Eseti állásfoglalások

A bankbudapest.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 16/2009. (VIII. 05.) sz. Állásfoglalása

 

a bankbudapest.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(797/2009. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 797/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. augusztus 5-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Dataport Hungary Kft. bankbudapest.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A bankbudapest.hu domain nevet a Dataport Hungary Kft. (1145 Budapest, Róna utca 153. fszt. 1.) (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. április 27. napján. Az igénylés ellen a Budapest Bank Nyrt. („Panaszos”) élt kifogással 2009. április 30. napján, melyben kifejtette, hogy a megigényelt domain név a Panaszos védjegyével való összetéveszthetõség okából sérti a Budapest Bank cégnévhez és közismert, jóhírû védjegyéhez fûzõdõ jogait. Ezen felül a Panaszos elõadta, hogy a domain név egyébként is megtévesztõ, mert az  igénylõ nem hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás, azonban maga a domain név olyan tevékenység végzésére is utalhat, amelyet csak az 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) szabályai alapján a Pénzügyi Szervezetek Általános Felügyelete engedélye alapján lehet végezni. Utalt a Panaszos arra is, hogy a megtévesztõ megjelöléseket nemcsak a Hpt., hanem a Védjegytörvény, a Cégtörvény, a Fogyasztóvédelmi törvény és a Versenytörvény is tiltja.

Ezzel szemben a Panaszolt elõadta, hogy a választott domain név nem sértheti a Panaszos jogait tekintettel arra, hogy a Panaszoséval megegyezõ tevékenységet végezni vagy szolgáltatást nyújtani nem kíván, összetéveszthetõség nem áll fenn, illetve védjegyhez fûzõdõ jogait nem zavarja. Egyébként pedig Panaszolt a domain név alatt egy ingyenes keresõszolgáltatást kíván mûködtetni, mely webes és egyéb alkalmazásokon keresztül lenne elérhetõ. A Panaszolt szerint a „bank” és a  „Budapest” szavak jellegükbõl kifolyólag leíróak és nem rendelkeznek megkülönböztetõ erõvel, ezért ezek használatától senkit sem lehet elzárni védjegyjogi alapon. Ezen felül elõadta, hogy a Panaszos által meghivatkozott Hpt. olyan módosításon esett át 2008. szeptember 1.-ei  hatállyal – annak 199. és 200. § -nak hatályon kívül helyezésével – amely alapján a „bank” szó használata már nem a hitelintézetek privilégiuma. Utalt a Panaszolt arra is, hogy számos olyan domain név került a múltban delegálásra amelyek tartalmazzák a „bank” vagy a „Budapest” szót de ezen felül nem hozhatóak összefüggésbe a Panaszossal.

A Tanácsadó Testület a tények értékelése és az irányadó jogszabályhelyek vizsgálatával, Panaszolt érveinek részbeni elfogadása ellenére arra a következtetésre jutott, hogy a domain név delegálása Panaszolt számára nem teljesíthetõ. A Tanácsadó Testület elfogadja a Panaszolt Hpt. módosítására vonatkozó érvelését, illetve nem lát versenyellenes magatartást önmagában a domain Panaszolt általi igénylésében, ill. a Panaszolt által elõadott funkció keretein belüli használatában, azonban a domain delegálása két jogcímen is a Domain Regisztrációs Szabályzatba (továbbiakban: DRSZ) ütközik:

Egyrészt a DRSZ 2.2.2. c) pontja alapján nem választható olyan domain név amely megtévesztõ. Bár osztja a Tanácsadó Testület a Panaszolt azon érvelését miszerint úgy a „Budapest” mint a „bank” szavak rendkívül gyakoriak a mindennapi életben, a két szó együttes használata a hazai köztudatban a Panaszos személyével és szolgáltatásaival azonosul. Önmagában a két szó felcserélt sorrendje nem ad kellõ megkülönböztetõ jelleget a Panaszos ezen cégnevéhez, kereskedelmi nevéhez vagy védjegyéhez képest.

Másrészt a DRSZ 2.2.2. a) pontja alapján nem választható olyan domain név amely jogellenes. Az 1997. évi XI. törvény 12.§ (2) bekezdés b) pontja alapján jogellenes az olyan megjelölés használata, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek egy bejegyzett védjegyhez való hasonlósága és az érintett áruk (szolgáltatások) hasonlósága miatt.

A Tanácsadó Testület arra a következtetésre jutott, hogy a fenti jogszabályhely valamennyi feltétele fennáll az ügy alapját képezõ tényállásban. Az összetéveszthetõségre vonatkozóan a fentiekben már kifejtésre került a TT álláspontja. A Panaszolt által tervezett szolgáltatás pedig a saját nyilatkozata és önmagában az igényelt domain név jelentése alapján nyilvánvalóan összefügg a banki szolgáltatásokkal – akkor is, ha az nem közvetlenül hitelintézeti ill. banki tevékenységet valósít meg. Mindezekre tekintettel alapos okkal feltételezhetõ, hogy a domain Panaszolt részére történõ delegálása sértené vagy kihasználná Panaszos védjegyének a megkülönböztetõ képességét.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2009. augusztus 5.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

  

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.