Eseti állásfoglalások

A bahco-webaruhaz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 05/2015 (IV.09.) sz. Állásfoglalása

 

A bahco-webaruhaz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(969/2015. sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A bahco-webaruhaz.hu domain név az eredeti Igénylõ Sziget-szer Kft. részére nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A bahco-webaruhaz.hu domain nevet (a továbbiakban: Domain) a SZIGET-SZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2315 Szigethalom, Fiumei u 56., a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2015. március 6. napján. Az igény ellen a Kapman AB (Linbanegatan 12, SE-745 34 Enköping, Svédország, a továbbiakban: Panaszos) megfelelõ meghatalmazással igazolt jogi képviselõje útján 2015. március 13. napján határidõben benyújtott kifogással élt és abban kérte a delegálás megtagadását. A Panaszos a Domain nevet saját részére nem igényelte.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy kizárólagos jogosultja a 003737822 lajstromszámú, 2004. április 2-ai (Magyarország tekintetében május 1-jei) elsõbbségû „BAHCO” közösségi szóvédjegynek, amelynek oltalmi köre a 7. és 8. áruosztályokra terjed ki, valamint a 2011. március 16-ai elsõbbségû, 009817032 lajstromszámú „BAHCO” közösségi színes ábrás védjegynek, amelynek oltalmi köre szintén a 7. és 8 áruosztályokra terjed ki.

 

Panaszos álláspontja szerint az igénylõ Panaszolt magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat (DSZ) 2.2.2. a) valamint b) pontjaival, amelyek kimondják, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes, illetve megtévesztõ.

 

A Panaszos hivatkozott a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK rendelet 9. cikkére, valamint az 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. §-ában szabályozott védjegyoltalmi szabályokra, amelyek a Domain igénylésének jogellenességét támaszthatják alá. A Panaszos továbbá hivatkozott a TT 7/2000 (V.31) sz. elvi állásfoglalására, amely alapján a gazdasági tevékenység körében védjeggyel ütközõ kifejezés domain névként történõ igénylése önmagában megalapozhatja az igénylés elutasítását, valamint a TT a jóhiszemû és tisztességes eljárást követelményként elõíró 8/2000. (VIII.9) sz. elvi állásfoglalására.

 

A Panaszos hivatkozott védjegyeinek lajstromkivonatát bizonyítékként csatolta.

 

A Panaszos elõadta, hogy a bahco-webaruhaz.hu domain név a BAHCO szóvédjegyet teljes egészében tartalmazza, és hogy a Domain névben e védett szóelem hangsúlyos és meghatározó. Az elsõ, hangsúlyos „BAHCO” elemet a „webaruhaz” közszó egészíti ki, amely megkülönböztetõ erõvel nem bír, de alátámasztani látszik, hogy a Panaszolt a védett „BAHCO” elemet gazdasági tevékenység céljából kívánja felhasználni. A Panaszolt a szóvédjegy felhasználására engedélyt a Panaszostól nem kapott, ezért a Domain igénylésével védjegybitorlás (jogellenesség) gyanúját alapozza meg, amely a DRSZ 2.2.2. a) pontjába ütközik.

 

A Panaszos azt is kifejtette, hogy a Panaszolt az így képzett szó domain névként történõ igénylésével és használatával nem biztosítja a fogyasztók számára a megjelölések biztonságos elhatárolásának lehetõségét. Az átlagos fogyasztó emiatt arra a téves következtetésre juthat, hogy a Domain alatt található tartalom valamilyen módon a Panaszoshoz kapcsolódik, illetve hogy a Panaszolt a Panaszossal szoros gazdasági kapcsolatban áll. A fogyasztók ugyanis a bahco-webaruhaz.hu domain név kapcsán a Panaszos gazdasági társaságára és BAHCO védjeggyel védett termékeire asszociálnának.

 

A Panaszos jogi képviselõjének meghatalmazását, védjegyeinek lajstromkivonatát másolatban bizonyítékként csatolta panaszához és kérte a delegálás megtagadását.

 

A Panaszolt védekezést nem terjesztett elõ.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során megvizsgálta az igénylés esetleges jogellenességét, megtévesztõ jellegét, különös tekintettel a Panaszos nemzeti és közösségi védjegyének a domain névvel való kapcsolatára, a Védjegytörvény szabályaira és a TT korábbi elvi állásfoglalásaira.

 

A Tanácsadó Testület osztotta a Panaszos azon érvelését, miszerint a Domain névként igényelt kifejezést a Panaszolt a Panaszos védjegyébõl képezte, amely Domain névben hangsúlyos elem a Panaszos BAHCO szóvédjegye; az ahhoz fûzött „webaruhaz” leíró jellegû közszó, amely az Panaszos védjegyéhez képest többletjelentést vagy megkülönböztetõ jelleget nem biztosít. Szintén egyetért a Testület azzal, hogy a domain név „webaruhaz” eleme egyértelmûen gazdasági tevékenység körében való (védjegy)használatra utal.

 

A Tanácsadó Testület megvizsgálta, hogy a bahco-webaruhaz.hu domain név más általi használata sértheti-e a Panaszos védjegyeihez fûzõdõ jogait, és e körben a Tanácsadó Testület álláspontja szerint megállapítható a Vt. 12. §. szerinti védjegybitorlás fennállta. A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a Panaszolt üzletszerûen foglalkozik a Panaszos termékeinek kiskereskedelmével, amely alapján a Panaszos védjegyeinek korlátozott mértékû, az üzleti tisztességgel összeegyeztethetõ használatára alapos oka lehetne és ahhoz jogos érdeke is fûzõdhetne, azonban a védjegy önálló használatára a Panaszos engedélye nélkül nem jogosult, és a jelen körülmények alapján az üzleti tisztesség követelményével sem összeegyeztethetõ.

 

Megtévesztésre utaló adatok illetve bizonyítékok hiányában a Tanácsadó Testület azonban nem osztotta a Panaszos megtévesztõ jellegre vonatkozó érvelését, mivel az eljárásban nem merült fel olyan adat, ami bizonyítaná, hogy a Panaszolt önmagát a Panaszossal szoros üzleti kapcsolatban álló vállalkozásként állítaná be, és ilyen körülmény az eljárásban nem is vélelmezhetõ. Megállapítható volt, hogy a jelen eseti döntés meghozatalának idõpontjában az igényelt Domain a látogatót a Panaszolt saját http://www.szigetszershop.hu/ domainjére irányítja, amelynek tartalma alapján azt a Panaszolt az üzleti tisztességgel összeegyeztethetõ módon a saját nevében üzemelteti, és bár a honlapon többek között Bahco kéziszerszám termékeket is forgalmaz, semmilyen módon nem sugalmazza, hogy a Panaszossal szoros, vagy kizárólagos képviseleti kapcsolatban állna.

 

A Tanácsadó Testület az ügy kapcsán tehát arra a következtetésre jutott, hogy a Panaszoltnak a BAHCO szóvédjegy használatára, annak saját nevében domainként történõ regisztrációjára a védjegyjogosult Panaszos engedélye nélkül nem jogosult – ilyen engedélyt (vagy bármilyen más védekezést) pedig nem csatolt a Panaszolt. Ezáltal a domain név Panaszolt általi használata védjegyjogi szabályokba ütközik, és ekként a domain igénylése a részérõl jogellenes volt és a DSZ 2.2.2. a) pontjába ütközött. A domain név tehát annak jogellenessége miatt nem delegálható a Panaszolt részére.

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az adott domain az adott Igénylõ számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. 04. 09.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 ………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.