Eseti állásfoglalások

A 4/2000 (V. 10.) és a 6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalások hatálya alá tartozó 340-342, a 350-352, a 356 és a 359-361 sz. alatt benyújtott egyedi ügyek

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 47/2000. (X.18.) Állásfoglalása

A 4/2000 (V. 10.) és a 6/2000 (V. 24.) Elvi
Allásfoglalások hatálya alá tartozó 340-342, a 350-352, a 356 és a
359-361 sz. alatt benyújtott egyedi ügyek

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. október
18-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az Integrity Kft. regisztrátor
által benyújtott, 340-342, 350-352, 356 és a 359-361 ügyszám alatt a
Testület elé utalt alábbi ügyekben az igénylések nem teljesíthetõk, mert
jogszabályba ütköznek illetve megtévesztõek, a korábban nyilvánosságra
hozott 4/2000 (V. 10.) és a 6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalásokban
kifejtett indokolásnak megfelelõen.

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely
jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domain név

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt
bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

340.

nyilvántartó

Ertektozsde.hu

Zsoltauto Kft.

Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési
szolgáltatásokról és az értékpapír-tõzsdérõl szóló 1996. évi CXI.
törvény 218. § (1) bekezdés értelmében az ‘értéktõzsde’ elnevezést vagy
ennek idegen nyelvû megfelelõjét, illetve az ezekkel azonos, hasonló
vagy rokon értelmû kifejezést cégnevében vagy üzleti és reklámcélokra
kizárólag olyan szervezet használhatja, amelyet a 175. § rendelkezései
szerint alapítottak.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba
ütközik, ezért nem teljesíthetõ.

341

356.

nyilvántartó

Vamhivatal.hu

Vamhivatalok.hu

M11 Invest Kft.

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a
vámigazgatásról, szóló 1995. évi C. törvény értelmében:

vámhivatal (az egyszerûsített vámeljárás során)
lehet:

1. fõvámhivatal: olyan, az e törvény végrehajtási
rendeletében meghatározott, a közigazgatási székhelyen mûködõ vámhivatal
– Budapesten a 17. számú, Pest megyében a Budakörnyéki Vámhivatal –
amely kiemelt feladatokat lát el. Vámraktározási vámeljárásban, illetve
a vámszabad terület vonatkozásában a felügyeletet ellátó vámhivatal;

2. intézési vámhivatal: a fõvámhivatal által az
engedélyben meghatározott feladatokat ellátó vámhivatal;

4. vámhivatal hivatalos helye:

a) a vámhivatal, a vámhivatali kirendeltség (a
továbbiakban: vámhivatal) és szolgálati hely hivatalos helyisége,
valamint annak a szakfeladat ellátására kijelölt vagy arra alkalmas
közvetlen környezete,

b) a közúti határátkelõhelyen és repülõtereken a
határátkelõhelynek és a repülõtérnek a szakfeladat ellátásához szükséges
területe,

c) a pályaudvarokon mûködõ vámszervnél a pályaudvar
zárt területe, ideértve a raktárhelyiségeket is,

d) vízi határátkelõhelyeken a kikötõk, illetõleg a
hajóállomások zárt területe,

e) a vámszabadterület, ha ott vámhivatal mûködik;

(2) A vámigazgatásra háruló végrehajtási feladatokat
a Vám- és Pénzügyõrség végzi.

 

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba
ütközik, ezért nem teljesíthetõ.

342.

nyilvantartó

arutozsde.hu

BEFEKTETES.HU Bt.

Az árutõzsdérõl és az árutõzsdei ügyletekrõl szóló
1994. évi XXXIX. törvény értelmében:

1. § (1) Az árutõzsde (a továbbiakban: tõzsde) olyan
önkormányzó és önszabályozó szervezet, amely az engedélyezett és a
tõzsdén forgalmazott áruk körében nyilvánosan meghirdetett, elõre
meghatározott módon, helyen és idõben koncentrálja a keresletet és a
kínálatot. A tõzsdén központosított kereskedelem folyik szabványosított
szerzõdés útján, határidõs ügyletek esetében az elszámolóház
teljesítésre vállalt garanciája mellett, azonos feltételeket biztosítva
az ügyletkötéshez.

(3) A tõzsde a Kormány jóváhagyásának idõpontjával
nyeri el jogi személyiségét és a 31. § a) pontja alapján jóváhagyott
alapszabály, valamint a szabályzatok alapján kezdheti meg mûködését.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba
ütközik, ezért nem teljesíthetõ.

 

350.

351.

nyilvántartó

Illetékhivatal.hu,

Illetékhivatalok.hu

Z-Faktor Befektetõ Kft.

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
szabályozza az illetékhivatal (illetékhivatalok) feladatait. A törvény
értelmében:

83. § (1) Az illetékhivatal az illetékekre vonatkozó
jogszabályokban megállapított illetékkötelezettség teljesítését,
valamint az illetékbélyeggel (bélyeges ûrlappal) vagy illetékbevételi
számlára pénzzel fizetendõ díjak megfizetését rendszeresen ellenõrzi
azoknál a magánszemélyeknél és jogi személyeknél, valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteknél, amelyek illeték- vagy
díjköteles ügyekkel foglalkoznak.

(2) Az eljáró hatóság az illetékhivatal ellenõrzési
feladatától függetlenül köteles vizsgálni, hogy a nála benyújtott vagy a
hozzá került iraton az illeték vagy díj szabályszerû megfizetése
megtörtént-e.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba
ütközik, ezért nem teljesíthetõ.

352.

nyilvántartó

Foldhivatalok.hu

Z-Faktor Befektetõ Kft.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény szabályozza az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervezetet.

Ennek értelmében:

9. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint
az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése az ingatlan fekvése szerint
illetékes körzeti földhivatal és Budapesten a Fõvárosi Kerületek
Földhivatala (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal) hatáskörébe
tartozik.

(2) A körzeti földhivatalnak az államigazgatási
eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Áe.) szerinti felettes szerve a megyei földhivatal,
illetõleg Budapesten a Fõvárosi Földhivatal (a továbbiakban együtt:
megyei földhivatal).

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba
ütközik, ezért nem teljesíthetõ.

360.

nyilvántartó

Kormany.hu

BEFEKTETES.HU Bt.

A kormány szervezetét és feladatait az Alkotmány VII.
fejezete szabályozza. Ennek értelmében

33. § (1) A Kormány

a) miniszterelnökbõl és

b) miniszterekbõl áll.

 

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba
ütközik, ezért nem teljesíthetõ.

 

 

361.

nyilvántartó

Adohivatal.hu

Internet.hu Kft.

Az ‘adóhivatal’ az adóhatóság közismert elnevezése.
Az adóhatóságok feladatait, illetékességét az adózás rendjérõl szóló
1990.évi XCI törvény tartalmazza. Ennek értelmében:

6. § (1) Adóhatóságok:

a) az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és szervei
(a továbbiakban: állami adóhatóság),

b) a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága és
szervei (a továbbiakban: vámhatóság),

c) az önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban:
önkormányzati adóhatóság),

d) az Illetékhivatal.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba
ütközik, ezért nem teljesíthetõ

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

http://www.nc.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.