Eseti állásfoglalások

A benovative.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 26/2012 (X. 25.) sz. Állásfoglalása

 

A benovative.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(917/2012 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A benovative.hu domain név magánszemély részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

A benovative.hu domain nevet magánszemély igényelte („Igénylõ”). Az igénylés ellen a Be-novative Hungary Kft. („Panaszos”) nyújtott be panaszt és kérte a delegálás megtagadását, valamint részére történõ teljesítését.

 

A Panaszos elõadta, hogy a „be-novative” kifejezés Magyarországon 2012. június 8. óta a cégneve, az Egyesült Államokban ettõl korábbi idõponttól is, továbbá, a cég a birtokosa a be-novative.com domain névnek is. Elõadta, hogy a „be-novative” szoftver az egyik fõ termékük. Kifejtette, hogy „amennyiben a benovative.hu domain név a jelenleg feltételes használójánál marad, úgy társaságunk, partnereink és potenciális partnereink is jelentõs érdeksérelmet szenvedhetnek el hiszen a domain név jelenlegi feltételes használóinak érdekkörébe tartozó CreativeLineGroup Kft., és az általa üzemeltetett creativelinegroup.hu domain neve alatt a vállalkozásának tevékenységi köre közel azonos” az övével, és a CreativeLineGroup Kft. egy másik honlapjának tartalma jelent meg a benovative.eu domain felületén. Állítását mellékletként csatolt screen shot-tal támasztotta alá. A Panaszos álláspontja szerint megtéveszti a fogyasztókat és szerzõi jogot is sérthet a delegálás. Utóbbi kérdést nem fejtette ki részletesen. Panasza mellékleteiben utalt arra, hogy az igénylõ magánszemély a CreativeLineGroup Kft. egyik tagja, ám ezzel kapcsolatosan sem fejtett ki részletesen érvelést.

 

Az Igénylõ a panasz elutasítását kérte, elsõdlegesen eljárási hibára hivatkozással, mert számítása szerint a panasz megkésett. Másodlagosan elõadta, hogy a panaszos cégének magyar nyelvû tartalma elérhetõ a be-novative.com címen, és neki mint Igénylõnek nincs semmilyen kapcsolata a be-novative.hu domain névvel. További érvként az Igénylõ hivatkozott arra, hogy a „be-novative” kifejezés nem áll védjegyoltalom alatt. Az Igénylõ nyilatkozott, hogy valótlan a Panaszos átirányításra vonatkozó elõadása. Az Igénylõ „a CreativeLineGroup Kft. képviseletében” kijelentette, hogy nem tartja versenytársnak a Panaszost, „legfeljebb téma-társnak”, és elõadta, hogy a domainnel egy angol szójátékot célzott, amely az „are you INnovative- be novative”, és ezt a szójátékot a cége régóta használja, amit a benovative.eu domainen levõ tartalom is bizonyít.

 

Annak ellenére, hogy a Panaszos nem hivatkozott konkrétan a Domain Regisztrációs Szabályzat megfelelõ pontjaira Tanácsadó Testület eljárása során elsõdlegesen a domain név esetleges jogellenességét vizsgálta, és csak ezt követõen foglalkozott a megtévesztés kérdéskörével.

 

A TT a jogellenesség körében elsõdlegesen a névkizárólagosság kérdésével foglalkozott, e tekintetben a TT az Igénylõ álláspontját osztotta, és megállapította, hogy névkizárólagosságra hivatkozással, a Panaszos csak a kötõjeles, cégnevével azonos forma ellen emelhetne kifogást. A szerzõi jog esetleges megsértése körében a TT megállapította, hogy a Panaszos nem valószínûsítette, hogy szerzõi joggal védett kifejezés lenne a „benovative”, e tekintetben szintén az Igénylõ álláspontját osztotta a TT, hogy a kifejezés egy angol szójáték.

 

A TT a jogellenesség körében a lehetséges versenyjogi sérelem bekövetkezését is vizsgálta. E tekintetben a Panaszos egyáltalán nem fejtett ki érveket, azonban a TT figyelembe vette, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („Versenytörvény”) 6. § tiltja a versenytárséval azonos, vagy ahhoz megtévesztésig hasonló árujelzõ használatát. A TT az árujelzõ használat körében következetesen alkalmazza azt a gyakorlatot, hogy nemcsak a védjegyoltalommal védett kifejezések lehetnek árujelzõk, hanem kereskedelmi nevek, domain nevek is. A Versenytörvény hatálya azonban csak a versenytársak közötti magatartásokra terjed ki.

 

A jelen ügyben az Igénylõ egy magánszemély, aki semmiképpen nem tekinthetõ a Panaszos versenytársának. Külön kérdés, hogy az Igénylõ tulajdonában álló társaság tekinthetõ-e a Panaszos versenytársának, azonban a TT ezt a kérdést mindaddig, amíg nem található az Igénylõ cégének tevékenységére utalás a weboldalon ezt korainak találta, ebben a körben a TT nem fogadta el a hitelesítés nélküli screen shot-okat, mivel azokból sem dátum sem a lehívott oldal nem állapítható meg. A versenytárs fogalmának vizsgálata körében a TT azt is figyelembe vette, hogy a panaszos egyesült államokbeli társaságának tevékenységére hivatkozott, amelynek földrajzi szempontból az Igénylõ tulajdonában levõ társaság valószínûsíthetõen nem versenytársa.

 

Mivel mindkét fél hivatkozott a benovative.eu honlapra is, a TT ennek tartalmát is megvizsgálta, azonban e körben is az Igénylõ álláspontját osztotta, miszerint a honlapon nincs olyan tartalom, amely utalna a Panaszos tevékenységére, termékére, és kizárólag a Panaszos által hivatkozott angol szójáték szerepel az oldalon. A TT a fogyasztók megtévesztésének lehetõségét erre tekintettel nem tartotta valószínûnek.

 

Az ügy kapcsán a TT felhívja a panaszosok figyelmét, hogy az esetleges megtévesztés körében nem tartja elegendõnek a „megtévesztésre” hivatkozást, és a panaszosoknak kell valószínûsítenie, hogy van olyan üzletféli (fogyasztói) kör, amely a delegálni kívánt névbõl egyértelmûen a panaszos társaságára vagy tevékenységére asszociál.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a benovative.hu domain név az Igénylõ részére delegálható és a Panaszt elutasította.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 10. 25.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.