Eseti állásfoglalások

A facenrg.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A Tanácsadó Testület   19/2011 (VII. 26.) sz. Állásfoglalása

 

A facenrg.hu regisztrációival kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(861/2011. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 861/2011. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Tanácsadó Testület a Panaszt elutasítja, és álláspontja szerint a facenrg.hu domain név a Shaker Cocktails Kft. számára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A 861/2011. sz. ügyben a Shaker Cocktails Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.; „Igénylõ”) igényelte a facenrg.hu domain nevet. Ugyanezen igényléssel egyidejûleg az Igénylõ 13 másik domain nevet is igényelt, amelyek nem képezik a jelen eljárás tárgyát.

 

A fenti igénylés ellen jogi képviselõje útján a Facebook Inc. (1601 S. California Avenue Palo Alto CA 94304; „Panaszos”) emelt kifogást. A kifogás 4 másik igénylésre is vonatkozott, amelyek nem képezik a jelen eljárás tárgyát.

 

A Panaszos elõadta, hogy a facebook világhírû honlap tulajdonosa, több mint 500 millió aktív felhasználóval. A „facebook” kifejezés világszerte számos fajta védelemben részesül, kereskedelmi névként, brandként és domain névként is használják. Példaként a Magyarország területére is kiterjedõ oltalmat keletkeztetõ 005585518 lajstromszámú közösségi védjegyre hivatkozott, amely 2006. december 22-i elsõbbségû védjegy.

 

Álláspontja szerint a jelen ügy tárgyát képezõ igénylés (az Igénylõ más igénylései mellett) ellentétes a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2. és 2.2.3. pontjaival.
Jogalapként a Panaszos a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. és 27. §-át jelölte meg és hivatkozott arra, hogy a magyar szabályozás azonos az európai irányelvvel.

 

Összevont indokolásában a Panaszos arra hivatkozott, hogy a „facenrg” azonos vagy legalábbis összetéveszthetõ a „facebook” kifejezéssel, a megjelölések „csupán országkódukban különböznek”, aminek pusztán technikai jelentõsége van csak, a fogyasztók azt gondolhatják, hogy a facenrg.hu. domain alatti tartalom a facebook-hoz köthetõ. A Panaszolt arra is hivatkozott, hogy az igényelt domain név „teljes egészében magába foglalja a FACEBOOK védjegyet”, és elõadta, hogy jelentõs kára származna abból, ha a domain név más részére történne delegálásra. Kifogásával egyidejûleg a domain nevet nem igényelte.

 

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület elõzetesen elvi jelleggel leszögezte, hogy azért nem vonta össze a Panaszos kifogásában szereplõ ügyeket, mert azok nincsenek teljes átfedésben az Igénylõ által igényelt (hasonló jellegû) domain nevekkel. Másodsorban az ügyek azért sem vonhatók össze, mert esetrõl-esetre kell a megtévesztést vizsgálni, továbbá a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a „facenrg” domain név nem tartalmazza a „facebook” összetételt, amelynek jelentõsége van a megtévesztés szempontjából. A „face” szó angol nyelven egy közszó, és semmi esetre sem kötõdik kizárólagossággal a Panaszoshoz.

 

A Tanácsadó Testület rögzíti továbbá, hogy Panaszos állításával ellentétben a „facenrg.com” domain név alatt nem a facebook webes szolgáltatásai vannak, és a különbözõ keresõmotorok sem hoznak elõ találatot erre a kifejezésre. A Panaszos utalt arra a beadványában, hogy a „facebookenergydrinks” kifejezéssel találja megtévesztõen összehasonlíthatónak a „facenrg” domain nevet, a TT azonban ezt (a Panaszos által csatolt egyéb kiegészítõ információk hiányában) nem találta megalapozottnak.

 

A fentiek alapján a „facenrg.hu” domain vonatkozásában a Tanácsadó Testület a Panaszt megalapozatlannak találta.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 07. 26.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.