Eseti állásfoglalások

A laptopx.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 13/2016. (VI. 09.)
sz. Állásfoglalása

A laptopx.hu regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

(998/2016. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ)
szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a
szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti Állásfoglalást.

 

 

A laptopx.hu
domain a részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A
fenti domain delegálását
(„Igénylõ”)
kérte 2016. május
9. napján, amely ellen a Laptop.hu
Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(„Panaszos”)
megfelelõen
meghatalmazott jogi képviselõje útján nyújtott be határidõben kifogást.

A
Panaszos elõadta, hogy az Igénylõ a laptopx.hu domain név delegálását
kérte, továbbá ezzel egyidejûleg a laptox.hu domain nevet is.

A
Panaszos hivatkozott 200 255 lajtstromszámú www.LAPTOP.hu megnevezésû,
színes ábrás nemzeti védjegyére, amely a Panaszos mint védjegyjogosult részére
a Nizzai osztályozás szerinti 9. osztályba sorolt számítógépes árukra, valamint
a 35. és 37. osztályban részletesen nevesített, számítógépek és alkatrészeik
kiskereskedelmére és az ezekhez kapcsolódó egyes szolgáltatások tekintetében
nyújt védelmet 2009. szeptember 16-i elsõbbségi idõponttal. A Panaszolt
igazolásul csatolta a védjegy lajstromkivonatát. A Panaszos elismerte, hogy ábrás
védjegye önmagában nem akadályozhatja meg az azonos területen mûködõ cégeket
abban, hogy a laptop kifejezést üzleti tevékenységük során, ideértve annak domain
névben történõ felhasználását, de annak a versenytársak által az üzleti
forgalomba bevezetett domain nevektõl világosan elkülöníthetõnek kell lennie.

A
Panaszos érvelése szerint az Igénylõ által benyújtott, „laptop” kifejezést
tartalmazó domain nevek végére, illetve után illesztett „x” betûben mutat csak eltérést
a Panaszos ábrás védjegyének megnevezésétõl, és nem rendelkezik olyan többlet
jelentéstartalommal, amely azt az Igénylõhöz köthetné. A Panaszos 2016. május
12. napján, tehát határidõben benyújtotta az Igénylés ellen a panaszt.

A
Panaszos elsõsorban arra hivatkozott, hogy az igénylés a Domain Regisztrációs
Szabályzattal (DRSZ) ellentétes és megsérti annak 2.2.1, 2.2.2. a) és c)
pontjaiban foglalt rendelkezéseket, azaz az igénylés gyaníthatóan jogellenes és
megtévesztõ.

A
Panaszosi érvelés szerint az Igénylõ nem járt el a lehetõ legnagyobb
gondossággal a domain nevek igénylése során, hiszen a védjegy adatbázis
ellenõrzése esetén tudomást szerezhetett volna a Panaszos védjegyérõl. A
Panaszos álláspontja szerint az igénylés sérti ábrás védjegyéhez fûzõdõ, a
Védjegytörvényben biztosított kizárólagos jogait.

A
Panaszos hivatkozott továbbá egy korábbi, 2011-ben készült felmérés adataira
is, amellyel igazolni kívánta azt, hogy a laptop.hu webáruház ismertségét,
valamint hogy az ábrás védjeggyel védett logót a megkérdezettek túlnyomó
többsége a Panaszos céggel illetve domainjével azonosította. Emiatt álláspontja
szerint a fogyasztók megtévesztésének fokozott veszélye áll fenn, mivel a
fogyasztók tévesen azt feltételeznék, hogy a laptopx.hu alatti honlapon a
Panaszos által ellenõrzött tartalmat találják. Véleménye szerint ezt erõsíti az
is, hogy a Panaszos saját honlapja az alexa.hu honlap rangsor-statisztikájában
a magyar honlapok közül az elsõ 2000 legnépszerûbb honlap között van, és hogy
2005 óta nagyméretû reklámkampányt folytat az oldal népszerûsítésére
Budapesten. A Panaszos álláspontja szerint a fogyasztók cégnevét és abból
képzett domain nevét marketing tevékenységének következtében igazoltan a
Panaszoshoz kapcsolódó kereskedelmi árujelzõnek tekintik.

A
Panaszos hivatkozott a Tanácsadó Testület 7/2000. (V.31.) sz., a lajstromozott
domain nevek domainként való választhatóságának tárgyában hozott Elvi
Állásfoglalására is, különös tekintettel annak a kereskedelmi árujelzõkre
vonatkozó iránymutatására, amely utal a védjegytörvény 12. § b) pontjában
foglaltakra is. Rámutatott, hogy a jelen ügyben különösen releváns lehet a
domain nyilvánvalóan gazdasági szándékkal történõ hasznosításának szándéka is.
A Panaszos hivatkozott ezen felült a TT 8/2000 (VIII.9). sz. Elvi Állásfoglalására
és az abban részletezett jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményére
is, amelyet álláspontja szerint az Igénylõ nem tartott be.

