Eseti állásfoglalások

A googlemobile.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 38/2011 (XI. 21.) sz. Állásfoglalása

 

a googlemobile.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(883/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A googlemobile.hu domain név a javára nem delegálható.

 

Indokolás

 

A googlemobile.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. október 18-án. Az igénylés ellen a Google Inc. (1660 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselõje útján, és kérte a delegálás megtagadását.

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ.

 

A Panaszos utalt arra, hogy a Panaszolt igénylése elõtt meggyõzõdhetett volna arról, hogy a Panaszos, a 001104306 lajstromszámú közösségi védjegye alapján kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a „google” megjelölésre. Ez alapján az igénylés egyrészt megtévesztõ mert az internetfelhasználók a „google” megjelölést tartalmazó domain nevet a Panaszos céggel illetve annak termékeivel  és szolgáltatásaival kapcsolják össze, másrészt a domain használata jogellenes mert sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Tv.(Tpvt) elõírásait, valamint esetlegesen a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) illetve a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit.

 

Álláspontja szerint a „GOOGLE’ védjegy világszerte, így az Európai Közösségben és Magyarországon is jó hírnevet élvez, és a megjelölés igénylõ általi használata sértené, és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét és jóhírnevét. Megjegyezte, hogy a „GOOGLE” védjegy hírességét alátámasztja a Best Global Brands nemzetközi éves aktuális összeállítása a világ legértékesebb védjegyeirõl, amely szerint a „google” megjelölés 2011-ben a világ 4. legértékesebb védjegye volt.

 

A Panaszos kifejtette továbbá, hogy a Párizsi Uniós Egyezmény a jóhírû védjegyek részére különösen erõs oltalmat biztosít, védjegyek esetén pl. az oltalom minden áru- és szolgáltatási osztályra kiterjed. Véleménye szerint az igény teljesítése a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény elõírásaiba is ütközik, mivel az igénylõ a domain használatával és más magatartásával nemcsak a Tpvt. 2. §-ban foglalt általános tilalmat sértené, de 6. §-a alatt tilalmazott jellegbitorlást is megvalósítaná, hiszen Google Inc cégneve és védjegye világszerte elért jóhírét és ismertségét jogtalanul és rosszhiszemûen használná ki.

 

A Panaszos az igénylõ részére a védjegy használatára engedélyt nem adott. Tekintettel arra, hogy az igénylõ az igényelt domain nevet nyilvánvalóan nem gazdasági tevékenység körén kívüli tevékenység folytatása céljából igényelte, a Panaszolt kétséget kizáróan védjegybitorlást valósít meg a „GOOGLE’ védjegyet tartalmazó googlemobile.hu  domain név választásával, illetve használatával.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során elsõdlegesen a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta. A testület – osztva a Panaszos okfejtését – a googlemobile.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását gyaníthatóan megtévesztõnek és jogellenesnek találta. A TT szerint a panaszolt annak ellenére, hogy magánszemély vélhetõen gazdasági tevékenységet kíván a domain név alatt folytatni, kihasználva ezzel a „GOOGLE” védjegy népszerûségét és jó hírnevét. Amennyiben a Panaszolt számára kerülne delegálásra a domain név nagy lenne a kockázata annak, hogy a felhasználók (fogyasztók) azt feltételezik, hogy a honlap a GOOGLE céghez tartozik.

 

A Panaszolt az eljárásban felhívás ellenére semmiféle nyilatkozatot nem tett (és bizonyítékot sem terjesztett elõ), így arra utaló elõadást sem, hogy milyen céllal kívánná használni a domain nevet. Mindezt a TT a jelen ügyben a fentiek szerint kifejezetten a Panaszolt terhére értékelte, mert maga a domain név üzleti jellegû használatot valószínûsít – ezzel ellentétes adat pedig nem merült fel az eljárásban.

 

A TT véleménye szerint a jogellenesség a Vt. 12.§ (2) bekezdése alapján gyanítható, miszerint a Panaszolt a Panaszos engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést (googlemobile.hu), amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt. A googlemobile.hu domain név hangsúlyos eleme a Panaszos védjegyével azonos „google” megjelölés. A Panaszosnak pedig mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van „GOOGLE” védjegye használatára.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület szerint az igényelt googlemobile.hu domain név a Panaszolt részére nem kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 11. 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

  

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.