Eseti állásfoglalások

A 7nap.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 11/2001. (V. 02.)
Állásfoglalása

A 7nap.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos
igény teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 592/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 02.-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A két, nem prioritásos igénylés közül a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek szerinti módon az
idõrendben elõbb igénylést benyújtott Budapesti Piac Bt. igénylésének
teljesítése nem ütközik akadályba.

Indokolás:

1. A 7nap.hu domain név vonatkozásában a
Budapesti Piac Bt. 2000. december 15-én nem prioritásos igénylést
nyújtott be. A Kisbíró Betéti Társaság 2000. december 21-én a név
vonatkozásában ugyancsak igénylést nyújtott be. Az igénylés
benyújtásával egyidejûleg csatolták a Mûvelõdési és Közoktatási
Minisztérium B/PHF/1471/CS/94. sz., lapalapítást elismerõ okiratát,
melynek tanúsága szerint a Minisztérium A 7 napról címet viselõ
idõszaki lapot – alapítója a Kisbíró Bt. – 1994. november 22-én
nyilvántartásba vett. A Tanácsadó Testület Állásfoglalását a Kisbíró Bt.
regisztrátora, a TiszaNet Rt. kérte.

A Kisbíró Bt. a Tanácsadó Testülethez címzett
levelében elõadta, hogy kiadványuk, a 7nap hetilap 1994. óta jelenik
meg, 1995. óta van fent az Interneten, http://www.kzs.hu/hmvhir/default.htm URL alatt. Álláspontjuk
szerint, ha a 7nap domain nevet más kapná
meg, úgy kiadói jogaik illetõleg gazdasági érdekeik súlyosan
sérülnének.

2.

A Tanácsadó Testület a rendelkezésére
bocsátott iratok alapján a következõket állapította meg: A 7 napról
címet viselõ közéleti hetilap Hódmezõvásárhelyen jelenik meg. A lap
fõcímében – sajátos, grafikus írásmóddal – a 7 nap kiemelten
szerepel, de a laplogóban is kiegészíti (kisebb betûkkel) a -ról
toldalék. A TT nem vitatja, hogy a lap helyi olvasóközönsége körében 7
nap-ként ismert, s e-mail elérhetõségéül használt címzésében is e
kifejezés szerepel.

Ugyanakkor a TT arra is figyelemmel volt, hogy mint
helyi lap sajátos nevébõl – A 7 napról – kialakult rövidített
elnevezésként használt 7 nap csak viszonylag szûk körben vált
közismertté. Erre alapozva nem állítható, hogy a www.7nap.hu domain név más igénylõ
részére történõ kezelésbe adása megtévesztõ lenne, mert a magyar
internetes olvasóközönség számára a domain név és A hét napról c.
hetilap közvetlen fogalmi összekapcsolását egyértelmûen tenné
lehetõvé.

3.

Mindezekre tekintettel a Tanácsadó Testület
úgy látja, hogy a két, nem prioritásos igénylés közül a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek szerinti módon az
idõrendben elõbb igénylést benyújtott Budapesti Piac Bt. igénylésének
teljesítése nem ütközik akadályba.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(


www.nic.hu/tt
) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 02.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.