Eseti állásfoglalások

A 197.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 101/2001. (XI.
21.) Állásfoglalása

a 197.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt
596/2001. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. november 21-i ülésén
6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok 4 ‘igen’ szavazatával, 2
ellenszavazattal elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A 197.hu domain név
részére nem
regisztrálható.

Indokolás:


igénylõnek, a 197.hu domain név
vonatkozásában benyújtott nem prioritásos
igénylését az Axelero Rt. a Matáv Rt.
panasza alapján a fenti szám alatt iktatva terjesztette a
Tanácsadó Testület elé. A TT elé
utalás indokaként Matáv Rt. 2001. június
26-ikán kelt levelében kifejtette, hogy a domainnév
harmadik személy által történõ
használata teljes mértékben megtévesztõ
lenne és ‘a Matáv Rt. által üzemeltetett
speciális tudakozó (197) számára
hivatkozással a cég alapvetõ érdekeit
sértené’.

2001. június 28-án kelt
levelében a TT titkársága útján
felkérte Igénylõ regisztrátorát, az
InterWare Kft-t a TT elé utalás indokainak és
ügyfelük névhasználati jogát
megalapozó dokumentumok csatolására. Ennek
alapján igénylõ 2001.
július 4-ikén kelt nyilatkozatában kifejtette, hogy
a domainnév használata ‘197.hu Betéti
Társaság’ nevû cége számára
elengedhetetlenül szükséges. Hivatkozott
továbbá arra, hogy a 197-es szám a katolikus
hitvallásban rendkívül nagy jelentõséggel
bír a 197. tanítás kapcsán. Minthogy
részben ismeretterjesztõ
tevékenységgel is foglalkozik, így
választotta e könnyen megjegyezhetõ, ugyanakkor szimbolikus
domainnevet. Az igénylõ hivatkozott továbbá arra,
hogy a Matáv Rt. teljesen más területen
használja a 197-es számot, valamint hogy az
semmiféle jogvédelem alatt nem áll.

A TT elsõdlegesen megállapítja, hogy a
magánszemély által benyújtott
igénylést nem lehet a magánszemély
tulajdonában álló cég neve alapján
vizsgálni. A cégnévnek a
Regisztrációs Üzletpolitikai Irányelveknek
megfelelõen képzett domainnév esetében
prioritásos igénylés, illetve épp az adott
cég nevéhez fûzõdõ kizárólagos jog
megsértése esetén van jelentõsége. A fentiek
szerint például a 197.hu Bt. a Regisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek alapján prioritással
igényelheti ‘197hu.hu’ domain nevet. A TT megjegyzi
továbbá, hogy a regisztrátor Interware Kft.
által 2001. szeptember 7-ikén pótlólag
megküldött cégiratokból kitûnõen a fent
említett cég névváltozás
bejegyzése iránti kérelmét csak a domain
igénylést és a fent idézett nyilatkozatot
követõen, 2001. július 10-ikén nyújtotta be az
illetékes cégbírósághoz.

A TT véleménye szerint a 197 a
Matáv Rt. által gazdasági
tevékenysége körében használt, azzal
szorosan összefüggõ kereskedelmi név, amelyet a
cég már domain
igénylését megelõzõen bevezetett. Mint
széles körben ismertté vált kereskedelmi
név, a 197 a távközlés,
információszolgáltatás körében
nem szorul külön nyilvántartásba vételre.
A TT 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalása is
rámutat, hogy ‘azon kereskedelmi nevek
vonatkozásában, amelyek nem alapoznak meg
prioritásos igényt, megállapítható,
üzleti tisztesség követelménye
megkívánja a vállalkozásoktól, hogy
tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek szándékos
és tudatos használatától, amelyek
versenytársaikat illetik. Az ezzel ellentétes
magatartás jogszabályt, a tisztességtelen piaci
magatartás és versenykorlátozás
tilalmáról szóló, 1996. évi LVII. tv.
2. §-át sértheti.’

Ennek alapján jogellenes volna a 197.hu
domainnév használata
által, mivel azt saját nyilatkozata szerint is
részben gazdasági tevékenység
körében kívánja használni, amely
használat sértené a Matáv Rt-nek az
általa bevezetett kereskedelmi név
kizárólagos használatához fûzõdõ
jogát.

A TT hangsúlyozza, hogy a jelen
állásfoglalás kizárólag a fenti
konkrét ügyre vonatkozó
álláspontját tükrözi.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület többségi szavazattal
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi
Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a
Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. november 21.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.