Eseti állásfoglalások

A bmwfun.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 14/2009. (VII. 01.) sz. Állásfoglalása

 a bmwfun.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(795/2009. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 795/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. július 1-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A bmwfun.hu domain delegálására vonatkozó igény számára teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A bmwfun.hu domain nevet (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. április 1. napján. Az igénylés ellen a BMW Magyarország Kft. („Panaszos”) élt kifogással 2009. április 9. napján. Panaszos beadványában az „eladobmwk.hu”, „bmwtendor.hu” és „bmw-alkatresz-bonto.hu” domain nevek delegálása ellen is kifogást emelt, azonban ezen három domain név igénylõje az igényérõl önkéntesen lemondott, így ezek nem képezik az eljárás tárgyát.

Kérelméhez kapcsolódóan a Panaszos elõadta, hogy a domain Panaszolt részére történõ regisztrálása sértené Panaszos érdekeit és üzletmenetét, a BMW márka hírnevét és arculatát. Panaszos elõadta továbbá. hogy a BMW név és embléma bejegyzett védjegyek, így ezeket  – álláspontja szerint – a BMW AG-n és leányvállalatain kívül más nem jogosult használni.

Panaszolt ellenkérelmében elõadta, hogy a domain nem hozható összefüggésbe magával a BMW AG-vel, csak azokkal az emberekkel, akik rendelkeznek ezen márka valamely típusával, vagy rajonganak érte. Felületet biztosít, hogy ezen olvasók elmondhassák véleményüket, értesüljenek a közelgõ találkozókról.

 

A Tanácsadó Testület a Panaszolt érveivel is egyetértve és mindkét fél által elõadottakat figyelembe véve, sem jogszabályba sem pedig a domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem lát az igénylés elutasítására.  A Tanácsadó Testület álláspontja szerint  a Panaszolt magatartása nem valósít meg olyan tényállást, amely alapján a domain név delegálását meg kellene tagadni. Az 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12.§-a alapján a védjegyjogosult a kizárólagos használati jog alapján bárkivel szemben felléphet aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ

 

„a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel;

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy

c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.”

 

A Panaszolt mint természetes személy által elõadottak, illetve maga a domain név jelentése is arra utal, hogy a domain név nem gazdasági tevékenység körében kerülne felhasználásra, hanem egy rajongói klub céljaira. Így nem állapítható meg – legalábbis a jelen Tanácsadó Testületi eljárás idején – hogy a domain név delegálása, és jövõbeni használata a fent említett védjegyek gazdasági tevékenység körében való használatát eredményezné, és így sértené a védjegyoltalom alapján fennálló kizárólagos jogokat.

 

A Tanácsadó Testület vizsgálta továbbá, hogy a BMW AG – kétségtelenül jóhírnevet élvezõ – védjegyeinek használata gazdasági tevékenység körében is csak azzal a további feltétellel valósítana meg védjegybitorlást, ha az bizonyítottan tisztességtelenül használná ki ezen védjegyek ismertségét. Ilyen körülményt azonban – a gazdasági tevékenység tényálláselem hiányához hasonlóan – a rendelkezésre álló adatok alapján szintén nem látott megvalósulni a Tanácsadó Testület. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület felhívja a Panaszolt figyelmét, hogy a domain név gazdasági tevékenység keretében történõ jövõbeli használata védjegybitorlást valósíthat meg, amely a domain név delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után.

 

A Tanácsadó Testület megjegyzi továbbá, hogy a Panaszos nem igazolta jogosultságát a – közelebbrõl nem megjelölt – védjegyek használatára, illetve az azokkal kapcsolatos jogsértés esetén indítandó eljárás kezdeményezésére, továbbá azt sem, hogy a BMW AG „hivatalos leányvállalata” lenne.

 

Ezen felül az eljárás során nem merült fel olyan tény vagy adat sem, amely a domain név Panaszolt részére történõ regisztrálásának a Domain Regisztrációs Szabályzatba ütközését támasztaná alá.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2009. július 1.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.