Eseti állásfoglalások

A chippendale.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  13/2007. (VII. 31.) sz. Állásfoglalása

a chippendale.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(738/2007. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a 738/2007. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. július 31-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A chippendale.hu domain név használatába nem adható.

 

 

Indokolás:

 A 738/2007. sz. ügyben Chippendales USA, LLC (95 E. Bethpage Road, Plainview, New York, 11803 USA) 2007. május 14-én jogi képviselõje útján kifogást terjesztett elõ a chippendale.hu domain név részére történõ delegálási eljárás felfüggesztése érdekében, illetve a nevezett domain név részére történõ delegálásával szemben. 

Chippendales USA, LLC (New York, USA) 2007. május 14-én jogi képviselõje útján kifogást terjesztett elõ 2007. május 5-én kezdeményezett chippendale.hu domain név „.hu” top level domain név részére történõ delegálása ellen. Kifogásában elõadta, hogy õ a jogosultja a Magyar Szabadalmi Hivatalnál 133.613 lajstromszámon nyilvántartott CHIPPENDALES szóvédjegynek 1991. április 26-ai elsõbbséggel a 16. és a 41. áruosztályba tartozó áruk és szolgáltatások, különösen „szórakoztató szolgáltatások, diszkó programok, táncos bemutatók, mûvészeti bemutatók” tekintetében. Kifogásában hivatkozik a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2. pontjára, valamint a védjegyek és földrajzi árujelzõk védelmérõl szóló 1997. évi XI. törvény 12 § (1) valamint (2) b bekezdéseire és pontjára. Mindezek alapján megítélése szerint részére nem lenne delegálható a nevezett domain név, mert az használata esetén jogellenes lenne, hiszen védjegybitorlást valósítana meg, tekintve hogy álláspontja szerint a bejelentett „chippendale.hu” domain név az összetéveszthetõségig hasonlít a CHIPPENDALES védjegyhez, attól mindösszesen az angol egyesszám/többesszám jelében tér el. Továbbá elõadta, hogy meglátása szerint a csekély különbség miatt az átlagos fogyasztó a chippendale.hu domain nevet látva arra a téves következtetésre juthat, hogy az, illetve az ahhoz a tartozó tartalom közvetlenül a Chippendales USA, LLC-hez tartozna, ezáltal a Chippendales USA, LLC által a név marketingjére és márkaépítésre fordított erõfeszítéseit kívánja tisztességtelenül kihasználni. A Chippendales USA, LLC részére a CHIPPENDALES védjegy használatára engedélyt nem adott, ezért megítélése szerint a domain regisztrálása esetén gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, így a domain bejelentés gyaníthatóan jogellenes, és a DRSZ 2.2.2. a) pontjába ütközik.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Chippendales USA, LLC által felhozott CHIPPENDALE hazai védjegy a 16. és 41. áruosztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében Magyarországra kiterjedõ érvényes oltalommal bíró megjelölés.

Feltételezhetõ, hogy abban az esetben, ha a nevezett „chippendale.hu” domain nevet a 16. és 41. áruosztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében kívánja használni, védjegybitorlást követne el. írásbeli felhívásra sem nyilatkozott, hogy nevezett domain nevet milyen áruk illetve szolgáltatások vonatkozásában kívánná használni. Az utóbbi idõben a „chippendale” szó erõsen kötõdik a szórakoztató szolgáltatásokhoz. Nyilatkozat híján feltételezhetõ, hogy a nevezett domain nevet adott esetben gazdasági tevékenység, így a vitatott megjelöléshez kötõdõ szórakoztató szolgáltatások nyújtásának elõsegítésére kívánná többek között felhasználni, mellyel gyaníthatóan védjegybitorlást követne el. Ezért megállapítható, hogy megvalósul a DRSZ 2.2.2. a) pontjában megjelölt feltétel, azaz a nevezett domain név használata gyaníthatóan jogellenes lenne.

Fentiek alapján indokolt a nevezett domain név részére történõ delegálásának megtagadása.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2007. július 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.