilos, azaz védjegybitorlást (Vt. 27. §) valósít meg. Különösen így van, ha a megjelölést az elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó üzleti levelezésben vagy az interneten megvalósuló reklámozásban használják a védjegyjogosult engedélye nélkül.”

 

A TT álláspontja szerint a dallmayrshop.hu domainnév részben megegyezik a DALLMAYR védjeggyel, így a „shop” kiegészítés ellenére – amely a TT véleménye szerint lényeges megkülönböztetõ képességgel nem rendelkezik – az összetéveszthetõség fennáll. Emiatt a domain delegálása, a védjegyjogosult azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegynek, az Igénylõ által domain névként történõ használatához hozzájárul, valószínûsíthetõen megtévesztõ illetve jogellenes volna, így ezen nyilatkozat hiányában az igényelt dallmayrshop.hu domain névnek, az Igénylõ részére történõ delegálására nem kerülhet sor.

 

A TT megjegyzi, hogy az eljárására vonatkozó technikai és idõbeli kötöttségek miatt azt, hogy a védjegyhasználati jogosultság igazolását, az általa elõadottak bizonyítására, az Igénylõ milyen okból mulasztotta el, nem állt módjában vizsgálni, de jelen döntése nem zárja el az Igénylõt attól, hogy megfelelõ igazolások birtokban a tárgyi domain delegálására vonatkozó igényét ismételten benyújtsa.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2011. július 12.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.