A
Panaszos elõadta továbbá, hogy hosszú ideje használja a laptop.hu domain nevet,
amelyhez az Igénylõ által igényelt domain név megtévesztõen hasonlít, továbbá
az igénylés a versenytörvény 6. §-a szerinti tisztességtelen verseny tilalmába
ütközik és ezért gyaníthatóan jogellenes. E körben hivatkozott a TT 15/2012
(V.22) sz. eseti állásfoglalására is, amely a jelen ügyhöz hasonló ténybeli
alapokon és bizonyítékok alapján megállapította a Panaszos laptop.hu domain
nevének és logójának ismertségét, valamint hogy a Panaszos domainjétõl csak egyetlen
karakterben különbözõ domain név a DRSZ 2.2.2. c) pontja szerint megtévesztõ
lehet.

A
Panaszos álláspontja szerint az Igénylõ által igényelt domain név az idézett
döntésekkel analógiát mutat, a megtévesztés gyanúját veti fel és felvetheti a
„farvízen hajózás” esetének a jog által nem támogatott lehetõségét is.

A
Panaszos az Igénylõ domain igénylésének megtagadását kérte, és a delegálás
megtagadásának esetére a domain név delegálását magának igényelte.

Az
Igénylõ védekezésében elõadta, hogy az általa vezetõ tisztségviselõként
vezetett, számítástechnikai áruk online és bolti forgalmazásával kapcsolatos
gazdasági társaság, a PCX Kft. „pcx.hu” honlapjának népszerûsítésére, új
márkaként történõ bevezetésére igényelte, nem pedig a fogyasztók
megtévesztésére vagy a Laptop.hu Kft.-vel szembeni illetéktelen versenyelõny
biztosítására. Hivatkozott arra is, hogy korábban ugyanebbõl a célból foglalta
le a „noteboox.hu” illetve „notebookx.hu” domain neveket is, amelyek részére
delegálásra kerültek.

Az
Igénylõ álláspontja szerint az igényelt domain névvel kapcsolatban nem áll fenn
megtévesztés vagy az elgépelés veszélye, mivel az „x” toldalék a laptop szóvégi
„p” karakterrel ellentétes oldalon helyezkedik el a fogyasztók billentyûzetén,
az „x” toldalékot a fogyasztók a PCX Kft.-vel azonosítják és markánsan eltérnek
a Panaszos által használt domain névtõl. Ennek igazolására védekezésében
bemutatta saját „PCX” és „LAPTOPX” logóit, amelynek grafikai megjelenésében a
nagykapitális, nyomtatott „pc” illetve a „laptop” kifejezéseket a hangsúlyos,
színesen festett jellegû „X” karakter követ.

Az
Igénylõ hangsúlyozta, hogy a „laptop” köznyelvi használatban fellelhetõ szó,
amelyet a fogyasztók széleskörûen a hordozható számítógépekkel azonosítanak. A
„laptop” kifejezés önmagában nem bejegyzett védjegy vagy márkanév, a Laptop.hu
Kft. azonosítására a színes ábrás védjegy csak az ábra megjelenítésének
formájában alkalmas.

Az
Igénylõ a Panaszos elõadását tehát vitatta és változatlanul kérte a laptopx.hu
domain név delegálását.

A
Tanácsadó Testület (TT) észrevételezi, hogy a jelen panasz ténybeli
alapja és érvei számos ponton átfedést mutatnak a TT korábbi, 15/2012. (V.22.)
sz. (a laptops.hu tárgyában) Állásfoglalásában, továbbá a kereskedelmi nevek
kapcsán a 4/2000. (V.10.) és a 7/2000. (V.31.) sz. hozott Elvi Állásfoglalásaiban
már lefektetett és ott részletezett elvekkel, amelyeket a Tanácsadó Testület a
jelen ügyre is irányadónak tekintett és alkalmazott.

A
Tanácsadó Testület (TT) számos vonatkozásban osztja az Igénylõ által
elõadottakat, maga is úgy véli, hogy a „laptop” szó leíró jellegû, köznyelvi
kifejezés, megkülönböztetõ képessége csekély, az általa biztosított védjegyjogi
védelem korlátozott. A honlapok vizsgálata során nem nyert bizonyítást, hogy a
Panaszos ábrás védjegyét az Igénylõ felhasználná, az domain nevet saját pcx.hu
honlapjára történõ átirányításra használja.

