Eseti állásfoglalások

A bonus-hungary.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 27/2012. (XI. 20.) sz. Állásfoglalása

 

A bonus-hungary.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(918/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A bonus-hungary.hu domain név a BONUS Kft részére nem delegálható.

 

Indokolás

 

A BONUS Kft mint igénylõ (a továbbiakban: Panaszos), 2012. szeptember 27-én igényelte a bonus-hungary.hu domain nevet. A Nyilvántartó az igényléssel kapcsolatban kérdéseket tett fel, végül pedig 2012. október 12-én az igénylést elutasította, mert álláspontja szerint az gyaníthatóan a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2. a.) illetve 2.2.2. c.) pontjába ütközik, mivel a bonushungary.hu egy létezõ cég, a Bonus Hungary Kft által használt domain név. A Nyilvántartó szerint a Bonus Kft igénye feltehetõen sérti a Bonus Hungary Kft cégnévre vonatkozó névkizárólagossági jogát, továbbá a könnyû összetéveszthetõség miatt (a különbség csak egy kötõjel), gyaníthatóan megtévesztheti a fogyasztókat, az internethasználókat.

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy õ illetve a jogelõdje, az 1990-es évek elejétõl fogva háztartási tisztítóeszközök gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, hosszasan ismertette ezen üzleti tevékenység részleteit. A Panaszos jelenleg 47 különbözõ termékkel van jelen a magyar és a közép-európai piacon. Minden termék a BONUS márkajelzést viseli, amelyre a Panaszos védjegyoltalmat is szerzett. A Panaszos lajstromozott védjegyei a Bonus Lady illetve a Bonus közösségi védjegyek is.

 

A Panaszos számára a piaci pozíciójának erõsítése és a BONUS márka imázsának további erõsítése érdekében, nélkülözhetetlen, hogy egységes arculattal jelenjen meg, ideértve különösen az online arculatot. Az online arculat egyik legfontosabb részei a domain nevek, amelyeken a Panaszos, illetve termékei érhetõk el az Interneten. Az egységes megjelenésnek természetesen része a domain nevek egységes felépítése is. Ennek érdekében a Panaszos a bonus szót és az adott ország angol nevét tartalmazó domain nevek bejegyeztetése mellett döntött Európa számos országában (pl. bonus-czech.cz , bonus-poland.pl stb.). Ennek része a bonus-hungary.hu domain igénylése Magyarországon.

 

A Panaszos szerint megállapítható, hogy a Panaszos két évtizede jelen van a magyar és a kelet-európai piacon a BONUS márkanévvel, amelyet mára mind az üzleti partnerek, mind a fogyasztók megismertek. A Panaszos jelentõs befektetéseket eszközölt a BONUS márkanévbe, és a tudatos márkaépítéséhez szüksége van a bonus-hungary.hu domain névre, ezzel elõsegítendõ a BONUS brand marketingjébe fektetett befektetések megtérülését. Mindezzel a Panaszos azt is bizonyítani kívánta, hogy a domaint tényleges használatra kívánja igényelni.

 

A Panaszos arra is hivatkozott, hogy a Bonus Hungary Kft – habár erre az elmúlt több mint tíz évben bõven lett volna módja – nem igényelte a tárgyi domain nevet illetve, hogy a Kft – szemben az Panaszossal – nem rendelkezik védjeggyel a BONUS megjelölésre. Álláspontja szerint mivel a Panaszos, BONUS márkanevû termékeket gyárt és forgalmaz, a Bonus Hungary Kft pedig saját nagykereskedelmi tevékenységét azonosítja a BONUS megjelöléssel, ezért a termék és a szolgáltatás nem téveszthetõ össze és ez önmagában is igazolja, hogy nem reális annak a veszélye, hogy akár az üzletfelek, akár a fogyasztók összetévesszék a két céget.

 

Fontosnak tartotta a Panaszos azt is hangsúlyozni, hogy a két cég cégkivonatai azt igazolják, hogy a Bonus Hungary Kft és a Panaszos nem versenytársak és védjegybitorlásról sem lehet szó, hiszen a Bonus Hungary Kft semmilyen saját védjeggyel sem rendelkezik.

 

A Panaszos arra is hivatkozott, hogy a „hungary” toldat önmagában semmilyen megkülönböztetõ képességgel sem rendelkezik, így nem lehet ennek túlzott jelentõsei tulajdonítani. Az interneten számos cég van, amely olyan domain nevet használ, amelyben szerepel a „hungary” toldat, miközben cégnevében vagy az adott márkanévben nem szerepel ez, illetve ennek fordítottja is gyakori, amikor a cégnévben szereplõ „Hungary’ vagy „Magyarország” szót elhagyják egy domain névbõl.

