Eseti állásfoglalások

A bblue.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 20/2012. (VII. 31.) sz. Állásfoglalása 

A bblue.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(911/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A bblue.hu domain az igénylõ Fardi Kft. számára delegálható.

 

Indokolás:

A bblue.hu domain név a Fardi Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhely: 2700 Cegléd, Aranymeggyes utca 22/B., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-106373) (a továbbiakban „Panaszolt”) részére 2012. június 23. napján feltételes használatba adásra került. Az igénylés ellen a Domainregisztrációs Szabályzatban („DSZ”) elõírt határidõn belül 2012. június 26-án („Panaszos”) a magát a Carbon Solutions Korlátolt Felelõsségû Társaság képviselõjeként megjelölve élt kifogással és kérte az igény elutasítását.

Panaszos elõadta, hogy a bblue.org illetve bblue.cc domain nevek „tulajdonosa és egyben felhasználója”, továbbá hogy a Panaszolt által igényelt bblue.hu domain név „szabadalmaztatás alatt van”, ezért kéri, hogy a panasz tárgyát képezõ domain nevet a Carbon Solutions Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-986079) részére delegálják, amelynek Panaszos az „ügyvezetõ igazgatója”. A Panaszos a Carbon Solutions Kft. Qu Lei ügyvezetõ aláírási mintáját, a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot valamint a cég cégkivonatát kérelméhez csatolta.

Panaszolt 2012. július 16-án kelt észrevételében fenntartotta igényét a bblue.hu domain névre és elõadta, hogy a domain nevet elsõként igényelte, jogellenes magatartást nem tanúsított, jóhiszemûen járt el, a cég divatáru gyártására és forgalmazására kívánja használni a nevet, a tevékenység megkezdése és a domain igénylése elõtt elvégzett saját kutatás más ruházattal vagy más jellegû, hasonló nevû vállalkozást nem tárt fel. A Panaszolt hangsúlyozta továbbá, hogy bizonyíthatóan több mint fél éve gyárt ezen a néven ruházatot és látja el õket ezzel a névvel, míg a Panaszos által hivatkozott Carbon Solutions Kft. csak pár hónapja alakult.

A TT az alábbi tények és körülmények összességének értékelése és az irányadó DSZ ill. jogszabályhelyek alapján megállapítja, hogy a Panaszos a TT eljárásának igénylésére nem volt jogosult, ezért a panaszt elutasítja és az eljárást megszünteti.  

A bblue.org és bblue.cc domain nevek regisztrált jogosultjait tartalmazó whois rekordok a Panaszos elõadásával ellentétesen nem a Panaszos nevén, hanem a panamai székhelyû Fundacion Private Whois társaság nevére kerültek regisztrálásra 2012. március 29-én. A domain neveket regisztráló társaság elnevezésébõl és a kapcsolatteremtésre megadott adatok alapján alappal feltételezhetõ, hogy a bejegyzett domain tulajdonos a tényleges domain tulajdonos adatainak leplezésével foglalkozó társaság. A fenti domain nevek tulajdonosi körérõl rendelkezésre álló adatok alapján tehát csak az állapítható meg egyértelmûen, hogy a Panaszos nem tekinthetõ a bblue.cc illetve bblue.org domain nevek tulajdonosának, így tulajdonosi minõségére a Panaszos panaszt vagy igényt sem alapíthat. 

A TT megvizsgálta és a vizsgálat eredményeképpen kétségesnek tekinti a Panaszos képviseleti jogosultságát a Carbon Solutions Kft. képviseletére, amely részére a Panaszos a bblue.hu domain nevet a Panaszolt hátrányára delegálni kívánta.

A becsatolt okiratok és különösen a cégnyilvántartásban szereplõ adatok alapján a TT a hatályos és vonatkozó jogszabályok alapján megállapította, hogy a Panasz benyújtásának idõpontjában a Carbon Solutions Kft. önálló aláírási joggal rendelkezõ ügyvezetõje Qu Lei. A Panaszos a cégnyilvántartásban tagként sem szerepel. A Panaszos képviseleti jogosultságát feltehetõen a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozat” elnevezésû okirattal kívánta igazolni, amely õt mint „meghatalmazott (igazgató)”-t tünteti fel. Az okirat azonban alaki kellékei, tartalmi elemei alapján nem tekinthetõ a Panaszosnak adott érvényes meghatalmazásnak. A TT elvi éllel szögezi le, hogy eljárása során elsõsorban a közhiteles nyilvántartások tartalmát fogadja el valósnak, az egyes gazdasági társaságok ettõl eltérõ tényleges tulajdonosi szerkezetének feltárása az eljárásának nem része.

A DSZ 9.1 pontja szerint a TT eljárását az igényelheti, akinek jogos érdeke fûzõdik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott domain az adott igénylõ (Panaszolt) részére történõ delegálása a DSZ szabályaiba ütközik.

Panaszos beadványában jogos érdekét arra alapította, hogy bizonyos domain nevek tulajdonosa, illetve hogy a domain névhez feltételezhetõen érdekelt Carbon Solutions Kft. képviseletében jár el. Ennek ténybeli alapját Panaszos azonban nem tudta hitelt érdemlõen bizonyítani, így a Panaszos az eljárás megindításához szükséges jogos érdeke sem állapítható meg, következésképp a fentiek alapján a Panaszos beadványát a DSZ 9.11 pontja alapján elutasítja, az eljárást megszünteti és rögzíti, hogy érvényesen beadott panasz hiányában a domain név delegálásának a Panaszolt részére nincs akadálya.

