Eseti állásfoglalások

A cegesugyved.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 10/2013 (VII. 11.) sz. Állásfoglalása

 

A cegesugyved.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(940/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A cegesugyved.hu domain név az E.N.S. Zrt. részére delegálható.

 

Indokolás

 

A cegesugyved.hu domain nevet az E.N.S. Zrt. (a továbbiakban Panaszolt) igényelte. Az igény ellen a dr. Németh & dr. Haraszti Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselõje útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását és a panaszolt domain név saját maga számára történõ delegálását.

                                                                                                     

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a hatályos jogszabályok alapján sem Kft., sem Zrt., sem pedig más gazdasági társaság az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 5.§-a alapján nem jogosult ügyvédi tevékenység folytatására, továbbá, hogy az ügyvédi reklám is csak korlátozottan, és kizárólag ügyvédek számára lehetséges. Ebbõl kifolyólag Panaszos álláspontja szerint a Panaszolt Zrt. nem jogosult a cegesugyved.hu domainnév használatára, mivel ügyvédi tevékenységet sem jogosult folytatni, és a fenti domain ügyvédi jelenlétre utal. Amennyiben pedig ügyvédi reklámtevékenységet nem kíván folytatni a Panaszolt, hanem csupán a domain továbbértékesítése céljából kéri a domain delegálását, ez Panaszos szerint a jóhiszemûség elvével volna ellentétes. Panaszos elõadta továbbá, hogy saját tevékenységének kibõvítése, amellyel a KKV-k felé kíván nyitni, indokolttá teszi számára újabb honlap üzemeltetését, és ehhez a cegesugyved.hu domain használatát.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy nem végez, illetve nem is kíván ügyvédi tevékenységet végezni. Ugyanakkor véleménye szerint az ügyvédekrõl szóló törvény nem tiltja, hogy a Zrt. mint igénylõ használatában lévõ honlapon ügyvédi tevékenység elvégzésére jogosult önálló ügyvédek vagy irodák végezzenek tevékenységet, mely tevékenységhez kvázi informatikai támogatást, megjelenési felületet biztosítana a Zrt. akár térítés ellenében. Panaszolt nyilatkozata szerint saját, valós üzleti érdeke teszi indokolttá számára a domainnév használatát. A Magyar Ügyvédi Kamarával (MÜK) együttmûködve kíván szolgáltatást nyújtani. Panaszolt szerint Panaszos névhasználati jogát nem sérti a domainnév más számára történõ regisztrációja, és cáfolja, hogy értékesítés céljára vagy rosszhiszemûen kellene neki a domain.

 

A Tanácsadó Testület az adott eset konkrét körülményeit vizsgálva a következõ álláspontot alakította ki:

 

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy Panaszolt nyilatkozik arról, hogy szolgáltatást kíván nyújtani felhasználóknak és ügyvédeknek a cegesugyved.hu domain név felhasználásával. Panaszolt a MÜK-kel való együttmûködési szándékáról nem csatolt bizonyítékot. A Tanácsadó Testület véleménye szerint, az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. tv. 37.§-a a tevékenység rendszeres végzésére vonatkozóan tartalmaz korlátozást, ebbõl semmiképp nem vezethetõ le, hogy ügynökségen, szolgáltatón keresztül ne lehetne interneten reklámozni. Az ügyvédi reklámozási, etikai szabályok betartatására a TT semmiképp nem jogosult, és nem is kívánja indokolatlanul korlátozni a saját eszközeivel az interneten történõ megjelenést.

 

A domain valóban utal egy olyan szóra, amely kizárólag egy adott, és csak kamarai ellenõrzés mellett mûködtethetõ hivatásra utal, azonban önmagában ez a tény nem jelenti, hogy az „ügyvéd” szót kizárólag ügyvédek ejthetnék ki. A Panaszos logikája szerint szakmai lapokat is csak ügyvédek adhatnának ki, továbbá reklámszolgáltatóként is csak ügyvédek léphetnének fel. Itt a TT utal arra a gyakorlatra is, hogy számtalan esetben fordul elõ, hogy szolgáltatók, ügynökségek ügyvédi irodák helyett birtokolják a domain nevet vagy ügyvédkeresõ szolgáltatást üzemeltetnek.

 

Magából az igénylésbõl egyáltalán nem következik, hogy az Igénylõ jogosulatlanul kívánna ügyvédi szolgáltatást nyújtani és az általánosan elfogadott bizonyítási elvekkel is ellentétes lenne, ha a védekezõ félnek kellene bizonyítania a saját jogszerû magatartását bármely (ráadásul jelen esetben jövõre nézve vélelmezett) jogsértéssel szemben. A TT megjegyzi, hogy ez esetben még a büntetõ jogszabályok sem tiltják az elõkészületet. A TT külön megjegyzi, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara által kibocsátott 5/2008. (X.27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III.22.) MÜK Szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 13/8. pontja szerint az ügyvéd nem vehet igénybe ügyfélszerzés érdekében közvetítõt. Ebbõl következõen a Panaszolt által tervezett szolgáltatás az ügyvédek számára a MÜK etikai szabályzatába ütközne, ez azonban az ügyvédekre vonatkozik, és az Igénylõ saját üzleti kockázata szerint mérlegelheti, hogy milyen szolgáltatást kíván nyújtani és más jogszabályok alapján milyen szolgáltatásoktól köteles tartózkodni.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a domain delegálásának nincs jogi akadálya.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 07. 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

  

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.