Eseti állásfoglalások

A 1515.hu és 1588.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A
Tanácsadó Testület 2/2002. (IV.8.) Állásfoglalása

1515.hu
és 1588.hu domain nevek regisztrációjával

kapcsolatos igények teljesíthetõsége

tárgyában

A
Tanácsadó Testület elõtt 608/2002. és
609/2002. ügyszámon iktatott állásfoglalás
kéréseket a Tanácsadó Testület a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ)
szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. április 8.-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes
‘igen’ szavazatával elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A
tárgybeli domain nevek
Igénylõ részére történõ
delegálásának akadályát a Testület
nem látja, felhívja azonban Igénylõ figyelmét
arra, hogy amennyiben a névhasználat mások
jogszabály, illetõleg a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek alapján fennálló
jogait sértõ módon valósul meg, úgy ennek
jogkövetkezményeit viselnie kell.

Indokolás:

1. Az
IDS Magyarország Kft. 2002. január 23.-án
regisztrátora, az InterWare Rt. útján nem
prioritásos igénylést nyújtott be a
1588.hu domain név iránt. A Pantel Rt. 2002. január
31-én regisztrátora, az Euroweb Rt. útján
nem prioritásos igénylést nyújtott be
ugyanezen domain név iránt. Az IDS Magyarország
Kft. igénylésével szemben 2002. február
1-én a Pantel Rt. kifogást jelentett be
regisztrátoránál, az Euroweb Rt-nél. 2002
február 8-án a
Pantel Rt. jogi képviselõje a kifogást az Euroweb
Rt-nek írásban is megküldte, az Euroweb Rt. pedig
a regisztrációs rendszerbe felvitte. Az igénylõlap
másolatát és a kifogást írásban
az Euroweb 2002. február 11. napján küldte meg az
ISZT Tanácsadó Testülete Titkárságának.
A Pantel kifogásában arra hivatkozott, hogy az IDS
Magyarország Kft. igénylésének
teljesítésével az internetezõk számára
megtévesztõ helyzet állna elõ. A tárgybeli
domain név a PanTel Távközlési és
Kommunikációs Rt. részére a Hírközlési
Fõfelügyelet által kijelölt szolgáltató
választási számmal egyezik, a számsor
domain névkénti használata egyértelmûen a
PanTel Rt.-re utal. A Kifogáshoz csatolták a Hírközlési
Fõfelügyelet 2001. december 23. napján kelt kijelölõ
Határozatát. A TT titkársága
regisztrátora útján tájékoztatta
az IDS Magyarország Kft.-t a benyújtott kifogásról.
Az IDS 2002. február 26.-án kelt levelében
igénylését fenntartotta, arra hivatkozott, hogy
a domain nevet egy, meg nem jelölt, piaci bevezetésre
váró termék árával
összefüggésben igényelték. Igénylésük
benyújtása elõtt vizsgálták, hogy más,
a piacra már bevezetett szolgáltatások vagy
termékek vonatkozásában névhasználatuk
ütközne-e akadályba, s úgy találták,
hogy ilyen (kereskedelmi névhasználati vagy
védjegyjogosultságon alapuló) akadály nem
forog fenn. A Pantel kifogásának érdemi részében
elõadottakkal kapcsolatosan álláspontjuk az volt, hogy
‘az 1588 ún. szolgáltató-választó
számot a Pantel kizárólag a beszéd
átviteli telefonos szolgáltatások körében
használhatja, melynek semmi kapcsolata az Internettel’.

2. Az
IDS Magyarország Kft. 2002. január 23.-án
ugyancsak az Interware Kft., mint regisztrátor útján
nem prioritásos igénylést nyújtott be a
1515.hu domain név vonatkozásában is. Ezen
igénylés ellen a Matáv Rt.
elnök-vezérigazgatója jelentett be 2002. február
06. napján kifogást, arra hivatkozva, hogy a 1515 a
Matáv szolgáltató-választó elõhívó
száma., a szám egyértelmûen a Matáv
Rt.-vel azonosítható, harmadik fél általi
használata megtévesztõ, és a Matáv Rt.
üzleti érdekeit sértõ lenne. Egyben a Matáv
Rt az Axelero Rt., mint regisztrátor útján a
tárgybeli domain név vonatkozásában
prioritásosként megjelölt igénylést
is elõterjesztett 2002. február 06-án. A TT titkársága
a kifogásról az IDS Magyarország Kft.-t 2002.
február 8.-án értesítette. Igénylõ
igénylését 2002. február 12.-én
kelt levelében fenntartotta. Arra hivatkozott, hogy igénylése
harmadik személyek a domainként igényelt
számsorral egyezõ számsorral összefüggésben
fennálló jogait nem sérti, igénylését
egy meg nem nevezett termék piaci bevezetésével
összefüggésben nyújtotta be.

