Eseti állásfoglalások

A cash-flow.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 13/2010. (VII. 27.) sz. Állásfoglalása

 a cash-flow.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(828/2010. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület („TT”) elõtt 828/2010. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. július 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A cash-flow.hu domain delegálására vonatkozó igény számára teljesíthetõ.

 

Indokolás:

A cash-flow.hu domain nevet (továbbiakban „Igénylõ”) igényelte prioritás nélkül 2010. május 18. napján. Az igénylést az Internet Szolgáltatók Tanácsa (továbbiakban „Nyilvántartó”) a hatályos Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a illetve a 2.2.2.c pontjaiba ütközõnek találta, figyelemmel arra, hogy az igényelt domain névre több védjegy is érvényben van. Nyilvántartó kifogásában hivatkozott a 133271, illetve 179578 számú magyar lajstromszámú, illetve 001317197, 000000703, valamint 002753101 lajstromszámú Közösségi védjegyekre.

Igénylõ, az Integrity Informatikai Kft. mint regisztrátor (továbbiakban „Regisztrátor”) felhívására 2010. június 11. napján kelt válaszlevelében Nyilvántartó álláspontjával szemben kifejtette, hogy véleménye szerint a „cashflow”, „cash flow” és „cash-flow” tulajdonképpen „három írásformája ugyanannak az általánosan elterjedt pénzügyi fogalomnak, tehát, ha része egy védjegynek, ez akkor sem jelent kizárólagos használati jogot”. Igénylõ hivatkozott továbbá válaszlevelében az Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) közösségi védjegy nyilvántartására, amely szerint a „cash-flow” kifejezés több mint tíz védjegynek képezi részét a kifejezés mindhárom írásformáját figyelembe véve. Igénylõ kifejtette továbbá, hogy a hivatkozott védjegyek közül egyik sem tartalmaz kötõjelet, ellentétben az általa igényelt „cash-flow.hu” domainnel. Igénylõ végezetül kifejtette, hogy az igényelt domaint magánszemélyként, nem gazdasági célra kívánja bejegyeztetni – a konkrét felhasználást nem jelölte meg.

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat alapján gyaníthatóan jogellenes-e vagy megtévesztõ-e a vitatott domain név annak jelentéstartalmára, illetve használatára nézve, továbbá, hogy mennyiben sértené a delegálás a Nyilvántartó által hivatkozott védjegyek jogosultjainak jogait.

Az 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12.§-a alapján a védjegyjogosult a kizárólagos használati jog alapján bárkivel szemben felléphet aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ

„a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel;

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy

c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.”

 

A Tanácsadó Testület 7/2000 (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalás kimondja, hogy ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a delegálást meg kell tagadnia. A regisztrátort azonban a delegálás visszautasításának kötelezettsége csak a ‘gyanúra’ nyilvánvalóan okot szolgáltató esetekben terheli.

 

Jelen esetben a „cash-flow.hu” domain igénylése körében nem vélelmezhetõ egyértelmûen, hogy a Igénylõ a domaint gazdasági tevékenység körében kívánná felhasználni, így a védjegybitorlás gyanúja nem állapítható meg. A Tanácsadó Testület azonban megjegyzi, hogy a „cash-flow” kifejezés elsõsorban pénzügyi tevékenységre utal, így annak nem gazdasági tevékenység körében történõ felhasználása jelenleg nem határozható meg pontosan, azonban a Tanácsadó Testületnek az ügyben felmerült adatok alapján nincs konkrét oka vélelmezni, hogy Igénylõ a domaint visszaélésszerûen és nyilatkozatával ellentétben mégis gazdasági tevékenysége körében kívánja használni.

 

A jelen ügyben a TT vizsgálta továbbá azt is, hogy az igénylés, illetõleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztõ helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni.

