Eseti állásfoglalások

A borberry.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 36/2011. (XI. 11.) sz. Állásfoglalása

A borberry.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(881/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A borberry.hu domain név a Matéria-Kereskedõház Kft. javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A borberry.hu domain nevet a Matéria-Kereskedõház Kft (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. október 7-én. Az igény ellen a Burberry Limited (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselõje útján, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában és viszont válaszában elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. Panaszos utalt arra, hogy a Tanácsadó Testület elvi állásfoglalásának indokolásában a védjegyoltalom tartalmának a meghatározásánál a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. §-t hívja fel. A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott arra, hogy a szóban forgó két megjelölés között az írásbeli hasonlóságon túlmenõen a szavak kiejtésének módja is hasonló. Panaszos hivatkozott 117159 lajstromszámú nemzeti védjegyre, valamint a 733385 lajstromszámú nemzetközi védjegyre, amelyek oltalma kiterjed a 3. 18. és a 25. áruosztályra. Panaszos hivatkozott továbbá arra, hogy a védjegy Magyarországon is jó hírnévnek örvend. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, amely nagymértékben összetéveszthetõ saját nemzetközi védjegyével és cégnevével. Panaszos ugyancsak kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján a domainregisztráció haladéktalan felfüggesztését.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy cége tevékenységét illetõen élelmiszer- vegyi áru nagykereskedelemmel és élelmiszer termékek fejlesztésével foglalkozik, és tevékenységi köre eddig sem, ill. a jövõben sem fog kiterjedni egyéb non-food kategóriák kereskedelmére és gyártására. A domain alatt bogyós gyümölcsökbõl elõállított borral kapcsolatos honlapot kívánnak üzemeltetni.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta. A testület a borberry.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását nem találta jogellenesnek vagy megtévesztõnek. Panaszolt élelmiszeripari- és vegyi termékek forgalmazásával kíván foglalkozni, míg Panaszos védjegyének oltalma a Nizzai Megállapodás szerinti 3. 18. és 25. áruosztályokba sorolt árukra terjed ki. Így Panaszolt által forgalmazott termékek nem tartoznak a Panaszos által bejelentésre került áruosztályokba.

 

Panaszolt a jóhírnevûségre való hivatkozás kapcsán nem csatolt bizonyítékot. A Tanácsadó Testületnek – a bírói gyakorlatnak megfelelõen – bizonyítottság hiányában nem áll módjában elfogadni, és figyelembe venni a védjegy jóhírûségét. Panaszos termékei ugyan világszerte ismertek, a hazai piacon azonban csak néhány éve egy budapesti üzlettel vannak jelen és csak egy meghatározott réteg számára nyújtanak luxus ruházati termékeket. A jóhírnevûségre való hivatkozásnak további feltétele lenne, hogy Panaszos igazolja, hogy a tervezett használat gyaníthatóan sértené, illetve tisztességtelenül kihasználná Panaszos védjegyének megkülönböztetõ képességét. A Tanácsadó Testület véleménye szerint a borberry.hu domain név nem ütközik a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. §-ban foglaltakkal. Panaszolt nyilatkozata szerint nem kívánja tisztességtelenül kihasználni Panaszos nevét és ezzel nem kíván üzleti haszonszerzést elérni, mert termékeivel más fogyasztói réteget kíván megcélozni, más környezetben.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott borberry.hu domain név részére delegálásra kerülhet. Felhívja azonban Panaszolt figyelmét a Domainregisztrációs Szabályzat és a vonatkozó törvények szerinti jogkövetkezményekre, melyek vele szemben a védjegyjogosult érdekeit sértõ esetleges tevékenység esetén érvényesíthetõk.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 11. 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.