Eseti állásfoglalások

A baktovis.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

 

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A
Tanácsadó Testület 07/2015. (VI. 10.) sz. Állásfoglalása

 

A
baktovis.hu  regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(971/2015.
sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti
ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ
szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A baktovis.hu
domain név
részére delegálható.

 

Indokolás

 

 

A baktovis.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt) 2015.
május 5-én igényelte. Az igény ellen a Lifestars
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(a továbbiakban:
Panaszos) élt kifogással és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában
elõadta, hogy gyártója és forgalmazója a baktövis (latinul Astragalus)
kivonatot tartalmazó étrend kiegészítõ terméknek, amely termék piacra
bocsátásának elõkészületeit 2013 szeptemberétõl kezdõdõen fokozatosan végezte.
Dokumentumokkal igazolta, hogy a termék receptúrájának kidolgozása, beszerzése,
gyártása és forgalmazása érdekében milyen intézkedéseket tett, milyen –
jelentõs költségekkel járó – marketing, reklám tevékenységet végzett.

 

Panaszos a terméket a termék
reklámjaiban kifejezetten az alapanyagát képezõ növény, a baktövis nevével
népszerûsítette, amely koncepcióra figyelemmel 2015. február 13. napján kezdeményezte
a baktovis.hu; baktovis.com; baktovis.org; baktovis.eu, valamint ezek ékezetes
megfelelõjének domainkénti delegálását. A domainek delegálásának ellenértékét a
Panaszos maradéktalanul teljesítette, a .com, .org, valamint a .eu domainek
regisztrálására megfelelõen sor is került, azonban a .hu közdomainek
regisztrációja adminisztratív hiba, hiánypótlás elõírása folytán késedelmet
szenvedett.

 

A Panaszos szerint a Panaszolt a
baktövis kivonatot tartalmazó, a baktövissel reklámozott termék reklámjainak
országos megjelenítését követõen igényelte a baktovis.hu domaint, és az számára
2015. május 9. napján ideiglenesen delegálásra került.

 

 

A baktövisnek, mint növénynek
több magyar elnevezése létezik. Korábban ezt az alapanyagot tartalmazó más
termékek forgalmazása során más gyártók kizárólag az astragalus és kínai csüdfû
megjelölést használták. A baktövis nevet Panaszos által bevezetett média kampány
elõtt más nem használta a termék vagy hatóanyag neveként kereskedelmi
forgalomban, a hatóanyag e nevének a köztudatban való bevezetését Panaszos
kezdte meg.

 

A Panaszos szerint a Panaszolt –
bár szolgáltatásai között kétségtelenül fellelhetõek az egészséges életmódot
elõsegítõ tanácsadás és ehhez kapcsolódó étrend kiegészítõk gyártása, értékesítése
– baktövis kivonatot tartalmazó termékkel nem rendelkezik. Baktövis kivonatot
tartalmazó termék elõállítására a Panaszolt semmilyen elõkészületet nem tett,
ezért a domain használatához joga, jogos érdeke semmilyen módon nem fûzõdik,
ami önmagában teljes mértékben megalapozatlanná teszi a domain használatát.

 

Annak érdekében, hogy a domaint
Panaszos használhassa, ajánlatot tett a Panaszolt részére, amelyben vállalta,
hogy kedvezõ feltételek mellett nyújt számára reklámozási szolgáltatásokat –
ajánlatát a Panaszolt nem fogadta el. A Panaszos szerint ez, illetve az, hogy a
Panaszolt más anyagi követelések teljesítésétõl tette függõvé a domain átadását,
igazolja, hogy a domaint a célból jegyeztette be Panaszolt, hogy annak
használati jogát Panaszos jelentõs ellenérték fejében váltsa meg tõle.

 

A Panaszos álláspontja szerint a
Panaszoltnak nem fûzõdik joga a domain megszerzéséhez, illetve igénylése
rosszhiszemû. A Panaszolt a domaint azt követõen igényelte, hogy tudomást
szerzett a Panaszos által kezdeményezett országos kampányról, amellyel Panaszos
saját termékeit kívánta népszerûsíteni. A Panaszos a baktövis kivonatot
tartalmazó termék megalkotására, annak elõállítására – és kiváltképp annak
népszerûsítésére – jelentõs összegeket fordított. Panaszolt sem a költségekbõl,
különösen a média költségekbõl és annak elõállításával összefüggésben felmerülõ
egyéb kötelezettségek viselésébõl, sem a munka elvégzésébõl nem vette ki részét,
ezért jogosulatlanul használná ki az ebbõl adódó igen jelentõs elõnyöket.

