Eseti állásfoglalások

A carryboy.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 25/2007. (XII. 22.) sz. Állásfoglalása

a carryboy.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(762/2007 sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 762/2007 számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. december 22-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A carrryboy.hu domain név számára delegálható.

 

Indokolás:

A fenti domain nevet az Outlander Kft. meghatalmazásával az Outlander Kft. ügyvezetõje, igényelte prioritás nélkül 2007. szeptember 2-án.

Az igénylés ellen a Maxliner Hungary Kft. nyújtott be panaszt egyúttal saját részére is igényelve a domain nevet. A panaszos arra hivatkozott, hogy több mint két éve forgalmaz carryboy termékeket, ezek „kizárólagos importõre”, és álláspontja szerint megtévesztõ lenne, ha a domain nevet más használná. Állításai alátámasztására csatolt egy szerzõdést, amely szerint meghatározott ideig Magyarország területére vonatkozóan kizárólagosan forgalmazhatja a „carryboy” termékeket.

A kifogásra az igénylõ azzal válaszolt, hogy meghatalmazója is forgalmazói szerzõdést kötött a „carryboy márkanév jogtulajdonosával.” Az angol nyelvû szerzõdés másolatát csatolta.

A TT megállapította, hogy mind a panaszos, mind az igénylõ által csatolt szerzõdések ugyanattól a társaságtól származnak, kizárólag arról szólnak, hogy a carryboy termékek forgalmazója kifejezi szándékát, amely szerint az igénylõ, illetõleg a panaszos meghatározott ideig forgalmazhatják a carryboy termékeket. A TT nem foglalt állást a tekintetben, hogy hogyan viszonyul a két szerzõdés egymáshoz, ugyanakkor megállapította, hogy egyik társaság sem tekinthetõ a jogosult magyarországi hivatalos disztribútorának továbbá egyik társaság sem kapott felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy bejegyezze a domain nevet vagy egyéb lépéseket tegyen a carryboy márkanévvel kapcsolatban. Ennek következtében a TT azt állapította meg, hogy a panaszos nem jogosult kifogásolni az igénylést, és nem rendelkezik meghatalmazással a carryboy márkanév jogosultjától.

A fentiek alapján a TT azt vizsgálta, hogy a nem prioritással benyújtott igénylés teljesíthetõ-e. A TT álláspontja szerint mindaddig, amíg az igénylõ jogosult a carryboy termékek forgalmazására és ameddig a jogosult nem tiltakozik az ellen, hogy az igénylõ használja a termékek népszerûsítése érdekében a carryboy márkanevet, addig nem valószínûsíthetõ, hogy a domain név használata jogellenes lenne. A TT ugyanakkor külön felhívja az igénylõ figyelmét arra, hogy a jogosult felhívása esetén le kell mondania a domain név használatáról akár a jogosult, akár az általa megjelölt harmadik személy javára.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztõnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhetõ, hogy a domain név delegálása és annak az igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthetõ. Felhívja ugyanakkor igénylõ figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelõsséggel tartozik a domain használat jogszerûségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2007. december 22.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.