 

A Panaszos elõadta, hogy igénylése során tudomással bírt a Bonus Hungary Kft létérõl, ugyanakkor határozott álláspontja, hogy domain igénylése a Bonus Hungary Kft semmilyen jogát nem sérti.

 

A kifejtettek alapján a Panaszos kérte annak megállapítását, hogy a bonus-hungary.hu domain név a Bonus Kft számára delegálható.

 

A Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy jelen esetben nem a Bonus Hungary Kft élt a Bonus Kft igénylése ellen panasszal, hanem a Nyilvántartó gyanított szabálytalanságot és maga a Nyilvántartó utasította el a domain igénylést. Ezt követõen kérte a Panaszos a TT állásfoglalását, a DRSZ 9.3 pont szerinti eljárást. Bejegyzett feltételes használatba adásra ezért az ügyben még nem került sor.


Amikor a Nyilvántartó maga közöl egy domain regisztrációs ügyben kifogást, akkor döntéséhez – a jelenlegi gyakorlat szerint – nem keresi meg azt, akinek a jogát védeni kívánja, döntése a saját mérlegelésén nyugszik. Emiatt a Bonus Hungary Kft a jelen eljárásban nem kapott lehetõséget álláspontjának kifejtésére.

 

A TT megjegyzi, hogy az Nyilvántartó észrevétele, kérdése esetén az Igénylõ feladata, hogy az esetleges jogsértés kizárása illetve a saját igénylése teljesítése érdekében megkeresse azt, akinek domain használatát az õ igénylése esetleg sértheti, és a beszerzett nyilatkozattal igazolhatja, hogy igénylõként õ mindent megtett az igénye jogszabályszerûségének biztosítása érdekében. Ilyen nyilatkozat hiánya, a TT álláspontja szerint az Igénylõ terhére értékelendõ.

 

A hatályos DRSZ 2.2.1 pontja szerint ugyanis „A domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.’

 

A DRSZ 2.2.2 pontja szerint továbbá: „Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan (a) jogellenes, vagy (b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy (c) megtévesztõ.’

 

A Polgári Törvénykönyv 77. § (1) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van a névviseléshez.” A szakasz (3) –(4) bekezdés szerint „A jogi személy nevének különböznie kell azoknak a korábban nyilvántartásba vett jogi személyeknek a nevétõl, amelyek hasonló mûködési körben és azonos területen tevékenykednek.” Illetve „A névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ.„

 

A törvényez fûzött indokolás szerint „A név arra szolgál, hogy a személy egy adott közösség többi tagjától megkülönböztethetõ legyen. A névviseléssel a természetes és a nem természetes személy célja is az, hogy magát másoktól elkülönítésre alkalmas módon megjelölje, s ekként biztosítsa, hogy a név alapján õt – és csakis õt – lehessen felismerni. A névviselés joga – melyet az (1) bekezdés is deklarál – lényegében tehát azt jelenti, hogy a jogszabály védi a már felvett nevet, egyben jogellenesnek tartja a jogosulatlan névhasználatot, valamint – meghatározott esetekben – az olyan név használatát is, amely más névvel összetéveszthetõ.”

 

A TT álláspontja szerit a névviselésre vonatkozó fenti szabályok értelemszerûen irányadók a domain nevek vonatkozásában is.

 

A Panaszos által becsatolt cégkivonatokból egyértelmûen megállapítható, hogy a „bonus hungary” szóösszetétel a Bonus Hungary Kft cégnyilvántartásba bejegyzett cégneve. Megállapítható továbbá, hogy a Panaszos által igényelt domain név a Bonus Hungary Kft cégnevétõl csak egyetlen kötõjellel különbözik, amely a megfelelõ megkülönböztetésre alkalmatlan. Az állandóan követett bírói gyakorlat ugyanis a megkülönböztetéshez minimálisan három karakter különbözõséget kíván meg, amely jelen esetben nem áll fenn, illetve a Panaszos által alkalmazott kötõjel nem eredményez még csak kiejtésbeli különbözõséget sem.

 

A TT a kifejtettek alapján ezért úgy véli, hogy a jelen ügyben a Nyilvántartónak, cégnév figyelembe vételére alapított elutasítása jogszerû, hiszen a cégnév – szemben a kereskedelmi névvel – faktikusan (a bejegyzés tényénél fogva) névkizárólagosságot teremt, tehát a domain Panaszos részére történõ kiadása a Bonus Hungary Kft-t illetõ névkizárólagosságba ütközne.

