Eseti állásfoglalások

A balkezesbolt.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület  12/2007. (VI. 13.) sz. Állásfoglalása

a balkezesbolt.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(736/2007. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 736/2007. számon bejelentett ügyet a Testület Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. június 13-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Gerhát és Társa Bt. által a balkezesbolt.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés teljesíthetõ.

Indokolás:

A tárgyi ügyben a BlazeArts Kft. regisztrátor útján a Varázsbolt Bt. igényelte a Tanácsadó Testület eljárását.

A panaszos kifogásában arra hivatkozott, hogy domain használatára a Varázsbolt Bt-nek „nagyobb a prioritása”. Elõadta, hogy a Varázsbolt Bt. 2004. márciusa óta foglalkozik balkezes eszközök forgalmazásával, amelyet webáruházán keresztül végez az ország egész területén. A panaszos szerint „a köztudatban azonosult a Varázsbolt a balkezes bolt fogalmával”, s „a 2006. nyarán megjelent Balkezesek Kézikönyvének hasznos címek és telefonszámok jegyzékében is Balkezes Bolt címszó alatt csak a Varázsbolt Bt. szerepel”. Számos olyan weboldalt idéz, amelyen balkezes boltként a Varázsbolt Bt. által üzemeltetett bolt került megjelölésre, hivatkozik egyes internetes keresõrendszereknek a „balkezes” szóra adott találatainak eredményeire, illetõleg a bolt említéseire az írott és elektronikus sajtóban. Álláspontja szerint a www.balkezesbolt.hu webcím kifejezetten alkalmas egy ugyanilyen profilú webáruház létrehozására, „ha más vállalkozás tulajdonába kerül, akkor az kifejezetten sérti a  Varázsbolt Bt. üzleti érdekét, mivel ez a fogalom – „balkezes bolt” – a Varázsbolt közismert elnevezése az egész országban”.

A Gerhát és Társa Bt. igénylõ a kifogással kapcsolatos véleményében elõadja, hogy a domain igénylésekor körültekintõen járt el, tájékozódott a cégnyilvántartás illetõleg az MSZH védjegylajstroma alapján, ám nem talált olyan adatot, amely a megjelölés részére történõ delegálhatóságát korlátozó tényre utalt volna. Vitatja, hogy a Varázsbolt Bt. azonosult volna a balkezesbolt fogalmával, s kiemeli azt a tényt, hogy a balkezesbolt.hu domain alatt korábban már mûködött egy weboldal, amelynek üzemeltetõje balkezes eszközöket forgalmazott, ám tevékenységével felhagyott. Nyilatkozik arról, hogy a domaint maga is alkalmasnak tartja balkezes eszközök forgalmazására, hiszen ezen domain alatt korábban is ilyen bolt mûködött, ám nem ért egyet azzal, hogy a Varázsbolt Bt-nek bármiféle kizárólagossága lenne a megjelölés használatával kapcsolatban, s mint idõrendben elsõ igénylõ kéri a domain delegálását.

Válaszában a panaszos további keresõrendszerek általi találatokra hivatkozik, valamint arra, hogy Magyarországon panaszos üzemelteti az egyetlen balkezesek számára kifejlesztett eszközöket forgalmazó boltot. Korábban éppen a www.balkezesbolt.hu domaint üzemeltetõ – azóta megszûnt – cég miatt nem tudta regisztrálni a domaint, ám most célja az alatt ilyen profilú bolt e domain alatti üzemeltetése. Álláspontja szerint vállalkozása érdekét sértené, ha a domaint más birtokolná, mivel ilyen bolt a kis felvevõpiac mellett csak kis költség esetén üzemeltethetõ. Hivatkozik arra, hogy igénylõ számos más domainnel is rendelkezik, illetõleg számos más domaint igényelt.

Igénylõ viszontválaszában vitatja egy balkezesek számára nyitott bolt mûködésének gazdaságosságával kapcsolatban panaszos által tett állításokat, hivatkozik idõrendi elsõségére, s vitatja panaszos prioritását a domainnel kapcsolatban.

A Testület elsõként azt vizsgálta, minõsülhet-e prioritásosnak a panaszos által benyújtott igénylés.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1. pontja szerint  „Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy 

b) a domain-igénylõ számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylõnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplõ teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).”

A Testület megállapította, hogy a Varázsbolt Bt. által benyújtott az igénylés a rendelkezésre álló adatok szerint a hivatkozott szabály alapján nem minõsül prioritásosnak.

A Testület ezt követõen azt vizsgálta, teljesíthetõ-e a Gerhát és Társa Bt. igénylése.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

 

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetõségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.

A TT álláspontja szerint a „balkezes bolt” megjelölés nem azonosítható valamely meghatározott kereskedõ, forgalmazó társaság által üzemeltetett bolttal, hanem az általában jelent minden olyan boltot, amely kizárólagosan vagy túlnyomórészt balkezes személyek számára kifejlesztett eszközöket, árukat forgalmaz. Panaszos nem valószínûsítette, hogy a megjelölést kereskedelmi névként használná; az általa becsatolt iratok éppen azt támasztják alá, hogy azokban boltját Varázsbolt néven mint egy balkezes boltot említik. Ezt támasztja alá az is, hogy a balkezesbolt.hu domain korábban másik, hasonló tevékenységet folytató társaság üzemeltetésében volt. A Testület ezért a megtévesztés lehetõségét adott esetben nem tartja valószínûsíthetõnek.

A jogellenesség vizsgálata körében a TT megállapította, hogy a panaszosnak nem fûzõdik joga a „balkezesbolt” megjelölés kizárólagos használatához, illetõleg ahhoz, hogy mást ezen megjelölés használatától eltiltson.

A fentiek alapján a benyújtott igénylés, illetõleg a domain név annak jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan nem jogellenes, illetõleg megtévesztõ, ezért a Gerhát és Társa Bt. által benyújtott igénylés teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2007. június 13.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.