Eseti állásfoglalások

A csaladipatika.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége (517/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 83/2001.
(VIII. 15.) Állásfoglalása

A csaladipatika.hu domainnév
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége (517/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
517/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i ülésén
5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, ellenszavazat nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

A csaladipatika.hu domainnév nem
delegálható az azt igénylõ Pharmaline Bt.
számára; az igénylõnek domainje
azonosítására más nevet kell
választania. A csaladipatika.hu domain az azt igénylõ
Chinoin Rt. számára delegálandó.

Indokolás:

Az 517/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó a Pharmaline Bt. 2000. május
25-én nyilvántartásba vett, a csaladipatika domain
vonatkozásában benyújtott igényét
terjesztette állásfoglaláskérésre a
Tanácsadó Testület elé. 2000. augusztus
21-én kelt levelében a TT titkársága
útján felkérte igénylõ
regisztrátorát, a Pronet Kft-t arra, hogy a TT
eljárásról az igénylõt
tájékoztassa, s amennyiben az véleményezni
kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a
véleményét alátámasztó
dokumentumokkal, akkor ezeket is küldje meg. Vélemény
ill. kapcsolódó dokumentumok
megküldésére a rendelkezésre
álló határidõn belül nem került sor.

 A csaladipatika domainre 2000. július
4-én prioritásos igényt nyújtott be a
Chinoin Rt. A CSALÁDI PATIKA megjelölés a Chinoin Rt.
MSZH által lajstromozott védjegye,
árujegyzékében a nizzai osztályozás
szerinti 5. osztályba tartozó
gyógyszerészeti, állatgyógyászati
és egészségügyi termékek valamint
meghatározott más áruk, ill. a 35. osztályba
tartozó hirdetés, reklám és
tájékoztatási ügyletek tartoznak.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint ‘a Regisztrátor
kizárólag abban az esetben köteles a
prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára
a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl
a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az
sérti az MSZH által lajstromozott védjegy
jogosultjának a jogait, ha a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék’. A TT álláspontja szerint a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék. Amennyiben ez a fenti, a védjegy
árujegyzékében szereplõ tevékenységi
körök keretében történne, akkor
sérülne a védjegyjogosultnak az a joga, hogy az
árujegyzékben meghatározott vagy ahhoz
hasonló árukkal, szolgáltatásokkal
kapcsolatban a védjegyet kizárólagosan
használhatja. Ennek valószínûségét
különösen növeli az, hogy az Interneten a
védjeggyel megegyezõ domain alatt gazdasági
tevékenység keretében történõ
megjelenés egyben a 35. áruosztályba tartozó
‘hirdetés, reklám, tájékoztatások’
tevékenység folytatása is.

A TT álláspontja szerint tehát
Pharmaline Bt. által benyújtott igénylés
teljesítése nyomán gyaníthatóan
jogellenes helyzet állna elõ, ezért az
igényléskor hatályban volt és ezen ügy
elbírálásra irányadó
Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja szerint az
igénylés nem teljesíthetõ és az
igénylõnek domainje azonosítására
másik nevet kell választania. Mivel az idõrendben elsõ
igénylés nem teljesíthetõ, a védjegyjogosult
Chinoin Rt. által benyújtott igénylés
teljesítésének akadálya nincs, ezért
a domain ezen igénylõ számára
delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(


www.nic.hu/tt
) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.