Eseti állásfoglalások

A debreceni-szuperinfo.hu, a szoboszloi-szuperinfo.hu és a zempleni-szuperinfo.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 19/2007. (IX. 07.) sz. Állásfoglalása

 a debreceni-szuperinfo.hu, a szoboszloi-szuperinfo.hu és a zempleni-szuperinfo.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(754-756/2007 sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület (TT) elõtt a 754-756/2007 számon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben egyenként megtárgyalta, majd az összevonásukról döntött és a 2007. szeptember 7-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

a debreceni-szuperinfo.hu, a szoboszloi-szuperinfo.hu, illetve a zempleni-szuperinfo.hu domain nevek egyike sem delegálható az Inform-Média Kft. számára.

 

Indokolás:

 

A 754/2007. sz. ügyben a debreceni-szuperinfo.hu domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt a Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervezõ és Tanácsadó Kft jogi képviselõje útján.

 

A 755/2007. sz. ügyben a szoboszloi-szuperinfo.hu domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt a Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervezõ és Tanácsadó Kft jogi képviselõje útján.

 

A 756/2007. sz. ügyben a zempleni-szuperinfo domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt a Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervezõ és Tanácsadó Kft jogi képviselõje útján.

 

A Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervezõ és Tanácsadó Kft j. nem igényelte saját részére a fenti domain nevek egyikét sem.

 

Tekintettel arra, hogy a panaszos és az igénylõ személye azonos, továbbá, hogy a panaszos lényegében azonos érveket fejtett ki a panaszaiban és összevontan adott meghatalmazást a fenti ügyekre, a TT összevont Állásfoglalásban kezelte a panaszokat.

 

A panaszos mindhárom panaszban elõadta, hogy jogosultja a HUNGÁRIA SZUPERINFO kereskedelmi névnek, márkanévnek, logónak és a 155.773 lajstromszámú „szuperinfó” szóvédjegynek. Bemutatta, hogy országos laphálózatot üzemeltet, amelynek tevékenysége Magyarország egész területére kiterjed. Álláspontja szerint a „ a fogyasztók többsége […] a Szuperinfo elnevezést ismeri és mint jóhírnévnek örvendõ védjegyet, brand-et tartja számon”. Állítását a panaszos nem igazolta fogyasztói felméréssel. Elõadta továbbá, hogy a szuperinfo.hu alatt mûködõ weboldalon az elektronikus médiában is jelen van. A panaszos a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ára hivatkozik, és kéri annak figyelembevételét, hogy kizárólagos joga van a megjelölés használatára illetve a használat engedélyezésére, e tekintetben külön kiemelte, hogy a megjelölés egyben a cégneve is. A panaszos külön felhívta a TT figyelmét arra a tényre, hogy az igénylõ a versenytársa és hogy az igénylõ „rendszeresen nyújt be bejelentési kérelmeket olyan védjegyekre vagy domainekre vonatkozóan, melyek összetéveszthetõek a Szuperinfó Magyarország tulajdonába tartozó védjegyekkel és/vagy domainekkel”. Állítása alátámasztásául a panaszos több, a jelen ügyben nem érintett domain nevet felsorolt, amelyeket a TT nem kezelt önálló panaszként.

 

Az igénylõ érdemi védekezését összevontan adta elõ. (A TT megjegyzi, hogy az igénylõ védekezésében a TT által jelen ügyben nem hivatkozott 748-753-os panaszokra érkezett reagálás is szerepel, így az azokra vonatkozó érvekre nem jelen állásfoglalásában tér ki).

 

Védekezésében az igénylõ arra hivatkozott, hogy álláspontja szerint megalapozatlan, hogy „szuperinfo szó védjegye” a panaszost illetné, mert álláspontja szerint a „földrajzi jelzõk megkülönböztetõ adattal bírnak, […] és éppen e megkülönböztetõ jelzõ miatt nem azonos, nem összetéveszthetõ és nem eredményezi a fogyasztók megtévesztését”. Elõadta továbbá, hogy az „Expressz szó használatára nincs kizárólagos jogosultsága a panaszosnak, mert az Expressz szó más szavakkal történõ megjelölése más tartalmat ad, és nem téveszthetõ össze az alapszóval sõt kifejezetten elkülöníti”.

 

Tekintettel arra, hogy az igényelt nevek nem azonosak a védjegyoltalmat élvezõ kifejezéssel, csupán tartalmazzák azt, a TT elsõsorban azt vizsgálta, hogy megtévesztõ lehet-e a földrajzi nevekkel kiegészített „szuperinfo” kifejezés használata más vállalkozás által mint a panaszos. Ebben az esetben ugyanis szükségtelen a védjegybitorlás elemzése, mert a megtévesztés lehetõsége önmagában kizárja a domain név választását.

 

Annak ellenére, hogy a panaszos nem csatolt fogyasztói felméréseket annak igazolására, hogy a fogyasztók azonosítanák-e a „szuperinfo” kifejezést a panaszos termékeivel, a Tanácsadó Testület egyetértett a panaszossal abban, hogy a panaszos szolgáltatásai széles körben ismertek és azonosíthatók a panaszos hirdetési/reklámozási tevékenységével. Ráadásul, a földrajzi nevekkel kiegészített  kifejezések erõsíthetik a fogyasztók azon elvárásait, hogy a népszerû, nyomtatott hirdetési újság helyi változatára kattintanak a domain név lehívásakor. A TT külön kiemeli, hogy ezt erõsítheti, hogy a szuperinfo.hu weboldalról eleve csak regionálisan hívhatók le az információk.

 

A fenti okokból a TT álláspontja szerint a tárgybani domain használata az igénylõ részérõl a Szabályzat 2.2.2 c) pontja alapján megtévesztõ lenne, így az igénylõ által a domain név nem választható.

 

A TT a továbbiakban nem tartotta szükségesnek a védjegybitorlás továbbá a tisztességtelen piaci magatartás vizsgálatát, tekintettel arra, hogy a megtévesztés önmagában ütközik a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseivel.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. szeptember 7.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.