Eseti állásfoglalások

A cserpes.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 09/2013 (VI. 13.) sz. Állásfoglalása

 

A cserpes.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(939/2013. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A cserpes.hu domain név az eredeti Igénylõ PHARMA-Marketing Kft. részére nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A cserpes.hu domain nevet az PHARMA-Marketing Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2013. április 9. napján. Az igény ellen a Cserpes Sajtmûhely Kft. (a továbbiakban: Panaszos) törvényes képviselõje útján élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását valamint a cserpes.hu domain név Cserpes Sajtmûhely Kft. részére történõ delegálását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy törvényes képviselõje, Cserpes István kizárólagos jogosultja a 2009. október 29. napján bejelentett, 200192 lajstromszámú „Cserpes Sajtmûhely” színes ábrás nemzeti védjegynek, amely a 29., 30., és 35. áruosztályokban van lajstromozva, valamint a 2004. február 20. napján bejelentett, 182900 lajstromszámú „Cserpes Sajtmûhely” nemzeti szóvédjegynek, amely a 29. áruosztályban van lajstromozva. Ez utóbbi szóvédjegy oltalma a sajtárukra terjed ki. Ezen felül a Panaszos törvényes képviselõje a bejegyzés alatt álló „Cserpes Tejivó” színes ábrás nemzeti védjegy kizárólagos jogosultja a 29., 30., és 35. és 43. áruosztályokban.

 

A Panaszos kiemelte termékeinek és Cserpes István vezetõ tisztségviselõ közismertségét, jó hírnevét, amelyet az elektronikus és írott sajtóban megjelent hírekre, cikkekre és díjakra (Ernst & Young „Év Üzletembere díj, 2012”, „Az Év Üzletembere 2012” Kisalföld Presztízs díj) való hivatkozással támasztott alá. Elõadta, hogy több, a „cserpes” szót magába foglaló domain névvel rendelkezik (cserpessajtmuhely.hu, cserpestej.hu, cserpesjoghurt.hu, cserpessajt.hu, cserpestejivo.hu).

 

Panaszos álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat (DSZ) 2.2.2. a) és c) pontjaival, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. A Panaszos a jogellenesség kapcsán a Ptk. 75. és 77. §-ban szabályozott személyhez, névviseléshez fûzõdõ jogok megsértésére hivatkozott, illetve közvetetten utalt a kereskedelmi név védelmét a Ptk. szabályain kívül biztosító védjegyoltalmi és cégjogi szabályokra.

 

Panaszos hivatkozott továbbá a DSZ 2.2.1. pontjára, amely szerint az igényelni kívánt domain név megválasztása során a lehetõ legnagyobb gondosságot kell az igénylõnek tanúsítania, ideértve a cégjegyzék és a védjegy adatbázis az igénylést megelõzõ ellenõrzését is. A Panaszos álláspontja szerint, ha a Panaszolt a DSZ 2.2.1. pontjának megfelelõen járt volna el, akkor szembesülnie kellett volna azzal, hogy az igényelt domain név egy ismert és elismert vállalkozás illetve termékei neveként van használatban.

 

A Panaszos a fentiek alapján a cserpes.hu domain név a Panaszolt részérõ történõ delegálásának megtagadását és a domain név a Panaszos Cserpes Sajtmûhely Élelmiszeripari Kft. részére történõ delegálását kérelmezte.

 

Tartalmilag a Panaszolt érdekében Cserpes Noémi érdemi, írásos nyilatkozatot adott elõ a Panaszos kifogására, amelyhez azonban nem csatolta a Panaszolt erre felhatalmazó meghatalmazását és az eljárásban maga a Panaszolt semmiféle nyilatkozatot nem tett, a fenti beadvány vonatkozásában sem. Elõadta, hogy a cserpes.hu domain név regisztrációjára megbízást adott a Panaszoltnak és, hogy a domain nevet vele közösen kívánja hasznosítani. Hivatkozott arra a körülményre, hogy a cserpes.hu domain névre elsõként jelentették be igényüket és az igénylés kapcsán jóhiszemûen jártak el, tiszteletben kívánják tartani a Panaszos és a hozzá kapcsolódó vállalkozások jó hírnevét és védjegyeit. A domain nevet olyan gazdasági tevékenységi körben kívánja hasznosítani, amely semmilyen formában nem érinti a Panaszolt és tejtermékei köré épülõ vállalkozásait, továbbá kifejezetten akként nyilatkozott, hogy a domain nevet nem kívánja a védett 29., 30., és 35. és 43. áruosztályokban felhasználni.

