Eseti állásfoglalások

A dajka.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 04/2016. (III. 31.) sz. Állásfoglalása

 

A dajka.hu regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz

 

(988/2016 sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok 3–2
arányú ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta
a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A
dajka.hu domain név a Cetinje s.r.o javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A dajka.hu domain nevet a Cetinje
s.r.o (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2016.02.26-án. Az igény ellen a Dajka
Szervezõ és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Panaszos) élt panasszal, és kérte
a domain delegálásának megtagadását, illetve a panaszolt domain név saját maga
számára történõ delegálását.

 

Panaszos panaszában kifejtette, hogy cége, a Dajka Szervezõ és
Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám:
15-06-084267)
1996 óta aktív; rendszeres tevékenységet folytat. Erre alapozva elõadta, hogy a
dajka.hu domain Panaszolt általi használata – az 1959. évi IV. törvény 77. §.
(4) bekezdése alapján – sérti az õ névviselési jogát, továbbá – a
Domainregisztrációs
Szabályzat 2.2.1. pontja alapján – a
névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát.

 

 

Panaszolt nem élt érdemi
nyilatkozattételi lehetõségével. A Panaszolt Regisztrátora szabályszerû tájékoztatást
kapott a panaszról, illetve a válaszadásra nyitva álló határidõrõl. 

 

 

A Tanácsadó Testület
eljárása során a Panaszos domainhez fûzõdõ jogának elsõbbségét, illetve a
Panaszolt Panaszos által megjelölt jogsértésének fennállását vizsgálta. A
Testület megjegyzi, hogy az aktuális Domainregisztrációs Szabályzat alapján a
cégnevek számára a korábban ismert prioritásos regisztráció lehetõsége már nem
biztosított.

 

A DSZ 2.2.1. pontja alapján: „[Igénylõ]…
lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az
általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más
személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát,
személyiséghez fûzõdõ jogát…”

 

A Tanácsadó Testület
megállapítja, hogy nincs elegendõ bizonyíték arra, hogy a vitás domain közismert
kereskedelmi névvé vált volna, illetve a Panaszolt általi használata gyaníthatóan
jogellenes lenne.

 

 

Amint
azt a Testület már a 4/2000 (V.10.) elvi állásfoglalásában kifejtette, amennyiben
nem közismert kereskedelmi névrõl van szó – mint jelen esetben – az „üzleti
tisztesség” alapkövetelményére hivatkozva egy vállalkozástól sem tagadható meg
a mások érdekeit nyilvánvalóan nem sértõ, nem megtévesztõ, és megbotránkozást
nem keltõ domain név választása.

 

A Testület álláspontja szerint a
„dajka” szó nem csak, és nem elsõdlegesen névként rögzült a mindennapi életben,
hanem a gyermekgondozó szinonimájaként. Mint vezetéknév is gyakorinak mondható,
ezek miatt a megkülönböztetõ képessége gyenge.

 

A fentiekre tekintettel jelen
esetben a first come first served elv dönt; azaz, az igénylés annak
a részére teljesíthetõ, aki korábban nyújtotta be az igénylést. A
Tanácsadó Testület a panasznak nem ad helyt, állásfoglalása pedig az, hogy a dajka.hu
domain név Panaszolt részére delegálásra kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 3–2 arányban fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. március 31.

 

 

 A Tanácsadó Testület
nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.