A
Védjegytörvény 15. § állapítja meg a védjegyoltalom egyes korlátjait, különös
figyelemmel annak b) pontjára, mely szerint a védjegyjogosult nem tilthat el
mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség
követelményeivel összhangban – használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára,
minõségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére,
elõállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzõjére vonatkozó
jelzést. Ennek figyelembevételével a TT álláspontja szerint a Panaszos által
hivatkozott védjegy kizárólag az ábrás elemei alapján biztosíthat védelmet, és
a védjegy miatt senki sem tiltható el a Vt. 15. § szerint attól, hogy áruja
jellemzõjét, rendeltetését (laptop, azaz hordozható számítógép) feltüntesse.

A
TT tehát részben egyetért az Igénylõ érvelésével, és a bírói gyakorlatra
hivatkozással megállapítja, hogy „egy általános ismert és a forgalomban
alkalmazott, akár magyar, akár idegen szó használatát nem lehet … a forgalomból
kizárni azzal, hogy az egyéb megkülönböztetõ jegyekkel együtt részét képezik
egy oltalom alatt álló megjelölésnek”(lsd. BH1995. 567.) Jelen esetben tehát a
TT véleménye szerint, az Igénylõ azzal, hogy az igényelt domainben szerepel az
általánosan elterjedt „laptop” kifejezés, nem követett el védjegybitorlást
illetve a védjegybitorlás jövõbeni veszélyétõl sem kell tartani.

A
cégnyilvántartás és a felek által fenntartott honlapok adataiból, az ügy összes
körülménye és a felek nyilatkozatai alapján megállapítható az is, hogy a
Panaszos és az Igénylõ – bár eltérõ üzleti profillal – azonos jellegû
termékeket és szolgáltatást kívánnak értékesíteni illetve nyújtani, így egymás
versenytársainak tekinthetõk a hordozható számítógépek (laptop) alkatrész
piacán, ezért a jogellenes igénylés gyanújának tisztázása érdekében a TT a
versenytörvény szabályainak esetleges sérelmét is megvizsgálta.

A
TT – a Panaszos által hivatkozott versenyjogi szabályokra is figyelemmel –
megállapítja, hogy a Panaszos által mûködtetett laptop.hu weboldal közismertnek
tekinthetõ, ezt bizonyítja a Panaszos által becsatolt KutatóCentrum által
készített felmérés is, amely a Panaszos logójának közismertségét alátámasztja.
A TT ennek tükrében úgy látja, hogy a jelenleg mûködõ Panaszosi weboldal címétõl
csak egyetlen – mégpedig egy kevésbé hangsúlyos, szóvégi „x” karakterben – különbözõ
domain név Panaszolt általi megszerzése folytán a fogyasztók valóban összetéveszthetik
a weboldalakat mûködtetõ azonos, a számítógépek és alkatrészeik piacán egymás
versenytársainak minõsülû cégeket. Így a TT álláspontja szerint megtévesztés
gyanúja alapos és így az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat
2.2.2.c.pontjába ütközik, azaz gyaníthatóan megtévesztõ.

A
TT utalva a fent hivatkozott bírósági döntésre megjegyzi, hogy a fennálló
védjegy valóban nem akadályozhatja meg az azonos területen mûködõ cégeket
abban, hogy a laptop kifejezést üzleti tevékenységük során, adott esetben
domain nevükben használják, de – utalva a Panaszos által e tárgykörben
kifejtettekre – ennek világosan elkülöníthetõnek kell lennie a más domain
tulajdonosok, esetleges versenytársak által használt, az üzleti forgalomba
bevezetett domain névtõl ill. kereskedelmi névtõl. A konkrét üggyel
összefüggésben erre találni most is példát az interneten pl. laptopdiszkont,
laptopszalon stb. vagy az Igénylõ által is hivatkozott „noteboox.hu” illetve
„notebookx.hu” domain neveiben, amely domainek alkalmazásával az azonos
területen mûködõ versenytársak is jogszerûen megjelenthetnek az internetes
felületeken.

A TT a fent kifejtettekre tekintettel a laptopx.hu
domain delegálást javára nem látta
teljesíthetõnek.

 

A Tanácsadó
Testület felhívja a Panaszos figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a
Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt
állást, hogy az adott domain az adott Igénylõ számára delegálható vagy nem
delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba
adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott
domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen
irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a
Nyilvántartásban jelezte.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. június 09.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök
Sk.

………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.