Eseti állásfoglalások

A clubunicum.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  09/2011. (V. 13.) sz. Állásfoglalása

A clubunicum.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(850/2011. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 850/2011. számon bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2011. május 13-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A clubunicum.hu a Bau Zala Kft részére delegálandó.

 

Indokolás:

 

A clubunicum.hu domain név iránt a Bau Zala Kft (Igénylõ) 2011. 02. 11. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Nyrt (Panaszos) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Kifogásában a Panaszos elõadta, hogy az „Unicum” nevet mind termékein mind cégnevével kapcsolatban széleskörûen és folyamatosan használja. Csatolta az „Unicum” szóvédjegy lajstrom okiratát, amely véleménye szerint hazánkban jóhírûnek és közismertnek számít.

Hivatkozott arra, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12 § (2) bekezdésének c) pontja – eltérve a specialitási elvtõl, a belföldön jóhírnevet élvezõ védjegyek számára fokozott védelmet biztosít A védjegyjogosult e szabály értelmében bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést (ez lehet pl. domainnév is), a védjegy árújegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

A jóhirnevû védjegyek oltalma tehát nem kötõdik az áruk és a szolgáltatások bizonyos fajtáihoz, nem korlátozódik meghatározott árukra vagy szolgáltatásokra. A jóhirnevû védjeggyel ütközõ megjelölés gazdasági tevékenység körében való használata – függetlenül attól, hogy milyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban valósul meg – védjegybitorlásnak számit feltéve, hogy e használat sérti vagy tisztességtelenül kihasználja a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

Jelezte, hogy az unicumklub domainnevet 2006-ban részükre delegálták, azt használják, az „unicumclub’ domain esetében a fogyasztók egyértelmûen az „Unicum’ termékre illetve cégükre, mint az „Unícum’ gyártójára, illetve az általunk szervezett „club’ tevékenységre asszociálnak.

Az Igénylõ válaszát követõen közölte továbbá, hogy az „Unicum” védjegy a 33 (borok, szeszes italok, likõrök) áruosztály mellett kiterjed a 32 és 43 áruosztályokra is. Ezen az áruosztályok tartalma:

32 Sör, világos vagy porter sör, ásványvizek és szénsavas vizek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények italokhoz

42 Egyéb, különféle szolgáltatások, különösen vendéglátás.

Mindezek alapján a véleménye szerint a domain Igénylõ részére történõ delegálása, a Szabályzat 2.2. pontja értelmében jogellenes és megtévesztõ lenne.

 

Az Igénylõ a kifogással kapcsolatban elõadta, hogy az igényelt domain nevet 2003. óta használja a Bau-Zala Kft tulajdonában lévõ, Hévízen található luxus apartmanház névazonossága miatt. A Club Unicum Apartmanház 2003-ban épült, a nevet azóta viseli, benne van az Interval Nemzetközi Csererendszerben, a világ 70 országából érkeznek vendégek, akik a nemzetközi katalógusokban szerepeltetett weboldalon próbálnak tájékozódni az aktuális lehetõségekrõl, foglalásról.

2003-ban a clubunicum.hu domain nevet a cégcsoporton belül a Hektárvadász Kft kérte és kapta meg, egészen 2010 év végéig így használták. Ekkor a domain jogosult Kft felszámolása során a domaint az Igénylõ nem tudta megszerezni, így kénytelen volt új igénylést benyújtani.

Jelenleg is komoly, számszerûsíthetõ üzleti káruk keletkezik, ma már egy alkalmazottat külön ezért fizetnek, hogy telefonon tájékoztassa a több ezer klubtag közül aggódó ügyfeleket, hogy nem szûntek meg, csak technikai és adminisztrációs okok miatt átmenetileg nem elérhetõ a clubunicum.hu weboldal.

Bizonyítékul az Igénylõ, Interval és Európa katalógusokból kimásolt oldalakat csatolt, amivel alá kívánta támasztani, hogy 2003. óta folyamatosan, üzleti tevékenységüket elõsegítendõ használták ezt a domain nevet.

Elõadta továbbá, hogy Magyar Értelmezõ Szótárában az unicum, mint latin eredetû szó egyedülálló ritkaságként kerül definiálásra. A hévízi Club Unicum Apartmanház azért kapta ezt a nevet a tervezõitõl, mert a szó önálló értelmére gondolva, találó volt a páratlan, egyedi építészeti megoldások miatt. Ebbõl ered a domainnév használat 2003-tól, az épület neve után. Számukra teljesen egyértelmû, hogy az épület neve az egyedi építészeti stílusra utal, tevékenységük a társaság tulajdonát képezõ Club Unicum **** Apartmanházhoz kapcsolódó, üdülési jog értékesítésére terjed ki, semmilyen vendéglátással, illetve szeszes ital vagy üdítõital elõállításával, forgalmazással kapcsolatos tevékenységet nem végeznek, így domain használat nem lehet megtévesztõ, így nem tartják jogosnak, hogy elvegyék tõlük a clubunicum.hu domain nevet. Hivatkoznak arra is, hogy a „clubunicum” szó különbözik az „Unicum” szóvédjegytõl így az nem összetéveszthetõ, és a felek gazdasági tevékenysége is teljesen más területhez, piachoz kötõdik.

