Eseti állásfoglalások

A caprice.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 60/2001.
(VIII.01)
Állásfoglalása

A caprice.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület (TT)
elõtt 594/2001 ügyszámon bejelentett panaszt a TT
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd
2001. augusztus 1-i ülésén 4 tag
jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A caprice.hu domain sem
magánszemély sem a Caprice International Hungary Kft.
részére nem adható használatba, mert a
delegálás mindkét esetben jogszabályba
ütközne.

Indokolás:

 

Az 594/2001. sz. ügyben a Caprice.hu domain
nevet magánszemély igényelte
2001. május 9-én prioritás
nélkül a Deninet Bt. regisztrátornál. A domain
nevet egy nappal késõbb szintén prioritás
nélkül a Caprice International (Hungary) Kft. is
igényelte az Internet Dunaújváros Kft.
regisztrátornál, és egyben kifogást emelt a
domain név másik igénylõje ellen.

A kifogásban a Caprice International (Hungary)
Kft. jogi képviselõje útján dokumentumokat csatolt
és elõadta, hogy a Caprice International egy nemzetközi
cégcsoport, amely kiadványain a ‘caprice’ logot és
védjegyet használja. Magyarországon a domain nevet
igénylõ leányvállalat ugyanezt a logot
használja és ilyen néven vált
ismertté az írott és elektronikus
médiában, ezért kérte, hogy a
regisztrátor a ‘caprice’ domain nevet ne a másik
igénylõ magánszemély, hanem a számára
teljesítse.

a kifogásra
reagálva csatolta egy polgári jogi társaság
társasági szerzõdését és
kérte, hogy a TT ne fogadja el a Caprice International (Hungary)
Kft. érvelését. Panaszát elsõsorban az
alábbiakkal támasztotta alá:

 • a Caprice International cég neve a
  köztudatban nem elterjedt;
 • más TLD-k alá sem a Caprice
  International cégcsoport tagjai annak bejegyezve;
 • az általa képviselt polgári
  jogi társaság a társasági
  szerzõdésében vállalta, hogy
  tevékenységét ‘lehetõleg a caprice.hu-n, amennyiben
  ez nem sérti mások jóhiszemûen szerzett jogait’
  fogja folytatni, és ez a vállalás a Caprice
  International (Hungary) Kft. alapításánál
  korábban történt;
 • magánúton folytatott
  tárgyalásai során, olyan információt
  szerzett, mely szerint a Caprice International (Hungary) Kft.-nak nem
  áll szándékában a caprice pont hu domain
  név használata.

A fenti kifogás, és a kifogás
ellen emelt levél alapján a TT megállapítja,
hogy a fenti ügyben két nem prioritásos igény
ütközik. Fõ szabály szerint a nem prioritásos
igények ütközésekor alapvetõen az
idõrendiség dönt, ami alól akkor lehet
kivételt tenni, ha az idõben korábban benyújtott
igénylést azért nem lehet teljesíteni, mert
az gyaníthatóan megtévesztõ,
jogszabálysértõ vagy megbotránkozást kelt.

A fentiekre tekintettel a TT a kifogás
és a panasz értékelésekor azt
vizsgálta elsõként, hogy
magánszemély idõben elsõként benyújtott
igénylése teljesíthetõ-e. A ‘caprice’
kifejezés a Magyar Szabadalmi Hivatalnál a General Motors
számára van lajstromba véve 127.657 sz. alatt a 12
osztályban (jármûvek).
magánszemély igénylése, ezért nem
teljesíthetõ mivel saját elõadása szerint is
hasonló céllal szándékozott használni
a domain nevet.

A 12. osztályon túl a védjegy
más cégek javára oltalom alatt áll a 05, 29,
30, 31, 34. osztályokban is nemzetközi bejelentés
alapján. Ez a Caprice International (Hungary) Kft. javára
történõ delegálást is kizárja. Az
ékszerészettel foglalkozó Caprice International
(Hungary) Kft. igénylõ számára történõ
delegálást azért sem lehet teljesíteni, mert
az Avon cég 669.238 számú védjegye
kifejezetten az ékszerekre terjed ki a 14. osztályban
‘Capriccio’ néven. A TT álláspontja szerint az
igényelt domainnel azonos ‘caprice’ és a nemzetközi
védelmet élvezõ ‘capriccio’ kifejezés olyan
mértékben hasonlít egymásra, hogy a
delegálás e szempontból is
gyaníthatóan jogellenes és egyben
megtévesztõ lenne.

A TT gyakorlata szerint -mely a 7/2000. (V. 31.) sz.
Elvi Állásfoglaláson alapul – a Regisztrátor
megtagadhatja a prioritással nem rendelkezõ igénylõ
számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen
képezhetõ domainnév delegálását azon
az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott
védjegy jogosultjának a jogait abban az esetben, ha a
domain igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándéka. A TT mindkét igénylõ
elõadása alapján úgy találta, hogy az
igénylõk szándéka gazdasági
tevékenységre irányul, ezért a fentiek
szerint döntött.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 1.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.