A TT a fentieken túl tájékoztatja a Panaszost, hogy a panasz érdemi vizsgálata mellett is a panasz elutasításának lett volna helye, az alábbiak szerint:

A TT megvizsgálta a névválasztás és névhasználat jogellenességét vagy megtévesztõ jellegének lehetõségét is. A Panaszolt nyilatkozatára és a cégnyilvántartásba bejegyzett tevékenységi körökre is kiterjedõ vizsgálat eredményeképpen a TT megállapította, hogy semmilyen adat sem valószínûsíti, hogy a Carbon Solutions Kft., a Panaszos és a Panaszolt versenytársak lennének. Így a bblue.hu domain név nem megtévesztõ jellegû, mivel nem összetéveszthetõ olyan korábbi szolgáltatással vagy termékkel, amely ezen név alatt már ismertté vált volna.  

A TT mérlegelte továbbá a gazdasági társaságok alapításának körülményeit, továbbá a felek nyilatkozatait és arra az álláspontra jutott, hogy a Panaszolt a DSZ 2.2.1-ben elõírt megfelelõ gondossággal, jóhiszemûen járt el. A Panaszolt elõzetes kutatást végzett annak érdekében, hogy más személy vagy szervezet jogait a domain igénylési kérelemmel ne sértse, nem merült fel semmilyen olyan tény vagy adat, amely a Panaszolt jóhiszemû és gondos eljárását megkérdõjelezné, ilyen rosszhiszemû eljárásra a Panaszos sem hivatkozott.

A TT rögzíti, hogy a Panasz vizsgálatának idõpontjáig a Panaszos által hivatkozott bblue.org ill. bblue.cc, valamint a tárgybani bblue.hu domain nevek tényleges használatba vételre nem kerültek, azokon a nyilvánosság számára elérhetõ tartalom nem található,  így e tekintetben a TT álláspontját kizárólag a Panaszos és a Panaszolt által röviden elõadottak alapján alakíthatja ki. A vitatott domain név alatt elérhetõ tartalom teljes hiányából következõen az ilyen tartalommal kapcsolatban felmerülõ megtévesztõ jelleget a TT értelemszerûen kizártnak tekinti a jelen állásfoglalás idõpontjában. A jövõbeli használatra pedig megtévesztõ szándék – erre utaló tény vagy adat hiányában – nem vélelmezhetõ. Egyidejûleg felhívja a Panaszos figyelmét, hogy a TT vizsgálatának köre csak a közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált .hu felsõ szintû domain nevekre, továbbá az alatta delegált domain nevekre terjed ki, a nemzetközi domain nevekre nem terjed ki. Nem állapítható meg a név megbotránkozást, vagy félelmet keltõ volta sem.

A TT álláspontja szerint tehát erre utaló körülmények hiányában a jelen regisztrációs eljárásban érdemi vizsgálat esetén sem lenne gyanítható, hogy a bblue.hu domain név delegálása és annak Panaszolt általi (jövõbeli) használata a DSZ rendelkezéseibe, így különösen a DSZ 2.2.1 vagy 2.2.2 pontjaiba ütközne.

Panaszos beadványában továbbá hivatkozott arra, hogy a bblue.hu domain már „szabadalmaztatás alatt van”, de ezt valószínûsítõ vagy ezt részletezõ okiratot – amelybõl a jogvédelem tartalma, jogosultja, terjedelme illetve azon államok köre, amelyre a jogvédelem kiterjed – a Panaszos szintén nem csatolt, így hivatkozását a TT figyelembe venni nem tudta.

A Panaszolt a domain regisztrációs eljárást idõrendben elsõként indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre elõterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében történik („first comes – first served” elve).

A TT álláspontja szerint Panaszosnak is számolnia kellett azzal, hogy a bblue.hu domain név delegálása fõszabályként az idõrendben elsõként beérkezett igény alapján kerül sor, amely a Panaszolt és más személyek elõtt is nyitva állt, ennek ellenére Panaszos a vitatott domain regisztrációját elmulasztotta.

A TT felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy Panaszolt a vonatkozó jogszabályok és a DSZ 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelõsséggel tartozik a használat jogszerûségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért. A TT a fentiekre is tekintettel felhívja Panaszolt figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely a megfelelõ engedélyek hiányában a hatályos jogszabályok szerint jogellenes vagy megtévesztõ lenne, illetõleg tartózkodjon a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek megsértésétõl.

A TT általánosságban kiemeli, hogy az elmúlt idõszakban a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okiratok (meghatalmazások) kapcsán megnövekedett számú tartalmi és alaki hiányosságokat tapasztalt. Ezért a jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései – és a jogbiztonság általános követelményére is tekintettel elvi éllel rögzíti, hogy képviseleti jogosultság megfelelõ igazolását a TT eljárása alapvetõ feltételének tekinti.

Ezért a TT nyomatékkal felhívja a TT eljárást igénybe venni kívánók figyelmét arra, hogy fenntartja a jogot a más – természetes vagy jogi – személy képviseletében eljáró személy által benyújtott panasz érdemi vizsgálat és hiánypótlásra való felhívás nélküli elutasítására, ha az igazolásra becsatolt okirat(ok) tartalmi elemei a képviseleti vagy más jogosultság kétségtelen megállapítására elégtelenek.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2012. július 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.