Garantálják továbbá a Panaszos felé, hogy a Zwack Unicum Nyrt üzleti mûködését, mint ahogyan eddig sem, ezután sem fogják zavarni, mert a lógójukon is a Club Unicum Apartmanház szerepel, mindenki számára teljesen világos, hogy nem az Unicum ital forgalmazásával foglalkoznak. Egy egyedi tervezésû luxus igényeket kiszolgáló épület, ahol a világ minden részérõl apartmanhasználati jogosult clubtagok vannak, egy zárt rendszer, az egész oldalon egyértelmûen az apartmanházra és a clubtagokra vonatkozó információk szerepelnek. Ez nem lehet megtévesztõ az Unicum italt fogyasztók számára, 8 év alatt még senki nem kereste meg õket, mert italt szeretett volna vásárolni. 2003. óta hivatalos forma szerint Minisztériumi Engedély alapján értékesítik a használati jogát a Club Unicum Apartmanháznak.

A fentiekre tekintettel az Igénylõ kérte, hogy a domain név regisztrációra vonatkozó kérelmét fogadják el és a Zwack Unicum Nyrt kifogását utasítsák el.

 

A Tanácsadó Testület (TT) döntése indoklásával kapcsolatban elõrebocsátja, hogy eljárása nem peres eljárás, a szolgáltatott adatok valóságáért a Felek felelnek, azok ellenõrzésére a döntéshozatal folyamán nem vagy csak korlátozottan van lehetõség. Így a TT elfogadta, hogy az Igénylõ nyolc évig használta üzleti tevékenységét elõsegítendõ a tárgyi domaint, illetve nem vonta kétségbe a Panaszos állítását, hogy a védjegye közismert és jóhirnevû.

Mindezek mellett a TT – nem vitatva a jóhirnevû védjegyek fokozott védelmének indokoltságát – a tárgyi ügyben több, a védjegy védelmén túli illetve jogszabály-értelmezési szempontot is figyelembe vett.

A TT álláspontja szerint az Igénylõ nyolc éven át kereskedelmi névként jogszerûen használta a Club Unicum Apartmanház nevet, illetve gazdasági tevékenysége során a clubunicum.hu domaint. Ezen használati idõszak alatt, éveken át, a Panaszos nem tett lépéseket a név-, illetve a domain használat illetve a mûködõ honlap ellen, amit a TT fokozottan és a lent kifejtettek szerint „belenyugvásként” vett figyelembe.

Utal a TT ebben a körben – analógiaként – a Vt 17. §-ban megfogalmazott „belenyugvásnak” nevezett jogintézményre, mely szerint ha a jogosult öt éven át eltûri egy késõbbi védjegy használatát akkor ez ellen a késõbbiekben már nem léphet fel.

A TT úgy ítéli meg, hogy az Igénylõ, a kereskedelemi nevét, a „Club Unicum” jelzést, üzleti tevékenysége körében, szolgáltatásának megjelöléseként nyolc éven át jogszerûn használta, ez a használat az üzleti tisztesség körülményeit nem sértette, piaczavaró hatása nem volt, valószínûleg emiatt sem került sor a Panaszos általi korábbi fellépésre. Ha a belenyugvás, a fellépést egy védjegy ellen is kizárja, akkor a TT álláspontja szerint, a belenyugvás intézménye a domain igénylés területén, a kereskedelmi nevek vonatkozásában is releváns jogintézmény lehet, mely alapján a jogosult, a domain jelentõs ideig történõ használatának eltûrése esetén, utóbb már nem léphet fel a domain delegálása ellen, már csak azért sem mert ezzel jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogokat sértene.

Értékelve a Felek által elõadottakat és becsatolt iratokat a TT, a Panaszos által hivatkozott Vt 12.§ /2/ bek c) pontjában leírt feltételeket sem látja megvalósulni.

Vt 12.§
(2) A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ

……………………

c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

Az Unicum szó mint védjegy, a TT álláspontja szerint határozottan megkülönböztethetõ az igényelt domainban szereplõ clubunicum szótól, azzal, a magyar nyelv sajátosságainak figyelembe vétele mellett, össze nem téveszthetõ.

Bár a védjegy árujegyzékben szerepel a „42 .. vendéglátás” áruosztály, a TT úgy értékeli, hogy a védjegy közismert jelentése alapján a fogyasztók nem az Igénylõ által gyakorolt üdülõhasználati jog értékesítésre asszociálnak, az Igénylõ ezen tevékenysége messze áll az „Unicum” védjegy közismert tartalmától, a domain nyolc évig tartó használata is azt bizonyította, hogy a más üzleti tevékenységi körben mûködõ Igénylõ tevékenysége semmilyen módon nem sértette a Panaszos üzleti tevékenységét illetve a védjeggyel is védett jogait, érdekeit és nem tévesztette meg a fogyasztókat sem.

Az eljárásban szereplõ adatok alapján a TT az un. „potyázást” sem látja a domain igénylés kapcsán felmerülni, és így a Vt 12.§ /2/ bek c. pontjának sérelmét sem látja megvalósulni, mert a clubunicum szó használata, az épület nevére illetve a korábbi, nyolc éves használatra tekintettel nem lehet alapos ok nélküli, illetve a felek eltérõ piacon való mûködése alapján nem bizonyítható illetve nem is valószínûsíthetõ, a védjegy megkülönböztetõ képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása.

Ennek alapján a TT nem találta jogellenesnek illetve megtévesztõnek a domain névnek az Igénylõ részére történõ delegálását.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. május 13.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.