Eseti állásfoglalások

A budataxi.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérés

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 77/2000. (XII. 28.)
Állásfoglalása

A budataxi.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos állásfoglalás kérés

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 377/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta,
majd 2000. december 28-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain név az igénylõ Forma 3000 Kft
számára nem adható használatba.

Indokolás:

A 377/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Forma
3000 Kf-nek a budataxi.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét
terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelõzõen – 2000. augusztus
21. napján -Igénylõ Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a
közismert kereskedelmi névnek minõsülõ, budataxi megnevezés domain
névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez
csatolja. Ez a megadott határidõn belül nem történt meg.

A Budataxi megnevezés – amelybõl a Regisztrációs
Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igényelt domain képezhetõ –
a Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft mint jogosult számára az
MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan
társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló
szándék. A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult
azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegynek, az igénylõ
által domain névként történõ használatához hozzájárul,
valószínûsíthetõen megtévesztõ illetve jogellenes volna, így ezen
nyilatkozat hiányában az igényelt budataxi.hu domain névnek, az igénylõ
részére történõ delegálására nem kerülhet sor.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000.december 28.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.