Eseti állásfoglalások

A ceghalo.hu regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók
Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 12/2010.  (VII. 16.) sz. Állásfoglalása

 

a ceghalo.hu regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz

 

(827/2010 sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 827/2010 ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. július 16-i ülésén 4 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A ceghalo.hu domain név delegálására vonatkozó igény az Unidomain Kft. részére teljesíthetõ.

 

Indokolás

 

A ceghalo.hu domain igénylés prioritás nélküli jogcímen 2010. március 17. napján lett nyilvántartásba véve Unidomain Kft. (Panaszolt) részére. 2010. március 31. napján szintén a ceghalo.hu domainra érkezett új regisztrációs, nem prioritásos igénylés az iHalo.hu Kft.-tõl (Panaszos).

 

Panaszos 2010. 04. 07-én kézzel írott beadványában kifejtette, hogy véleménye szerint a panaszolt domain (a Szabályzat 2.2.2 valamint 2.2.1 pontja alapján) jelentése vagy használata megtévesztõ. Kifejtette továbbá, hogy a domain névvel rendelkezõ cégeknek „elemi érdeke, hogy mástól jól elkülöníthetõek legyenek”. Hivatkozása szerint az érintett ceghalo.hu domain (csak) hozzájuk kapcsolható, mivel ihalo.hu fõoldallal 33 aloldalt mûködtetnek „halo.hu”  végzõdésû domain nevekkel. A Panaszos álláspontja szerint a „halo.hu” végû domain név más általi használata megtévesztõ lenne a felhasználóknak.

 

A Panaszos véleménye szerint „prioritást élvez más igénylõk mellett a ceghalo.hu domainra” ezért Panaszos kérte a Tanácsot, hogy „hivatkozott domain iHalo.hu Kft. számára való használatáról döntsön”.

 

Panaszolt válaszában kifejtette, hogy a szabályzat 2.2.1 pontja szerint a legnagyobb gondossággal járt el a domain név igénylésekor. Igényléskor a ceghalo.hu nem szerepelt a cégjegyzékben, nem állt ipari vagy szerzõi jogi védelem alatt, más személyhez fûzõdõ jogát nem érinti. Álláspontja szerint az iHalo megjelölés nem összetéveszthetõ a ceghalo megjelöléssel. Véleményük szerint ugyan panaszos üzleti tevékenységébe belefér a vitatott domain, de ez nem jelenthet prioritást minden hasonló halo.hu végzõdésû domain esetében.

 

Panaszos 2010. 05.11-i válaszában kifejtette, hogy a vitatott halo.hu domain végzõdés valóban nincs levédve, de lépéseket tettek ez irányba. Elõadta, hogy cégük 2008 novembere óta folyamatosan bõvült, ezért panaszos szerint kívánatos, hogy az összes halo.hu végzõdésû domain csakis a mögötte álló iHalo.hu Kft. re mutasson. Állítása szerint Panaszolt szóban ajánlatot tett a domain név eladására.

 

Panaszolt 2010. 05. 28. napján kelt levelében ismételten kifejti, hogy a legnagyobb gondossággal jártak el a regisztrációkor.

 

2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

 

A TT elsõként leszögezte, hogy eljárásában a domain név választását vizsgálja, azaz az esetleges rosszhiszemû használat (azaz a bejegyzett domain név késõbb eladásra felkínálása) nem tartozik a hatáskörébe, és nem akadályozná meg abban, hogy a domain nevet olyan személy részére javasolja delegálni, aki a késõbbiekben értékesíteni kívánja a domain nevet.

 

Másodsorban a TT felhívja a figyelmet, hogy a nem prioritásos igényeket érkezési sorrendben kell teljesíteni, azzal az egy kivétellel, ha az idõrendben korábbi igénylés a szabályzatba ütközne és nem lenne teljesíthetõ.

 

A fentiek alapján a TT azt vizsgálta, hogy van-e akadálya annak, hogy az igénylés a Panaszolt részére teljesíthetõ legyen. Mivel két nem prioritásos igény ütközésérõl van szó, annak nincs jelentõsége, hogy a Panaszos esetlegesen szintén indokolni tudja a domain név igénylését, és az sem, ha a Panaszosnak „több” érdeke fûzõdik a domain név használatához, mert a delegáláskor az érkezési sorrend dönt.

 

A halo (háló), angolul: „net” kifejezés igen gyakran használt több jelentésû szó az internet világában. Ennek megfelelõen ahhoz, hogy ezen domain neveket kizárólagosan/túlnyomóan egy szolgáltatóhoz lehessen kötni hosszabb idõ és specifikált tartalom/szolgáltatás illetve valamilyen összefüggésben hegemón megjelenés szükséges, még ezek meglétekor sem lehetne egyértelmûen megállapítani a domain és használója közötti kötõdés meglétét, de ezen feltételek hiányában semmiképpen.

 

A háló kifejezés az átlag internet használók körében többek között valamiféle gyûjteményt, gyûjtõhelyet, sokaságot is jelent. Igen nehéz lenne a megtévesztés tényét megállapítani, ha nincs egyértelmû és kizárólagos egyedi és valamihez köthetõ szolgáltatás, amihez képest mást kap a felhasználó. Megjegyzi a TT, hogy amennyiben lenne ilyen, azt a Panaszosnak kellett volna igazolnia. Panaszos a Tanács álláspontja szerint nem mûködik olyan régóta és nem alakított ki olyan elkülöníthetõ és egyedülálló tartalom szolgáltatást mely alapot jelenthetne, hogy különleges védelmet, prioritást élvezzen, amely bizonyos szempontból verseny befolyásoló elemként hátrányos lehet másokra. Az, hogy egy kereskedelmi név vagy védelmet nem élvezõ név olyan erõs védelmet élvezzen, hogy jogi védelem nélkül is prioritást élvezzen másokkal szemben nagyon ritka és csak nagyon különleges esetekben fordulhat elõ.

 

Erre jó példa a Panaszos által hivatkozott példa, az ‘unigoogle’ domain, amelynek hallatán mindenki a Google-ra gondolna. A Google egy több éve mûködõ, többek között védjegyoltalommal, szerzõi jogi védelemmel rendelkezõ egyedi brand, melyhez a felhasználok egyedi, speciális szolgáltatást és tartalmat kötnek, évek óta.

 

A Szabályzat 2.2.1 pontja szerint a domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, iparjogvédelmi vagy szerzõi jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.  A Panaszolt, Unidomain Kft. a regisztrációkor a szabályzatnak megfelelõen járt el. A regisztrációkor megfelelõ gondossággal vizsgálta a domain helyzetét, a ‘ceghalo’ megjelölést nem tartalmazta a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegyadatbázisa vagy a cégjegyzék.

 

A fenti okokból a Tanácsadó Testület álláspontja szerint az ceghalo.hu domain név használata a Panaszolt részérõl a Szabályzat 2.2.2 és 2.2.1 pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve nem  jogellenes, így a Panaszolt által a domain név választható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2010. július 16.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.