 

A teljesség kedvéért a TT még megjegyzi, hogy bár osztja a „Hungary” szó gyenge megkülönböztetõ képességére vonatkozó panaszosi álláspontot, véleménye szerint ez a gyenge megkülönböztetõ képesség a „bonus” szó és az erre alapított védjegy vonatkozásában is megállapítható. Feltehetõ, hogy a Panaszos védjegyének megkülönböztetõ képessége inkább nyugszik az ábrás megjelenésen, mint magán a szón, amelyet számos szervezet, cég használ nevében és internetes megjelenése során is. Ilyen megnevezések pl. a bonusteher.hu, a bonusnyelviskola.hu, a bonustravel.hu, a bonuspastor.hu stb, és ebbe a sorba tartozik a bonushungary.hu is.

 

A TT már több ízben állást foglalt abban, hogy önmagában egy védjegy sem jogosítja fel jogosultját, hogy minden, e kifejezést tartalmazó szóösszetétel delegálását megakadályozza. Bizonyos karakterláncok kisajátítása az Interneten nem engedhetõ meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetõk, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. Ez a jelen esetben a „bonus” szó és kapcsolatainak kisajátítására vonatkozik, hiszen a bonus szó gyenge megkülönböztetõ képessége miatt fokozott jelentõséggel bírnak a bonus szóhoz kapcsolódó más kifejezések, amelyek a tényleges megkülönböztethetõséget, azonosítást lehetõvé teszik. Emiatt a jelen esetben a bonus szó, domain névben elfoglalt domináns jellege sem volt értékelhetõ. A kifejtettek miatt nem engedhetõ meg, hogy a bonus védjegy jogosultja bármely bonus kifejezést tartalmazó kifejezés domain névként való megjelenését megakadályozza vagy a bonus szót tartalmazó domain nevek használatát magának követelje.

 

A TT álláspontja szerint, a „bonus” kifejezés a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódik össze a Panaszos termékeivel, tevékenységével, mivel ez a megjelölés egyéb termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban is általánosan használatos, sõt a Bonus Hungary Kft cégnevét tartalmazó, csak egy kötõjellel módosított (ezért megkülönböztetésre alkalmatlan) domain név esetleges megszerzésével, a Panaszos kelti azt a látszatot, mintha a domain mögött a Bonus Hungary Kft állna. Ez alapján pedig a TT-nek meg kell állapítania, hogy a Panaszos által igényelt domain név azon túl, hogy sérti a Bonus Hungary Kft névviseléséi jogosultságát, még megtévesztõ is.

 

Ezen tények miatt nincs jelentõsége annak, hogy megállapítható-e az ügyben esetleg versenyjogi vagy védjegyjogi jogsértés, ami a rendelkezésre álló adatokból valóban nem feltétlenül vélelmezhetõ, ettõl függetlenül a TT felhívja a figyelmet a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §-ában megfogalmazott általános igényû, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalomra, mivel az tiltja a megtévesztõ névválasztást illetve névhasználatot, illetve utal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVIl. törvény rendelkezéseire, amelyek értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztõ, megtévesztõ pedig különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely más vállalkozással, illetve annak cégnevével, árujával, árujelzõjével vagy egyéb megjelölésével való összetévesztésre vezethet.

 

Azzal, hogy a Bonus Kft tevékenységét az igényelt domain használatával kívánja folytatni, alappal feltehetõ, hogy az eredeti bonushungary.hu domain ismertségének kihasználásával próbál tisztességtelen elõnyhöz jutni, illetve joggal gyanítható, hogy a fogyasztók a bonus-hungary.hu domaint, a bonushungary.hu internetes portál nevével való majdnem teljes azonosság miatt (csupán egy karakter eltérés) összetévesztik. Fokozottan felmerül továbbá a panaszolt domain név beírásakor az elütés veszélye ill. az ilyen elütés Igénylõ általi kihasználásának lehetõsége.

 

A fentieket összefoglalva a Panaszos bonus-hungary.hu domain névre vonatkozó igénye a TT álláspontja szerint jogellenes és megtévesztõ, ami ellentétben áll a domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjával.

 

A TT ezért a panaszt nem találta megalapozottnak, és álláspontja szerint a bonus-hugary.hu domain név a Bonus Kft részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 11. 20.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.