 

A Panaszos elõadta még: amiatt,
hogy a Panaszos a jogosultja a baktövis.com; baktövis.org; baktövis.eu domain
neveknek, valamint ezek ékezet nélküli megfelelõinek, a Panaszolt csak megtévesztõen
használhatná a baktovis.hu közdomaint, mert azt a látszatot keltené, mintha
ugyanabban a minõségben, ugyanazt a terméket kínálná, illetõleg a tanácsokat
ugyanazon tudás birtokában adná; mintha Panaszoltnak köze lenne a Panaszos
termékéhez.

 

A Panaszolt magatartása ezért a
Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.1 pontjába ütközik, amely szerint a
domain igénylõ a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a
tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve használata
más személy vagy szervezet jogait ne sértse. Figyelemmel arra, hogy a panaszosi
reklámok már hozzáférhetõek voltak a Panaszolt által elõterjesztett igénylés
idején, kétséget kizáró bizonyossággal megállapítható, hogy Panaszolt
megsértette a szabályzat hivatkozott rendelkezését.

 

A Panaszos szerint továbbá a Panaszolt
eljárása sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §-ban szereplõ általános szabályt,
amely kimondja, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül –
különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ, veszélyeztetõ
módon, vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen – folytatni.

 

 

Mindezekre figyelemmel a
Panaszos, a DRSZ 2.2.1, 2.2.2 a) és c), 2.3.2 b) pontjába való ütközés miatt
kérte a baktovis.hu domain Panaszolt részére történõ delegálásának megtagadását.

 

Panaszolt válaszában
kifejtette, hogy tulajdonosa a Zafír márkanévnek, és cégén keresztül forgalmazza
a Zafir termékcsaládot. E termékcsalád egyik tagja a Zafír baktövis
porkapszula, amely 2010. év óta van gyártásban. A Zafír baktövis porkapszula
forgalmazásának fellendítése érdekében regisztráltatta a tárgyi domain nevet.

 

Felhívta a figyelmet arra is,
hogy tulajdonában vannak a baktovis illetõleg baktövis .info, .net domain nevek
is.

 

Mindezen tények figyelembe
vételével nem érti, hogy miért kellene lemondania arról a jogáról, hogy
regisztráltassa a tárgyi domaint a Zafír márkanév alatt forgalmazott baktövis
nevû terméke értékesítésének elõsegítése érdekében, illetve miért lenne köteles
lemondani a domain használatáról egy olyan Panaszossal szemben, aki ilyen terméket
csak késõbb kezdett forgalmazni?

 

Kérte ezért a baktövis.hu domain használatának
részére történõ engedélyezését.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az
interneten fellelte mind a Panaszos T-kód, mind a Panaszolt Zafir baktövis
porkapszula megnevezésû termékét.

 

A rendelkezésre álló adatokból
valószínûsíthetõ, hogy a felek egymásnak versenytársai, illetve mindkettõjüknek
gazdasági érdeke fûzõdhet a tárgyi domain delegálásához.

 

Ugyanakkor az eljárásban szereplõ
adatok nem teszik lehetõvé a felek gazdasági vitájának elbírálását, árujelzõik
elsõbbségének, versenyszabályok eseteges megszegésének, stb. megállapítását,
amely kérdések eldöntése egyébként sem tartozik a TT hatáskörébe.

 

A Tanácsadó Testület ezért
szigorúan a DRSZ szabályainak vizsgálatára szorítkozott, amely alapján a delegálás
vonatkozásában jogsértés, illetve megtévesztés megállapítására okot nem látott.

 

Önmagában az a tény, hogy a
Panaszos adminisztratív hiba miatt a baktovis.hu domaint a maga részére
megszerezni nem tudta, nem indok a domain nevek delegálási alapszabályának, a
„first come first served” elvnek az áthágására.

 

A megállapítható tényállás
szerint a felek mindegyike forgalmaz baktövis hatóanyagú terméket, ugyanakkor
terméküket nem „baktövis”,  hanem más árunevek alatt értékesítik.

 

Ezért (illetve egyéb, e
jogosultságot igazoló jogi tény hiányában) egyikük sem tarthat igényt a
„baktövis” név, illetve domain kizárólagos igénylésére, használatára. Erre a
„baktövis” kifejezés általános közszó jellegére, jelentésére figyelemmel a TT
egyébként sem lát lehetõséget, hiszen az ilyen kifejezések internetes
használatának kisajátítása nem megengedhetõ.

 

Mindezek alapján a Tanácsadó
Testület a rendelkezõ részben foglaltak szerint döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. június 10.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.