Eseti állásfoglalások

A big-brother.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (614/2002. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 06/2002.
(VIII. 26.) Állásfoglalása

A big-brother.hu domain
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett
panasz

(614/2002. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület
elõtt 614/2002. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002.
augusztus 26-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

A big-brother.hu domain nem
delegálható a Csúcs.hu Kft. számára.
A domain az MTM-SBS Televízió Rt. számára
delegálandó.

Indokolás:

 

A 614/2002. sz. ügyben az InterWare Rt. mint az
igénylést vitató MTM-SBS Televízió
Rt. regisztrátora a Csúcs.hu Kft. által a
big-brother.hu domainnév vonatkozásában
benyújtott igényt (regisztrátor: Csúcs.hu
Kft.) utalta a Tanácsadó Testület (TT) elé.
A TT Titkársága révén 2002. július 16-án kiküldött levelében felkérte
Igénylõ regisztrátorát, a Csúcs.hu Kft-t, hogy küldje meg az
igénylõlapot valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a
titkárság címére, tájékoztassa az
Igénylõt a TT elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor vagy az
Igénylõ véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a
véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A
Regisztrátor a megadott határidõn belül írásban nem
közölte véleményét.

A Csúcs.hu Kft. által a big-brother.hu
domain vonatkozásában benyújtott prioritás
nélküli igénylés 2002. június 26.
került nyilvántartásba. Az MTM-SBS
Televízió Rt. 2002. július 1-én
nyújtott be prioritás nélküli
igénylést, az Rt. Internet
igazgatója az igényléshez csatolt levelében úgy fogalmazott, hogy ‘a
big-brother elnevezés a Tv2 kereskedelmi csatornán induló új mûsor
címe, amely már promóciós anyagokkal, reklámokkal meghirdetésre került.
Mivel a mûsorhoz kapcsolódó site is készül,
kérjük, hogy regisztrációs
megrendelésünket elfogadni szíveskedjenek’.

Az MTM-SBS Televízió Rt.
2002. július 9-én a regisztrátor InterWare Rt-hez intézett levelében
fejtette ki bõvebben az igényléssel kapcsolatos álláspontját. A
levélben a csatolt dokumentumok alapján az MTM-SBS Televízió Rt.
kifejtette azt az álláspontját, amely szerint prioritással
rendelkezõ igénye van a tárgybeli domainnel kapcsolatban; ezt a
levél mellékleteként csatolt, a World Intellectual Property Organization
(WIPO) által kiállított védjegyigazolással –
amelynek tanúsága szerint a BIG BROTHER
szóvédjegy jogosultja a John de Mol Produkties B.V.- ,
továbbá azzal a nyilatkozattal támasztotta
alá, amely szerint a John de Mol B.V. jogutódja, az
ENDEMOL International B.V. engedélyt ad a védjegy
használatára az MTM-SBS Televízió Rt-nek. Az
igénylés státusza prioritásosra 2002.
július 10-én módosításra került
a nyilvántartásban.

A Tanácsadó Testület
vizsgálata során megállapította, hogy a BIG
BROTHER megjelölés valóban a John de Mol Produkties B.V. (késõbb ENDEMOL Netherlands B.V.,
nemzetközi disztribútora az ENDEMOL International B.V.) mint jogosult
számára a Madridi Megállapodás és Jegyzõkönyv rendelkezéseivel
összhangban nemzetközi bejelentés alapján lajstromozott védjegy, amely
vonatkozásában a nemzetközi
lajstromozásból eredõ oltalom Magyarországra is kiterjed; a
lajstromozás kelte 1999. október 26. A 724183 lajstromszámú védjegy
árujegyzékébe a nizzai osztályozás szerinti 9., 16., 25., 28. és 41.
áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tartoznak; a
védjegyoltalom Magyarországon nem terjed ki a 9. és
16. áruosztályokba tartozó árukra és
szolgáltatásokra, mivel ezek tekintetében a Magyar
Szabadalmi Hivatal elutasítást közölt a
Nemzetközi Irodával a Madridi Megállapodáshoz
kapcsolódó Jegyzõkönyv
5. cikke alapján.

