Eseti állásfoglalások

A 4/2000 (V. 10.) és 6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalás hatálya alá tartozó 513, 538, 545, 546, 556, 560, 563. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 7/2001. (III. 1.)
Állásfoglalása

a 4/2000 (V. 10.) és 6/2000 (V. 24.) Elvi
Allásfoglalás hatálya alá tartozó 513, 538, 545, 546, 556, 560,
563. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000.
március 1-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, 4 ‘igen’ és 1 ‘nem’ szavazattal,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen Állásfoglalást.

 

A Nyilvántartó által 513, 538, 545, 546, 556, 560,
563. sz. ügyszám alatt a Testület elé utalt alábbi ügyekben az
igénylések nem teljesíthetõk, mert jogszabályba ütköznek illetve
megtévesztõek, a korábban nyilvánosságra hozott 4/2000 (V. 10.), és
6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalásokban kifejtett indokolásnak
megfelelõen. A Testület az egyes igénylések vonatkozásában a következõ
döntéseket hozta.

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették,
vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható
domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre
igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó
TT-döntés

513

Nyilvántartó

onkormanyzatok.hu

11 Kft.

Az igénylés teljesítése
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet erdeményezne, azért az nem
teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya kimondja:

42. §

A közsé
g, a város, a fõváros és kerületei, valamint a megye
választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. A
helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintõ helyi közügyek
önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a
lakoss
ág érdekében
való gyakorlása.

43. §


(1) A helyi önkormányzatok alapjogai (44/A. §) egyenlõek.
Az önkormányzatok kötelezettségei eltérõek lehetnek.

(2) A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket
törvény határozza meg. Az önkormányzat hatáskörének jog

szerû gyakorlása bírósági
védelemben részesül, jogai védelmében az önkormányzat az
Alkotmánybírósághoz fordulhat.

Az Önkormányzatokról részletesen
az 1990. évi LXV. törvény rendelkezik. Az igénylõ és az önkormányzatok
valamely szövetsége ill. képviselete között a TT rendelkezésére álló
információk szerint nincs a névhasználatot megalapozó kapcsolat; a
domain ilyen személy által történõ használata a TT szerint megtévesztõ
helyzetet eredményezne.

538

Nyilvántartó

miniszterium.hu

Az igénylés teljesítése
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet erdeményezne, azért az nem
teljesíthetõ.

Indokolás:

 

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
az 1998. évi XXXVI. törvény szól. Az igénylõ és valamely minisztérium/ok
között a TT rendelkezésére álló információk szerint nincs a
névhasználatot megalapozó kapcsolat; a domain ilyen személy által
történõ használata a TT szerint megtévesztõ helyzetet
eredményezne.

545

Nyilvántartó

orszaghaz.hu

11 Kft.

Az igénylés teljesítése
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet erdeményezne, azért az nem
teljesíthetõ.

Indokolás:

 

A név összeforrott a
Magyar Köztársaság 1949. évi
XX. törvényével kihirdetett Alkotmányában megjelölt legfelsõbb
államhatalmi és népképviseleti szervének Országházkénti
ismertségével illetve az Országgyûlés székhelyekénti
ismertségével.

546

Nyilvántartó

nemzetimuzeum.hu

Demokráciáért Információs Központ
alapítvány

 

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan
megtévesztõ helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthetõ.

Indokolás:

 

 

A kulturális javak védelmérõl és a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
szóló 1997. évi CXL. törvény az országos múzeumok között sorolja fel a
Magyar Nemzeti Múzeumot.

A név összeforrott a Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti
Múzeumkénti ismertségével.

556

Nyilvántartó

cegbirosag.hu

Az igénylés teljesítése
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet erdeményezne, azért az nem
teljesíthetõ.

Indokolás:

 

 

 

A cégnyílvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV.törvény

értelmében:

11. §


(1) A céget a megyei (fõvárosi) bíróság mint cégbíróság (a
továbbiakban: cégbíróság) az általa vezetett cégjegyzékben tartja
nyilván.

(2) A cégbejegyzésre és a céggel kapcsolatos – e
törvényben meghatározott – egyéb eljárások lefolytatására a 34-38. §-ban
foglalt eltéréssel az a cégbíróság illetékes, amelynek illetékességi
területén a cég székhelye van.

Az igénylõ és a cégbíróságok
között a TT rendelkezésére álló információk szerint nincs a
névhasználatot megalapozó kapcsolat; a domain ilyen személy által
történõ használata a TT szerint megtévesztõ helyzetet
eredményezne.

560

Nyilvántartó

miniszterelnok.hu

Az igénylés teljesítése
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet erdeményezne, azért az nem
teljesíthetõ.

Indokolás:

 

A Miniszerelnöki Hivatal és az igénylõ között
nincs a névhasználatot megalapozó kapcsolat; a domain ilyen személy
által történõ használata a TT szerint megtévesztõ helyzetet
eredményezne.

563

Nyilvántartó

miniszter.hu

Imosoft Kft

Az igénylés teljesítése
gyaníthatóan megtévesztõ helyzetet erdeményezne, azért az nem
teljesíthetõ.

Indokolás:

A Miniszerelnöki Hivatal ill. valamely
minisztérium és az igénylõ között nincs a névhasználatot megalapozó
kapcsolat; a domain ilyen személy által történõ használata a TT szerint
megtévesztõ helyzetet eredményezne.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 4
‘igen’ és 1 ‘nem’ szavazattal fogadta el, különvéleményt egyik Testületi
Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület
weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre
kerül.

Budapest, 2001. március 1.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.