Eseti állásfoglalások

A bloglapja.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 14/2015. (X. 22.)
sz. Állásfoglalása

A bloglapja.hu domain regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

(978/2015. sz. ügy)

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A bloglapja.hu domain a Kontroll
Média Kft. számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A “bloglapja.hu” domain nevet a
Kontroll Média Kft. igényelte. Az igénylés ellen Balog Gabriella mint a Közép
Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt. (Panaszos) „aláírásra jogosult
igazgatósági tagja” élt kifogással. A kifogásban arra hivatkozott, hogy az
igénylés megtévesztésig hasonlít a Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt.,
illetõleg a kizárólagos tulajdonában álló másik társaság, az Inda-Labs 
Informatikai Szolgáltató Zrt. által mûködtetett blog.hu domain névhez. Jogi
érvelésében a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontjára hivatkozott, és a
szellemi tulajdonhoz való jogot nevesítette, hivatkozott továbbá a jogellenes
delegálás tilalmára. Bizonyítékként a blog.hu whois rekordját csatolta.

 

A Panaszra a Panaszolt is
válaszolt. Ellenkérelmében a Panaszolt arra hivatkozott, hogy nem ellentétes az
igénylése a szabályzattal, a „bloglapja” név nem téveszthetõ össze a „blog”
névvel, továbbá a blog.hu nem zárolt név. Kiemelte analógiaként, hogy
álláspontja szerint a „védjegyoltalom konkrét szóösszetételre vonatkozik, és
a védjegyoltalomban részesülõ szóösszetételben szereplõ szó más összetételben
történõ alkalmazására nem vonatkozik”
. Hivatkozott továbbá arra, hogy a
„blog” más, mûködõ weblapok elnevezésében is szerepel, például cafeblog, eblog,
blogja.hu.

A Tanácsadó Testület elsõként
arról foglalt állást, hogy Balog Gabriellát, a Közép-Európai Média és Kiadó
Szolgáltató Zrt.-t, vagy a szintén sérelmet szenvedettként említett Inda-Labs
Informatikai Szolgáltatót tekinti Panaszosnak. Tekintettel arra, hogy a panaszt
a Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt. írta alá cégszerûen, a TT a
társaságot tekintette Panaszosnak.

Ezt követõen a TT a kérelem és
ellenkérelem érvelését vizsgálta. Elvi éllel állapította meg, hogy nem
állítható fel olyan szabály, hogy egy védjegyoltalom alá esõ, vagy más oltalom
alá esõ kifejezés bármely tagja szabadon lenne más utótagokkal vagy
bõvítményekkel használható. E tekintetben az ellenkérelem érvelését
visszautasította. Ugyanakkor, bár erre az Igénylõ nem hivatkozott, arra az
álláspontra helyezkedett, hogy a „blog” egy közszó, ráadásul a legtöbb idegen
nyelven is azonos hangalakú kifejezés. A közszavak esetében a TT álláspontja
következetes a tekintetben, hogy gyengébb jogi védelem kapcsolódik még az
ismert közszavakhoz is. A jelen esetben ráadásul a „blog” kifejezés még oltalom
alatt sem áll. Védelem hiányában a „first comes first served” elve érvényesül,
azaz annak az igénylését kell teljesíteni, aki elsõként nyújtja be a kérelmét a
delegálásra.

Bár szintén nem hivatkozott rá
egyik fél sem, a TT azt is figyelembe vette, hogy a jelen esetben egy szellemes
szójátékról is szó van, a „lapja” utótag nem a blog-ra vonatkozik, hanem teljes
egészében az aloldalak használóinak nevével együtt nyer majd teljes értelmet,
például: „katibloglapja.hu”.

A TT nem fogadta el a panaszosi
érvelést a hasonlóság, összetéveszthetõség körében sem. Az általános gyakorlat
szerint egy szóban háromkarakternyi különbözõség már elegendõ az összetévesztés,
illetve az elgépeléssel elõálló téves weblap találás kiküszöbölésére. Jelen
esetben a karakterek nagyobb száma, a vitában felmerült domain nevek
egyértelmûen más tartalmú jelentése miatt a félreértés, összetéveszthetõség a
TT álláspontja szerint kizárt.

 

A
fentiek alapján a Tanácsadó Testület a rendelkezõ részben foglaltak szerint
döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2015. október 22.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.