Eseti állásfoglalások

A biotech-scitec.hu és a scitec-biotech.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum
INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 1/2020. (VI. 30.) sz.
Állásfoglalása 

A biotech-scitec.hu és a scitecbiotech.hu
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1060/2020. és 1061/2020. sz. ügyek)

tárgyában

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámokon bejelentett panaszokat a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a 2020.06.30-i ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok 4 ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

 A biotech-scitec.hu és a scitecbiotech.hu
domain Lassu Gábor e.v. számára nem delegálható.

Indokolás: 

A
biotech-scitec.hu és a scitec-biotech.hu domain neveket Lassu Gábor
egyéni vállalkozó (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte 2020.
május 14-én. Az igénylés ellen az Atlas Invest B.V., mint a védjegy jogosult Lévai
Holding Kft. jogutódja (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással jogi
képviselõjén keresztül a 2020. május 21-én kelt beadványaiban, és kérte a
domain delegálásának megtagadását. A panaszolt domain nevek hasonlósága,
összefüggése és a felek egyezõsége miatt a Tanácsadó Testület a jelen egységes
állásfoglalást hozta meg mindkét panaszolt domain névre vonatkozóan.

Panaszos kifogását a Domain Regisztrációs Szabályzat
(„DRSZ”) 2.2.2 pontjára alapította. Kiemelte többek között azt, hogy a domain
igénylõ úgy köteles megválasztani az igényelt domain nevet, hogy a domain név
jelentéstartalmára nézve ne legyen gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. Hivatkozott
továbbá a „BioTech USA” márkanév, védjegyek (nemzeti lajstromszám:
194143 és 214053, EU lajstromszám: 013067351) és étrendkiegészítõ termékek
magyarországi jóhírére, széles körû publicitására. Panaszos elõadta továbbá,
hogy cégcsoportja felvásárolta a Scitec nevû, hasonló termék portfóliójú
és ilyen védjegyekkel rendelkezõ cégcsoportot. Csatolta neves magyar
hírportálok erre vonatkozó aktuális cikkeit is – amelyek épp a Panaszolt általi
igénylés elõtti hónapban jelentek meg.

Panaszos hivatkozott a Védjegyek és földrajzi
árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§-ra, ill. az EU 2017/1001
EU védjegy rendelet 9. cikkére – ezek alapján kifejtette, hogy a más
védjegyével azonos vagy összetéveszthetõ domain névnek a védjegyjogosult
engedélye nélkül folytatott üzleti célú használata védjegybitorlást valósít
meg. Meglátása szerint a fogyasztók a Panaszos cégére, ill. termékeire
asszociálnának, tévesen ezek szoros kapcsolatát feltételezve a panaszolt domain
nevekkel, ill. az azokon elérhetõ tartalommal. Hangsúlyozta továbbá, hogy a
Panaszos általi friss cégfelvásárlás és annak nagy sajtóvisszhangja kapcsán rosszhiszemû
és megtévesztõ is a két márkanév panaszolt két kombinációjának igénylése a
Panaszos által.

 

A Panaszolt nem terjesztett elõ beadványt.

A Tanácsadó Testület azt
vizsgálta, hogy mennyiben jogellenes vagy megtévesztõ a domain Panaszolt általi
használata, ezen belül különösen azt, hogy mennyiben sértené a Panaszos
védjegyjogait.

A
Testület megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott védjegyek,
kereskedelmi nevek hangsúlyos elemei a Biotech és a Scitec szavak, azaz a
panaszolt domain nevek két összetevõje.

A jogellenességgel
kapcsolatban a Testület hangsúlyozza, hogy a Panaszos által idézett Vt. 12. §
(2) bekezdése c) pontja alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet,
aki engedélye nélkül,  gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel
azonos, vagy ahhoz hasonló megjelölést, még ha azt a védjegy árujegyzékében
szereplõkkel nem azonos, vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban teszi – feltéve, hogy a védjegy belföldön
jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené
vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy
jóhírnevét.

A
Testület ezért egyetért a Panaszos megállapításával, mely szerint a fogyasztók
a kifogásolt domainekrõl a Panaszos védjegyoltalom alatt álló márkáira asszociálhatnak,
és ezáltal megtéveszthetik fogyasztókat. Megjegyzi a Testület, hogy a Panaszolt
egyéni vállalkozóként igényelte a domain neveket, azaz gazdasági tevékenység
körében. Továbbá gyaníthatóan megtévesztõnek is tartja a Testület a fenti
domainek Panaszolt általi igénylését: azokat ugyanis rögtön a Panaszosi friss
cégfelvásárlásról, és azáltal a kétféle márkanév egy tulajdonosi körbe
kerülésérõl szóló híreket követõ hónapban igényelte, lényegében kombinálva a
két márkanevet – és így gyaníthatóan kihasználta a fogyasztók kapcsolódó
érdeklõdését. A Panaszolt a panasszal és így a fentiekkel kapcsolatban egyáltalán
nem tett nyilatkozatot, amelyet a jelen ügy körülményeire tekintettel a Testület
szintén a panaszolt terhére értékelt.

A
Testület véleménye szerint a fentiek gyaníthatóvá teszik a jogellenességet (védjegybitorlást)
és a megtévesztést.

Értékelve a felek által elõadottakat és
becsatolt iratokat, a Testület a Panaszos által hivatkozott gyanítható jogellenességi
feltételeket, illetve a gyanítható megtévesztõ jelleget megvalósulni látja, és
így a domain igénylése a DRSZ 2.2.2 a) és c) pontjába ütközik.

A
fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt
által választott biotech-scitec.hu és a scitec-biotech.hu domain nevek az õ részére
nem kerülhetnek delegálásra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest,
2020. június 30.

 A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.