3.
A TT. a két ügy tárgyalását – az
azonos igénylõre és a kifogások azonos jogi
természetére való tekintettel – együttesen
tûzte ki.

a.)
A Tanácsadó Testületnek elsõdlegesen abban a
kérdésben kellett állást foglalnia, hogy
a mindkét kifogás alapjául megjelölt, a
szolgáltató-választó elõtét
(elõhívó szám), mint azonosító
szám kijelölésére vonatkozó hatósági
(Hírközlési Fõfelügyelet) határozat
alapján a Pantel illetve a Matáv Rt. szerzett-e, s ha
igen, milyen körben olyan kizárólagos
névhasználati jogot, melynek sérelme esetén
az IDS Magyarország Kft. igénylései a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
3.2.a pontja alapján jogellenesnek, így nem
teljesíthetõnek minõsülnének.

A
TT megállapította, hogy a Matáv Rt., illetõleg a
PanTel Rt. a számára kijelölt azonosító
számot (‘szolgáltató-választó
elõtét’, SVE) – visszavonásig, díjfizetési
kötelezettség mellett, a kijelölõ határozatban
foglalt egyéb elõírások betartása mellett
– a hírközlésrõl szóló 2001. évi
XL. törvény, illetõleg a tv. eljárási
szabályairól szóló 75/2000 (V. 31.) Korm.
rendelet, valamint a közcélú távközlõ
hálózatok azonosítóinak felosztási
tervérõl 10/2001 (III.21) MeHVM és a közcélú
távközlési szolgáltatásokhoz
szükséges szám- és címtartományok
lekötésének és használatának
díjáról szóló 19/2001 (X. 31.)
MeHVM rendelet alapján a távközlési
szolgáltatások körében kizárólagossággal,
célhoz kötötten és át nem ruházhatóan
használhatja. A célhoz kötöttség ebben
az esetben a közcélú
távközlõ hálózatok szolgáltató-választó
számának a szolgáltatásnyújtás
körében való egyedi azonosításához
kapcsolódik: e körben harmadik személy a kérdéses
azonosítót nem használhatja. Igénylõ nem
távközlési szolgáltatást nyújtó
gazdálkodó szervezet, igénylése a
célhoz kötöttség körében nyújtott
távközlési szolgáltatással közvetlen
összefüggésbe nem hozható. Úgy a Matáv
Rt.-t, mint a PanTelt a kizárólagos azonosító
használati jog a távközlési szolgáltatások
körében illeti meg, valamely domain
név használata, az adott domain alatti
tartalomszolgáltatás biztosítása azonban
a hírközlésrõl szóló 2001. évi
XL. törvény 110. § 76. pont fogalom-meghatározása
alapján távközlési szolgáltatásnak
nem minõsíthetõ.

b.)
A TT. ezt követõen azt is vizsgálta, hogy a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
3.2. pontja alapján fennáll-e az igénylések
teljesíthetõségének más (különösen
megtévesztés) akadálya. A TT. úgy
találta, hogy a fenti a.) pontban kifejtettekkel
összefüggésben adott esetben a két számsor
domainkénti használata megtévesztõnek csak akkor
minõsülne, ha a domain nevek alatt nyújtott bármely
tartalomszolgáltatás, vagy a név más
módon (pl. hirdetések) való használata a
két távközlési szolgáltató
célhoz kötött névhasználati jogával
összefüggésben történik.

Jelen
pillanatban és a rendelkezésére álló
információ alapján a TT ilyen várható
jogsérelmet nem vélelmezhet. Felhívja azonban
Igénylõ figyelmét arra, hogy amennyiben a késõbbiekben
ilyen körülmény bekövetkezik, úgy a
domain nevek vonatkozásában a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek 5.1.f pontja alapján
felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül sor,
s a visszaélésszerû névhasználat más,
polgári jogi szankcióival is számolnia kell.

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó
Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest,
2002. április 8.

A
Tanácsadó Testület nevében:

Dr.
Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi
Gábor

Titkár
Sk.