Eseti állásfoglalások

A 343-349, a 353-355 és a 357. ügyszám alatt bejelentett a 4/2000 (V. 10.) és a 6/2000 (V. 24.) illetve a 7/2000 (V. 31.) Elvi Állásfoglalás hatálya alá tartozó egyedi ügyek

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 49/2000. (X.18.)
Állásfoglalása

 

A 343-349, a 353-355 és a 357. ügyszám alatt
bejelentett a 4/2000 (V. 10.) és a 6/2000 (V. 24.) illetve a 7/2000 (V.
31.) Elvi Állásfoglalás hatálya alá tartozó egyedi ügyek

tárgyában

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000.
október 18-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt
alábbi ügyekben az egyes igénylések vonatkozásában érdemi döntést nem
hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi.

Indokolás:

 

Az alábbi ügyekben a vitatott domainekhez a
regisztrátor néhány mondat magyarázatot fûzött, mellékleteket nem
csatolt. A regisztrátor Integrity Kft. kérelmében a Tanácsadó Testület
korábbi állásfoglalásait vitatta, konkrét kérdést a Tanácaadó
Testülethez sem közvetlenül, sem a nyilvántartón keresztül nem intézett.

A Tanácsadó testület Szervezeti és Eljárási
Szabályzata (SZESZ) értelmében a Tanácsadó Testület ilyen esetekben nem
köteles eljárni, az iratokat ezért érdemi döntés nélkül visszaküldi.
Megjegyzi azonban, hogy a benyújtott igénylések teljesítése, az igénylõ
személyének ismerete (cégirata); illetve a védjegyek domainkénti
igénylése esetében a védjegyjogosult hozzájárulása nélkül, nyilvánvalóan
jogszabályt sértene. Mint az korábbi Elvi Állásfoglalásaiban a Tanácsadó
Testület többször kifejtette, a regisztrátor a Delegációs és
Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében a ‘gyaníthatóan’
megtévesztõ illetve jogszabályt sértõ igényléseket ‘visszautasítja’. A
jogellenesség és a megtévesztés ‘gyanítására’ a regisztrátor nem
köteles, azonban a késõbbi polgári jogi és büntetõjogi felelõsségrevonás
érdekében a nyilvánvalóan jogsértõ igénylések (közismert márkanevek,
kereskedelmi nevek, védjegyek) esetében célszerû megtennie.

A regisztrátor feladatának megkönnyítése éredekében a
Tanácsadó Testület az alábbiakban megjelöli, hogy az egyes igénylések
mely esetekben válhatnak jogszerûvé. Amennyiben a megjelölt
dokumentumokat a regisztrátor illetve az igénylõ beszerzi és csatolja, a
4/2000 (V. 10.) és a 6/2000 (V. 24.) illetve a 7/2000 (V. 31.) Elvi
Állásfoglalások értelmében az igénylések teljesíthetõvé válnak.

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely
jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt
bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

343.

nyilvántartó

Audiotel.hu

Audiotel Kft.

Csatolja a cégbírósági bejegyzést.

344

 nyilvántartó

Escort.hu

BIG BAND Rt.

Az escort egy közismert autótipus. Az igénylõ azonban
nem a Ford Motors Company.

Az ‘escort’ egyben védjegy is, az MSZH-nál az ORLIK
TOBACCO COMPANY A/S számára van lajstromba véve.

Az igénylés akkor teljesíthetõ, ha az igénylõ
csatolja jogosultak hozzájárulását.

345

nyilvántartó

Excite.hu

Az excite a MSZH-nál a Carter-Wallace, Inc. számára
lajstromba vett védjegy, az igénylõ azonban nem a Carter-wallace.

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását a védjegy
használatához.

347.

nyilvántartó

Sportnet.hu

A sportnet a Pay TV számára lajstromba vett védjegy,
az igénylõ nem a Pay TV.

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását.

348.

nyilvántartó

solaris.hu

Budai Sólyom Szervezõ, kiadó és Kereskedõ Bt.

A solaris közismert védjegy (Sun Microsystems
Inc.).

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását.

349.

355.

357.

nyilvántartó

kincstarjegy.hu,

diszkontkincstarjegy.hu,

allamkotveny.hu

Z-Faktor-Befektetõ Kft. (349., 357.),

BEFEKTETES.HU Bt. (355.)

Az igényelt domainek állampapírok. Az Értékpapírok
forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az
értékpapír-tõzsdérõl szóló 1996. évi CXI törvény tartalmazza a szükséges
feltételeket, így:

23. § (1) Állampapír nyilvános forgalomba hozatalának
feltétele, hogy a Kincstár vagy az MNB

a) ismertetõt és nyilvános ajánlattételt tegyen
közzé, és

b) ha nem saját maga végzi a forgalomba hozatalt,
azzal forgalmazót bízzon meg.

Csatolja ezen dokumentumokat.

353.

nyilvántartó

eurocar.hu

BEFEKTETES.HU Bt. (355.)

Az eurocar közismert védjegy, az MSZH-nál a TRIÓDA
Kft számára van lajstromba véve.

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását.

354.

nyilvántartó

enigma.hu

Zsoltautó Kft.

Az enigma közismert internetes kereskedelmi név. Az
igénylõ igazolja a jogosultságát.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

http://www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.