 

A Panaszolt érdekében felszólaló a Panaszos törvényes képviselõjének regisztrált védjegyeihez fûzõdõ jogát elismerte, ugyanakkor vitatta, hogy a védjegyek bármelyike a Panaszos részére kizárólagos jogot teremtene a Cserpes névre vagy szóra, mivel azok egyike sem teljesen azonos a védjegyekkel, azokat csak részben tartalmazzák. Álláspontja szerint a Ptk. a személyi jogokra és névviselésre vonatkozó szabályai alapján az Igénylõ megbízóját a Cserpes név és az azzal teljesen megegyezõ domain név használatára ugyanolyan mértékû jogok illetik meg, mint a Panaszost, mégpedig arra való figyelemmel, hogy a Panaszoltnak a domain igénylésre megbízást adó Cserpes Noémit egyezõ tulajdonnévvel anyakönyvezték, a Panaszos gazdasági társaság két évvel ezelõtti megalakulásánál korábban. Mindezen körülmények miatt álláspontja szerint a domain név igénylése jogszerûen történt és vitatta a Panaszos nem bizonyított (vélelmezhetõen a domain regisztrációját megelõzõ cégkivonat és védjegylajstrom ellenõrzésének elmaradására vonatkozó) feltételezéseit.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során megvizsgálta a Panaszolt érdekében felszólaló Cserpes Noémi felhatalmazottságát a Panaszolt képviseletére, valamint saját névviselési jogának a Panaszolt általi közvetett gyakorlására hivatkozását, mint a jogellenességet kizáró esetleges körülményt. A Tanácsadó Testület megvizsgálta továbbá az igénylés esetleges jogellenességét, különös tekintettel a Panaszos nemzeti védjegyének a domain névvel való kapcsolatára és a Ptk. névviselési szabályaira.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy Cserpes Noémi – megfelelõen igazolt meghatalmazás hiányában – a Panaszolt nevében nyilatkozat tételére nem volt jogosult.

 

A névviselési jogok, mint a mások személyiségi illetve védjegy jogainak korlátja tekintetében a Tanácsadó Testület arra a következtetésre jutott, hogy a saját születési tulajdonnévbõl képzett domain név igénylése önmagában nem tekinthetõ jogellenesnek, ha az igényelt domain név megegyezik egy másik, egyezõ nevû gazdasági társaság vezérszavával, mivel a Ptk. 77. § (1) bekezdése kimondja, hogy mindenkinek joga van a névviseléshez. Jelen esetben azonban a domain név igénylõje egy nem-egyezõ nevû másik gazdasági társaság volt, amely a cserpes név használatára nem volt jogosult. A Ptk. 219. § (1) bekezdésében fõszabályként kimondja, hogy más személy (képviselõ) útján is lehet szerzõdést kötni, vagy más jognyilatkozatot tenni, ez alól azonban kivételt jelent, ha jogszabály szerint a jognyilatkozat csak személyesen tehetõ meg. A Ptk. 85. § (1) bekezdése értelmében ilyen a személyhez (így a névviseléshez) fûzõdõ jogok érvényesítéséhez szükséges nyilatkozat is, amely kizárólag személyesen tehetõ meg. Ezért a névviselési jogot a Panaszolt más személy (pl. Cserpes Noémi) helyett érvényesen nem gyakorolhatja a domain igénylés formájában sem.

 

A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a Cserpes név használatára, saját nevében történõ regisztrációjára a Panaszolt gazdasági társaságnak nincsen jogosultsága. A védjegyoltalom korlátait képezõ saját név használatot a névhasználatra jogosultnak saját magának kell gyakorolnia, és e jogok gyakorlásának a Ptk. a jóhiszemû és tisztességes joggyakorlásra vonatkozó elõírásaival is összhangban kell lennie, ezért a Tanácsadó Testület Cserpes Noémi névviselési jogának a Panaszolt általi közvetett gyakorlását, és ezzel azt mint a Panaszos névviselési illetve védjegy jogának korlátját nem fogadta el.

 

Mindezekre figyelemmel a Tanácsadó Testület megállapította a névviselési szabályok megsértését és az a domain név igénylés a DSZ 2.2.2. a) pontja szerinti jogellenességet a Cserpes Sajtmûhely Kft.-vel ill. annak tulajdonosa, Cserpes Istvánnal szemben.

A Tanácsadó Testület rámutat továbbá, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény a védjegyoltalom körét széles, akár az áruosztályokon – bizonyos feltételek fennállása esetén – túlmutatóan határozza meg. A védjegytörvény 12. § (1) bekezdése, valamint a 12. § (2) a) és c) pontja szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára, amely alapján bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel, továbbá ha a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint megállapítható, hogy az igényelt cserpes.hu domain név összetéveszthetõ a 200192 lajstromszámú „Cserpes Sajtmûhely” színes ábrás nemzeti védjegy hangsúlyos elemével, amely a 29., 30., és 35. áruosztályokban van lajstromozva. A Panaszolt gazdasági társaság, fõtevékenységként reklámügynöki tevékenységet folytat, amely a 35. áruosztályban foglaltakkal azonos szolgáltatás.

A fenti körülmények együttes, alapos és gondos mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület arra a következtetésre jutott, hogy a cserpes.hu a Panaszolt általi használata sértené, illetve tisztességtelenül kihasználná a 200192 lajstromszámú színes ábrás nemzeti védjegy megkülönböztetõ képességét, ezért igénylése a DSZ 2.2.2. a) és c) pontja szerint gyaníthatóan jogellenes, megtévesztõ.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott cserpes.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét, hogy a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglal állást, hogy az adott domain az adott Igénylõ számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, amennyiben az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 06. 13.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.