Eseti állásfoglalások

A bixindex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 05/2017. (V. 26.)
sz. Állásfoglalása

 

A bixindex.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1018/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A bixindex.hu domain név,
az igénylõ Sopeti Bt. részére
delegálható.

 

Indokolás:

 

A
bixindex.hu domain név delegálását Sopeti Bt.
(„Panaszolt”) kérte, amely ellen, az INDEX.HU Informatikai
Zrt.
(„Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A
Panaszos elõadta, hogy kiadója a hazai internetes piacon meghatározó ‘index.hu’
oldalnak és honlapon keresztül elérhetõ Index internetes sajtóterméknek. Az „index”
megjelölés hazai és nemzetközi védjeggyel is védett (index, színes ábrás
védjegy, elismert bejelentés napja: 2010. 09. 28, hazai lajstromszám: 1063980,
nemzetközi oltalom kezdete: 2011. december 20.).

 

A
Panaszos szerint a választott domain név, annak igénylése illetve annak
használata, más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fûzõdõ
jogát) nem sértheti. Továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontja
alapján nem választható és használható olyan domain név, amely használatára
nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. Kérte a Panaszolt részére
történõ domain regisztráció megtagadását.

 

A
panasszal kapcsolatban a Bizalmi Kör Kft. nyújtott be beadványt,
amelyben kifejtette, hogy az õ megbízásából kérte a Sopeti Bt. a tárgyi
domain delegálását. Bár a megbízás tényét nem igazolta, a Tanácsadó Testület
(TT
) az általa elõadottakat döntése kialakítása során figyelembe vette.

 

A
panaszolti válasz szerint a BIX, mint a Bizalmi Index rövidítése, egy
vállalkozások közötti kapcsolatot, elégedettséget szemléltetõ termék. A
Panaszolt, a bixindex.hu domain név alatt, ezt a saját fejlesztésû terméket
kívánja bemutatni és forgalmazni. Ez a termék terjesztés más gazdasági célt
szolgál, mint az INDEX.HU Informatikai Zrt. által mûködtetett hírportál.

 

A
TT álláspontja szerint a panaszt – a panaszolti érvekkel egyetértve –
saját, folyamatosan követett gyakorlatára is hivatkozva, az alábbiakra
figyelemmel tartja megalapozatlannak.

 

 –
Az index szó jelentése „mutató”, mely széles körben használatos magyar
kifejezés. (BUX-index, SWAP index, BMI index, fitness index stb.) Domain
névként történõ kizárólagos használata, mások elzárása attól, hogy ezt a
közszót, domain neve elemeként használja, nem lehetséges.

 


A Panaszos védjegye egy színes, ábrás védjegy, mely az általa mûködtetett
hírportálhoz kapcsolódik (reklámozás, távközlés, nevelés), és amelynek a fenti
közszó használata miatt, a megkülönböztetõ képessége gyenge. Számos bejegyzett
védjegy létezik, amely az index szót valamilyen formában tartalmazza. A
rendelkezésre álló iratok alapján, a domain vita jelenlegi szakaszában nincs
olyan adat, amely védjegybitorlásra, jogszabálysértésre engedne következtetni.

 


A bixindex. hu és az index.hu domain név, illetve a fent hivatkozott „index”
védjegy, mind írásban, mind kiejtésben – figyelemmel a bírói gyakorlatban is
alkalmazott legalább három karakter eltérést kívánó gyakorlatra is – egymástól
jól elkülönül. A magyar nyelv szabályai szerint továbbá az összetett
kifejezésben a „bix” elõtag a hangsúlyos, ami valószínûtlenné teszi a domain
összetévesztését, elgépelést az internetes felhasználók számára.

 

A
fentiek, és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a TT ezért a panaszt nem
találta megalapozottnak, álláspontja szerint bixindex.hu domain név, a Sopeti
Bt.
részére delegálható.

 

Megjegyzi
a TT, hogy az interneten végzett kutatás alapján észlelte, hogy jelenleg is
létezik egy BIX index mutató, amely a
hazai ingatlan befektetési
alapok egy jegyre jutó nettó eszközértékének átlagos árfolyam-alakulását
bemutató, az alapok méretével súlyozott indexe. Mivel jelenleg ez a tény nem
tárgya a domain vitának, és a jogosult sem lépett fel az eljárásban, a TT csak arra
szorítkozik, hogy felhívja a Panaszolt figyelmét a tárgyi domain jogszerû
használtára azzal, hogy a használat szabálytalansága, a jogosult esetleges
fellépése esetén a domain használati jog visszavonását eredményezheti.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. május 26.

 

 

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

  

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.