A TT 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalása szerint
alkalmazásában a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott
védjegynek minõsül a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló
Madridi Megállapodás és a hozzá kapcsolódó Jegyzõkönyv
rendelkezéseivel összhangban nemzetközi bejelentés alapján a WIPO
Nemzetközi Irodájánál lajstromozott védjegy is, feltéve, hogy a
nemzetközi lajstromozásból eredõ oltalom a megállapodás és a
jegyzõkönyv értelmében Magyarországra is kiterjed.

Az iratokhoz
csatolt angol nyelvû nyilatkozat szerint az ENDEMOL International
B.V. mint az ENDEMOL Netherlands B.V. nemzetközi disztribútora
felhatalmazza az MTM-SBS Televízió Rt-t, hogy az a BIG BROTHER védjegyet
Magyarország területén hasznosítsa ‘Internet, SMS, GPRS, UMTS,
PDA, emeltdíjas telefon szolgáltatás
igénybevételével vagy bármely más
számítógépes hálózaton
keresztül, online és/vagy interaktív módon
elektronikus formában vagy más hasonló
módon’. Az MTM-SBS Televízió Rt. tehát
a védjegyek és földrajzi
árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) által használt
fogalomrendszer szerint a védjegy használója, s nem jogosultja. A
hatályos Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.4. pontja
szerint ‘prioritással rendelkeznek azok az igények, […]
amelyeknél a választott név […]
a Magyar Szabadalmi Hivatal által az IGÉNYLÕ, mint
jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat (szó,
szavak)’. A TT állásfoglalása szerint az Irányelvek szövegét a Vt.
fogalomrendszerével összhangban kell értelmezni. A használó MTM-SBS
Televízió Rt. által benyújtott igény prioritásosnak nem minõsülhet
– a szóban forgó domainre vonatkozó igény az Irányelvek 1.4. b) pontja
alapján akkor minõsülhetne prioritásosnak, ha a John de Mol
Produkties B.V., illetõleg az Endemol B.V. nyújtotta
volna be.

A következõ
lépésben a TT azt vizsgálta, hogy az elsõként nyilvántartásba vett
igény teljesíthetõ-e. A TT állásfoglalása szerint a Csúcs.hu Kft.
mint gazdasági társaság részérõl vélelmezhetõ a domain
gazdasági tevékenység körében való
használatára irányuló szándék.
A TT vizsgálata során megállapította, hogy a
Csúcs.hu Kft. tevékenységi körei
között szerepel a 2232 TEÁOR számú
videofelvétel-sokszorosítás
tevékenység is, amely a nizzai osztályozás
szerinti 41. osztályba tartozó
szolgáltatás. Ezen túlmenõen helytálló az MTM-SMS televízió Rt.
azon érvelése, az Rt. tervezett mûsorát már széles körben
promotálta, a megjelölés a nyilvánosság számára megismerhetõ volt.
A Csúcs.hu Kft. elmulasztotta a nyilatkozatot saját
igénylését illetõen. Az
összes körülmény mérlegelése alapján TT álláspontja szerint a domainnek
a Csúcs.hu Kft. által történõ használata gyaníthatóan jogellenes
ill. megtévesztõ volna, ezért az Irányelvek 3.2. pontja alapján nem
választható.

Mivel az idõrendben elsõként benyújtott
igény nem teljesíthetõ, a Testület az MTM-SBS Televízió Rt.
másodikként benyújtott igényét vizsgálta. A Testület rendelkezésére álló
adatok szerint az MTM-SBS Televízió Rt. a BIG BROTHER védjegy domainként
történõ használatára is kiterjedõ használati engedéllyel
rendelkezik a védjegyjogosulttól, ezért a számára történõ delegálás
a Testület szerint gyaníthatóan nem jogellenes ill. nem
megtévesztõ, ezért nem ütközik a Domainregisztrációs Üzletpolitikai
Irányelvek rendelkezéseibe. A domain az MTM-SBS
Televízió Rt. számára
delegálandó.

A TT felhívja az MTM-SBS
Televízió Rt. figyelmét, hogy a védjegyhasználati jogának
megszûnése esetén a további használat jogellenes lehet, s ilyen
esetben a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 5.1. e)
pontja alapján a domain
felfüggesztésére vagy visszavonására
kerülhet sor.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. augusztus 26.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.