Eseti állásfoglalások

A bauer.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
16/2017. (X. 30.) sz. Állásfoglalása

 

A bauer.hu
domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1032/2017.
sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával,
különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A bauer.hu a Cetinje s.r.o.
igénylõ részére nem delegálható. A domain a BAUER Magyarország kft. részére
delegálható.

 

Indokolás:

 

A bauer.hu domain delegálását
a Cetinje s.r.o. igénylõ (Panaszolt) igényelte a World Web Data Kft.-nél,
amely igénylés ellen a BAUER Magyarország Speciális Mélyépítõ Kft. (1093
Budapest, Czuczor u. 10.) társaság („Panaszos”) nyújtott be kifogást, arra
hivatkozva, hogy õ a BAUER AG, „magyarországi képviselõje”.  A panaszt a
BlazeArts Kft.-nál nyújtotta be a panaszos.

 

A kifogásában a
Panaszos az
alábbiakat
fejtette ki:  A cégcsoport a német Bauer AG-hoz tartozik.

 

A közös „BAUER” márkanevet 2012.
január 1-je óta használják. Már ebben az idõpontban igényelték a domain nevet,
azonban akkoriban ez technikailag nem volt lehetséges, mert egy másik, szintén
Bauer nevû cég használta (Bauer+Bauer Hungária Kft). Ezért négy másik domain
nevet kezdtek használni, köztük a bauerhungary.hu –t. Amikor értesült arról,
hogy a bauer.hu domain használója felszámolás alá került, igényelte a domain
nevet, azonban azt az értesítést kapta, hogy a Panaszolt 4 másodperccel
megelõzte az igénylésben. Jogi érvelésében kifejtette, hogy a domain név
cégneve, kereskedelmi neve, egyértelmûen társaságával azonosítják.

 

A Panaszolt is írásban
reagált a panaszra. Kifejezetten kérte, hogy ne hozza a panaszát a TT teljes
terjedelmében nyilvánosságra, amely kérelmet a TT elfogadott, ezért a részletek
kifejtése nélkül hivatkozik az elõadottakra: a tervezett felhasználás
kifejezetten a „bauer” szó német jelentésével (földmûves) áll kapcsolatban, az
elsõsorban német nyelvterületre irányuló, magyar földmûvelési tevékenységgel
kapcsolatos szolgáltatás lenne.

 

 

A Tanácsadó Testület a
Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta.
Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy
használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet
keltõ; vagy megtévesztõ.

 

A kizáró okok közül egyedül a
„gyanítható jogellenesség”  és a „megtévesztés” az, amelyet a jelen ügyben
vizsgálni lehet. E tekintetben a TT az alábbiakat állapította meg:

 

A Polgári Törvénykönyv teljesen
egyértelmû szabályozást tartalmaz a „névkizárólagosság” tekintetében és védi a
jogi személyek elnevezését. Jelen esetben a „Bauer”, bár valóban van jelentése
németül, a panaszos cégének fantázianeve, amelyet a jog véd. Külön jelentõsége
lehet, hogy a választott név a Bauer AG esetében az alapító eredeti
családnevére vezethetõ vissza (bár erre a panaszos nem hivatkozott, az
információ a nyilvános forrásokban elérhetõ).

 

A Ptk. szabályain túl figyelembe
kell venni a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII törvény (Versenytörvény) 2. és 8. §-át, amelyek kimondják
az alábbiakat:

 

2. § Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül
– különösen a megrendelõk, vevõk, igénybevevõk és felhasználók (a továbbiakban
együtt: üzletfelek), illetve a versenytársak törvényes érdekeit sértõ vagy
veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen –
folytatni

 

6. § Tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a
továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül
olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az
eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani, forgalmazni vagy
reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzõt vagy egyéb megjelölést használni, amelyrõl
a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni.

 

Mivel a Panaszolt nem fejtette
ki, hogy ki a megbízója, a TT-nek nem állt módjában vizsgálni, hogy milyen
„mezõgazdasággal kapcsolatos információs weboldalt szeretne a Panaszolt
üzemeltetni, ezért a rendelkezésre álló információk alapján döntött.

 

Mivel információ hiányában az sem
dönthetõ el, hogy Panaszos és Panaszolt megbízója versenytársak-e, a Panaszos
igénye a név kizárlagosságon alapul, amelyet a TT minden ügyében elsõdleges
alapelvként kezel. Egy késõbbi jogvita elkerülése érdekében a TT, a gyanítható
megtévesztés és jogellenesség elkerülése érdekében fogadta el a Panaszos
érveit.  A Panaszos a saját részére történõ delegálás érdekében köteles
megtenni a szükséges lépéseket is.

 

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. október 30.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.