 

Összhangban a védjegybitorlással kapcsolatban fentebb kifejtettekre, jelen esetben a gazdasági tevékenység, illetve a gazdasági célú hasznosítás megállapíthatóságának hiánya miatt, a Tptv. szerinti jellegbitorlás sem gyanítható, így a domain delegálásnak erre hivatkozással sincsen akadálya. A Tanácsadó Testület azonban megjegyzi: mivel Igénylõ nem jelölte meg, hogy magánszemélyként milyen nem gazdasági célra kívánja használni az igényelt domaint, a gazdasági körben való felhasználás hiánya csak Igénylõ általánosságban megfogalmazott nyilatkozata alapján állapítható meg – ellenkezõ adat azonban nem merült fel az ügyben.

 

A Tanácsadó Testület a fentiekbõl következõen nem vizsgálta részletesen, hogy a Nyilvántartó által megjelölt védjegyek tekintetében a „cash-flow.hu” domain delegálását követõ használata gazdasági tevékenység körében milyen feltétellel valósítana meg védjegybitorlást. Az Igénylõ esetében ugyanis a gazdasági tevékenység, mint a védjegybitorlás elõfeltétele nem valósul meg az ügy eddigi adatai alapján.

 

A Tanácsadó Testület azonban meg kívánja jegyezni, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal online védjegy-adatbázisában „cash-flowszóvédjegy jelenleg nem szerepel a kifejezés jelentése alapján releváns „Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek, ingatlanügyletek” (36. számú) osztályban. A Tanácsadó Testület felhívja a figyelmet arra is, hogy ebben az osztályban a „cash-flowkifejezés feltehetõen leíró jellegûnek minõsülne a Védjegytörvény 2.§-a alapján, mivel nem alkalmas megkülönböztetésre, így ezen abszolút ok miatt feltehetõen eleve kizárt az oltalomból.

A Tanácsadó Testület jelen ügyben sem jogszabályba sem pedig a Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem lát az igénylés elutasítására, így a TT álláspontja szerint Igénylõ által általánosságban megfogalmazott magáncélú felhasználás jelenleg vélelmezhetõen nem valósít meg olyan tényállást, amely alapján a domain név delegálását meg kellene tagadni, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthetõ.

A TT ugyanakkor felhívja Igénylõ figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelõsséggel tartozik a domain-használat jogszerûségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért. A TT felhívja Igénylõ figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon az olyan magatartástól, amely más védjegyével vagy kereskedelmi nevével való összetéveszthetõséget eredményezne, illetõleg tartózkodjon a Domainregisztrációs szabályzat rendelkezéseinek megsértésétõl. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület kiemeli, hogy a domain név gazdasági tevékenység keretében történõ jövõbeli használata védjegybitorlást valósíthat meg, amely a domain név delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után. Így különösen a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.3 pontja alapján a domain delegálását követõen egy meghatározott domain névnek a panaszolt domain-használótól történõ visszavonását illetve átruházását az, akinek ehhez jogos érdeke fûzõdik az Alternatív Vitarendezõ Fórumhoz elõterjesztett, az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelõ kérelemmel kezdeményezheti.

 

Különösképpen fennáll a Nyilvántartó Domainregisztrációs Szabályzat szerinti felfüggesztési és a visszavonási kötelezettsége ún. domain kalózkodás esetén, vagyis akkor, ha a jóhírnevû védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét olyan módon kívánják sérteni vagy tisztességtelenül kihasználni a gazdasági tevékenység körében, hogy a védjeggyel egyezõ vagy összetéveszthetõ domainnév használatának megszüntetését, a domain névrõl való lemondást vagy annak átruházását a védjegyjogosult vagy más által fizetendõ ellenértékétõl teszik függõvé. A Tanácsadó Testület 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásának 2.7. pontja szerint a domain-kereskedelem gazdasági-piaci tevékenységként értékelendõ, melynek célja, hogy a már megszerzett domain névhasználati jog átengedésével haszonra, anyagi elõnyre tegyenek szert. Ezen tevékenység azonban csak a jogszerûség keretei között (azaz mások jogainak sérelme nélkül) elfogadható.

 

Az utóbbi két bekezdésben említettek azonban a jelen ügyben nem állapíthatók meg és nem is gyaníthatók – legalábbis a jelen Tanácsadó Testületi eljárás idején.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. július 27. 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.