Eseti állásfoglalások

A birnetwagen.hu és a birnetcar.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panaszok

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 44/2011. (XII. 23.) sz. Állásfoglalása

 

A birnetwagen.hu és a birnetcar.hu domain nevek regisztrációjával

kapcsolatban bejelentett panaszok

(889/2011 és 890/2011 sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Sem a birnetwagen.hu sem a birnetcar.hu domain név nem delegálható a Margarete Autó Kft. részére.

 

Indokolás

 

A Birner Hungaria Autóalkatrész Kft. (1139 Budapest, Forgács u. 14, „Panaszos”) jogi képviselõje útján nyújtott be kifogást a Margarete Autó Kft. (Panaszolt) igénylései ellen. A kifogás több domain névre vonatkozott, többek között a jelen állásfoglalás tárgyát képezõ ügyekre.

 

A 889/2011 és a 890/2011 számú ügyekben a Panaszos azonos érvelést terjesztett elõ.

 

Jogi érvként a versenytörvény, a védjegytörvény továbbá a Ptk. Szabályaira hivatkozott. Panaszos bizonyította, hogy jogosultja, a „birner”, a „birnerautó” és a „birnerwagen” védjegyeknek. Hivatkozott továbbá a névkizárólagosságra és részletesen elõadta, hogy e kérdésben folyamatban van peres eljárás a felek között, amelynek során a Fõvárosi Bíróság ideiglenes intézkedést is hozott, amelyet csatolt.

 

A Panaszolt közös e-mail üzenetben reagált a kifogásra, és arra hivatkozott, hogy az idõ rövidségére tekintettel nem tudja a jogi érveit kifejteni, ugyanakkor kéri figyelembe venni, hogy ‘a birnetcar és birnetwagen nem összetéveszthetõ a Birner elnevezéssel, így a birnetcar és birnetwagen elnevezés használata nem ütközik a Birner név használatának tilalmába’.

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során a 889/2011 és a 890/2011 ügyeket a Panaszos és a Panaszolt azonosságára továbbá a jogi érvek teljes azonosságára tekintettel összevonta.

 

A TT elsõdlegesen a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta.

 

A TT szerint mivel a Panaszolt gazdasági társaságként mûködik, gazdasági tevékenységet kíván a domain név alatt folytatni, ráadásul a Panaszolttal azonos iparágban tevékenykedik, ezért nem zárható ki, sõt alaposan feltételezhetõ, hogy amennyiben a Panaszolt számára kerülne delegálásra a domain név, nagyon nagy lenne a kockázata annak, hogy a felhasználók (fogyasztók) azt feltételezik, hogy a honlapnak köze van „Birner” védjegyekhez. A TT figyelembe vette, hogy a Panaszolt semmilyen szinten nem valószínûsítette, hogy jogos érdeke fûzõdne a számára fantázianévnek számító domain névhez, amely ugyanakkor a Panaszos védjegyétõl / védjegyeitõl pusztán egy betûben különbözik. A TT – osztva a Panaszos álláspontját – figyelembe vette azt is, hogy a „t” és „r” betûk a qwerty billentyûzeten egymás mellett helyezkednek el, így akár a véletlenszerû elgépeléssel is a Panaszolt honlapját találnák a fogyasztók.

 

A Panaszolt továbbá semmi arra utaló elõadást nem tett (és bizonyítékot sem terjesztett elõ), hogy milyen céllal kívánná használni a domaineket, csak arra hivatkozott, hogy álláspontja szerint azok nem téveszthetõk össze a Panaszos védjegyeivel.

 

A TT nem osztotta a Panaszolt érvelését, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy az egy betû különbség miatt az igényelt domain nevek, és a Panaszos védjegyei nagy valószínûséggel összetéveszthetõk, mind hangalakjukat tekintve, mind az elgépelés lehetõsége miatt. A TT véleménye szerint a jogellenesség a Vt. 12.§ (2) bekezdése alapján gyanítható, miszerint a Panaszolt a Panaszos engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt. E tekintetben a TT elfogadta a Panaszos EKB-döntésekre történõ hivatkozásait mint analógiát.

 

A Versenytörvény szempontjából a TT azt is figyelembe vette, hogy a megtévesztés lehetõségét növeli, hogy a védjegyektõl egy betûvel különbözõ kifejezéseket igényelt a Panaszolt, tehát még a honlap(ok) struktúrája is feltehetõen hasonlóságot mutatna.

 

A Panaszos által a névkizárólagossághoz kapcsolódó érveket szintén relevánsnak találta, ám ezek részletes vizsgálatát már nem találta szükségesnek, mert a fentiek önmagukban is a névválasztás jogellenességének lehetõségét vetették fel. A Tanácsadó Testület hangsúlyozza, hogy állásfoglalása nem érinti a Panaszos és Panaszolt között lezáratlan jogvitákat, a névviseléshez fûzõdõ jogot a TT nem vizsgálta, különös tekintettel arra, hogy a Panaszos ugyan csatolta  a Fõvárosi Ítélõtábla döntését, a Panaszolt azonban ezt egyáltalán nem említette, így a Testület döntése során a rendelkezésére álló tényekre (pl. védjegy lajstromkivonat) hagyatkozott. A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott domain nevek egyike sem kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 12. 23.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.