Eseti állásfoglalások

A californiatan.hu valamint az emeraldbay.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.


 

A Tanácsadó Testület 07/2005. (VI.07.) Állásfoglalása

 

A californiatan.hu valamint az  emeraldbay.hu domain nevek  regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

 

(672/2005, 673/2005 sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 672/2005. valamint 673/2005 ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. június 7-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A californiatan.hu, valamint emeraldbay.hu domain nevek használatába nem adhatóak.

 

 

Indokolás:

A 672/2005. valamint 673/2005 sz. ügyekben (regisztrátora: Csúcs.hu Kft.) a californiatan.hu, valamint az emeraldbay.hu domain nevek delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Socotex Kft. (regisztrátora: Microware Hungary Kft.) a Szabályzatban elõírt határidõn belül nyújtott be kifogást.

A panaszt tevõ kifogásában elõadta, hogy õ a California Tan Inc. Egyesült államokbeli cég magyarországi képviselõje. A „California Tan”, valamint az „Emerald Bay” márkaneveket a jogosult hozzájárulásával kiállításokon, reklámhirdetésekben, valamint a cég honlapján rendszeresen szerepelteti. Hivatkozott továbbá arra, hogy a jelzett megjelölések regisztrált közösségi védjegyek 002164523 illetve 002442903 számok alatt. Beadványában utalt arra is, hogy a termékek magyarországi forgalmazásához szükséges bevizsgálást is a társaság végezte el. Igényelte a szóban forgó domain nevek delegálást. Kifogásához cégkivonatot, aláírási címpéldányt, továbbá az amerikai cég nyilatkozatát csatolta.

Az igénylõ elõkészítõ iratából kiderül, hogy a domain név használatát személyén keresztül az Ergolux Bt. igényelte. Elõadta, hogy a márkanévvel jelzett termékek vonatkozásában kereskedelmi kapcsolatot tart fenn az amerikai társaság volt németországi kizárólagos forgalmazójával. Érvelésében hivatkozott „A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról” szóló 1996. évi LVII. törvény IV. fejezetének rendelkezéseire és kifejtette, hogy az EU csatlakozással az országos kizárólagos forgalmazási jogok érvényüket vesztették. Továbbá megemlítette, hogy a nevezett cégek európai forgalmazásért felelõs kereskedelmi vezetõitõl, megkeresésére azt a választ kapta, hogy az Európai Unió tagállamaiban bárkinek szabad vásárlási és viszonteladói joga van, aki valamely forgalmazó partnerrel kereskedelmi szerzõdésben áll. Álláspontja szerint a gyártókon kívül, minden magánszeméllyel és céggel megegyezõ jogosultsággal rendelkezik a domain igénylése során. Figyelemmel arra, hogy a domain delegálását a gyártók nem igényelték, valamint arra, hogy kérelmét a panaszost megelõzõen nyújtotta be, véleménye szerint teljesen jogosan tart igényt a nevezett domain nevekre. Beadványához csatolta a németországi forgalmazó nyilatkozatát, amely az Ergolux Bt. nevére szól, és amely a jelzett áruk európai közösségi eredetét igazolja.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a California Tan Inc. a Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatalnál 002164523 lajstromszám alatt érvényes védjegyoltalommal rendelkezik a California Tan, valamint 002442903 szám alatt az Emerald Bay szó megjelölések vonatkozásában. Továbbá a panaszos által becsatolt nyilatkozatból kiderül, hogy a Socotex cég részére az amerikai társaság nem kizárólagosan és korlátozottan engedélyezte a védjegyek használatát. Felhatalmazta továbbá a Socotex-et, hogy a védjegyek védelmében a nevezett domain nevekkel kapcsolatban járjon el. Az igényelt domain nevek a védjegyekkel azonosak.

A Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjában foglalt rendelkezés értelmében nem szerezhetõ olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes illetve megtévesztõ.

A szóban forgó domain nevek igénylése a Domain Regisztrációs Szabályzat jelzett bekezdésének idézett pontjába ütközik. Sérti a California Tan Inc. védjegy jogosultságát. Az igénylõ a védjegy használatára nézve a jogosult engedélyével nem rendelkezik. A Tanácsadó Testület nem tudott semmiféle kapcsolatot megállapítani az igénylõ és a német importõrtõl vásárló Ergolux Bt. (Cg. 0106740969) között. A termékeknek az igénylõ által hivatkozott párhuzamos importját, ahogy arra az Európai Bíróság több döntésében is rámutatott, a védjegyjogosult valóban nem korlátozhatja. A közösségi jogkimerülés elve szerint, amelyet a Vt. is szabályoz 16. §-ában a védjegyjogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket õ vagy hozzájárulásával mások hoztak forgalomba. Az idézett rendelkezés törvényi indoklása a közösségi joggyakorlattal összhangban ugyanakkor leszögezi, hogy a jelzett jogszabályhely alkalmazásáról kizárólag „árukkal, illetve az áruk forgalomba hozatalával kapcsolatban lehet szó, egyéb védjegyhasználati cselekmények – mint pl. a reklámozás vagy az üzleti levelezés – értelemszerûen nem vezethetnek az oltalom kimerüléséhez”. Vélelmezhetõ továbbá, hogy a domain használatára gazdasági tevékenység körében kerülne sor, figyelemmel arra, hogy az igénylõ errõl maga nyilatkozott. Így a gazdasági tevékenység körében történõ jogosulatlan domain használattal igénylõ a Vt.  27. § bekezdésébe ütközõ védjegybitorlást valósítana meg. A panaszost a védjegyjogosult kifejezetten megbízta, hogy lépjen fel a domain delegálása ellen.

Mindezek alapján az igényelt domain név a kérelmezõ részére nem delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2005. június 7.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk